Adviesraad voor Dierenwelzijn

Sinds 12 februari 2008 heeft Antwerpen een Adviesraad voor Dierenwelzijn, de eerste in Vlaanderen.

De raad bestaat uit:

  • dierenrechten- en dierenbeschermingsorganisaties actief in Antwerpen,
  • koepelorganisaties die relevant zijn voor de werking op het Antwerpse grondgebied,
  • personen met een bijzondere expertise op het gebied van dierenwelzijn.

De doelstellingen van de raad zijn:

  • Op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren over alle zaken op het stedelijk niveau die dierenwelzijn aanbelangen.
  • Op vraag van het college, de gemeenteraad en stadsdiensten adviezen verstrekken.
  • Overleg en samenwerking bevorderen tussen de belanghebbende actoren.

Administratieve en logistieke ondersteuning

De stadsdienst Dierenwelzijn staat in voor de logistieke en administratieve ondersteuning van de raad. De vertegenwoordiger van de dienst Dierenwelzijn is een niet-stemgerechtigd lid van de adviesraad.

Werking

De raad vergadert enkele keren per jaar. Binnen de adviesraad kunnen werkgroepen opgericht worden die rond één bepaald thema werken, zoals duiven of moeilijk herplaatsbare honden.

Voorzitter: Tony Van Herenthals​
Ondervoorzitter: Lieven Demuys
Secretaris: Fons Van den Bosch

Meer info

Dierenwelzijn
tel. 03 338 36 60
dierenwelzijn@stad.antwerpen.be 

Met de Adviesraad voor Dierenwelzijn wil de stad:

  • een overlegplatform creëren voor de verschillende actoren om een vlottere en efficiëntere samenwerking te bereiken,
  • een denktank oprichten zodat er structurele oplossingen naar voren kunnen worden geschoven,
  • een adviesorgaan oprichten dat adviezen verstrekt aan het stadsbestuur rond diergerelateerde thema's.
Dit artikel is gedeeld door
Dieren
20900+