Politiecodex en reglementen

De politiecodex bundelt bestaande politieregels. Voluit heet de politiecodex: code van politiereglementen. Onderaan vindt u een overzicht van andere reglementen die van kracht zijn in Antwerpen.

De politiecodex bevat artikels die het de stad mogelijk moeten maken om snel en efficiënt op te treden tegen overlast zoals sluikstort, nachtlawaai en vandalisme.

Voor Antwerpen is de strijd tegen overlast prioritair. De stad wil haar burgers aanzetten tot meer sociaal gedrag. Daarbij concentreert het bestuur zich op het tegengaan van:

  • overlast in het straatbeeld zoals sluikstort, nachtlawaai of vandalisme;
  • overlastgevende of brandonveilige publiektoegankelijke inrichtingen zoals cafés of clubs;
  • storend gedrag in openbare instellingen of op het openbaar domein.

Met de huidige politiecodex kan de stad overtreders zelf ook straffen. Zo zijn er ter bestrijding van overlast administratieve boetes ingesteld die de stad zelf kan innen. Daardoor worden het parket en de rechtbanken ontlast en kunnen de gemeenten autonoom maatregelen tegen overlast nemen.

Sancties

Sanctionerende ambtenaren kunnen overtredingen bestraffen met boetes tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. 

Andere sancties om overlast te bestrijden, zijn schorsing en intrekking van gemeentelijke toelatingen en tijdelijke of definitieve sluiting van instellingen. Het college van burgemeester en schepenen legt deze sancties op. Ook huishoudelijke reglementen van bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen en recyclagecentra zijn aangepast en in de politiecodex opgenomen. Ook daar kan overlastgedrag beboet worden.

Drones boven stad Antwerpen

In de politiecodex staan ook regels over het vliegen met drones. Elke (niet-recreatieve) vlucht met een drone (RPAS: remotely piloted aircraft system) boven de stad moet worden gemeld aan de burgemeester via het meldingsformulier dronevluchten.

De burgemeester kan hierbij altijd voorwaarden opleggen of desgevallend de vlucht verbieden in functie van de openbare orde (cf. politiecodex artikel 101bis). Bovendien moet u voorafgaand aan de vlucht beschikken over een toelating van de federale overheidsdienst Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). De piloot van de RPAS moet zijn melding en de toelating van het DGLV bij zich dragen op het moment dat hij een drone bestuurt ter identificatie van de politie- en stadsdiensten.

Let op: dronevluchten in het havengebied moet u ook aanvragen bij de havenkapitein. Meer informatie vindt u op de website Port of Antwerp.

Elke niet-recreatieve vlucht met een drone boven het grondgebied van de stad Antwerpen beschouwt het DGLV als een klasse 1a-vlucht. Om te vliegen met een RPAS moeten zowel de drone als de piloot voldoen aan de regelgeving.

  • De drone beschikt over een certificaat van overeenstemming afgeleverd door het DGLV of over een gelijkwaardig document uitgegeven door een andere luchtvaartautoriteit of onafhankelijke, erkende instantie.
  • Voor u de allereerste vlucht of type vluchtuitvoering van klasse 1a uitvoert, moet u een aanvraag tot toelating indienen bij het DGLV ten minste tien dagen vóór de eerste vluchtuitvoering. Na analyse van de aanvraag kan het DGLV de vluchtuitvoering toelaten of weigeren. Indien nodig kan het DGLV bijkomende informatie opvragen om het aanvraagdossier te vervolledigen. De vluchtuitvoeringen mogen pas starten na ontvangst van de toelating van het DGLV.
  • Voor elke vluchtuitvoering zelf moet u een melding aan het DGLV sturen.

Meer informatie
Website FOD Mobiliteit

Bijkomende reglementen

Buiten de politiecodex zijn er nog een aantal bijkomende reglementen. Deze kan u vinden op Ondernemen in Antwerpen of via volgende links:

Dit artikel is gedeeld door