Adviesraad voor Dierenwelzijn

Sinds 12 februari 2008 heeft Antwerpen een Adviesraad voor Dierenwelzijn, de eerste in Vlaanderen.

De raad bestaat uit:

 • dierenrechten- en dierenbeschermingsorganisaties actief in Antwerpen;
 • koepelorganisaties die relevant zijn voor de werking op het Antwerpse grondgebied;
 • personen met een bijzondere expertise op het gebied van dierenwelzijn.

Volgende organisaties zijn lid. De leden van de adviesraad zijn stemgerechtigd.

 • Vzw Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming (CAD vzw)
 • Het Blauwe Kruis van België
 • Het Stadsbeest
 • VdA Kkush vzw
 • Socio vzw
 • Stichting Prins Laurent Dispensarium
 • Wachtdienst Antwerpse Dierenartsen

De doelstellingen van de raad zijn:

 • Op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren over alle zaken op het stedelijk niveau die dierenwelzijn aanbelangen.
 • Op vraag van het college, de gemeenteraad en stadsdiensten adviezen verstrekken.
 • Overleg en samenwerking bevorderen tussen de belanghebbende actoren.

Administratieve en logistieke ondersteuning

De stadsdienst Dierenwelzijn staat in voor de logistieke en administratieve ondersteuning van de raad. De vertegenwoordiger van de dienst Dierenwelzijn is een niet-stemgerechtigd lid van de adviesraad.

Werking

De raad vergadert minimaal vier keer per jaar. De werking van de raad wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Binnen de adviesraad kunnen werkgroepen opgericht worden die rond één bepaald thema werken, zoals duiven of moeilijk herplaatsbare honden.

Ondervoorzitter: Tony Van Herenthals
Secretaris: Fons Van den Bosch, vertegenwoordiger VdA Kkush

Meer info

stadsdienst Dierenwelzijn
tel. 03 338 36 60
dierenwelzijn@stad.antwerpen.be 

De Adviesraad voor Dierenwelzijn is opgericht om een diervriendelijk beleid te voeren. Deze adviesraad is de eerste in zijn soort in Vlaanderen.

Met de adviesraad dierenwelzijn wil de stad:

 • een overlegplatform creëren voor de verschillende actoren om een vlottere en efficiëntere samenwerking te bereiken
 • een denktank oprichten zodat er structurele oplossingen naar voren kunnen worden geschoven
 • een adviesorgaan oprichten dat adviezen verstrekt aan het stadsbestuur rond diergerelateerde thema's.

 

De dienst Dierenwelzijn van het bedrijf Samen Leven staat in voor de logistieke en administratieve ondersteuning van de raad. De schepen voor dierenwelzijn en de vertegenwoordiger van de dienst Dierenwelzijn zijn niet-stemgerechtigde leden.

Dit artikel is gedeeld door
Dieren
12000+