Algemene voorwaarden van de Antwerpse Sportweken

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en praktische informatie over de Antwerpse Sportweken.

1. Inschrijven

 • Via het online inschrijvingsformulier. Telefonisch of via e-mail inschrijven is niet mogelijk.
 • Na het verzenden van een elektronisch inschrijvingsformulier wordt de inschrijving verwerkt. Na betaling van de factuur, is de inschrijving definitief (zie punt 2). Voldoet de inschrijving niet aan de voorwaarden van de activiteit, dan contacteert een van onze medewerkers u.
 • Vanaf twee weken voor de start van de sportweek, kan u nog inschrijven voor een sportweek enkel op onze kantoren en mits contante betaling.
 • De sportweken vinden enkel plaats bij voldoende inschrijvingen.
   

2. Betalen

Na de verwerking van uw inschrijving ontvangt u een factuur. Deze betaling brengt u zo snel mogelijk in orde. Uw kind is pas definitief ingeschreven wanneer de betaling door ons werd ontvangen. Als u niet betaalt, wordt de inschrijving niet automatisch geannuleerd. Hiervoor dient u een mail te sturen naar sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be. Voor alle info over het annuleren van een sportweek, verwijzen we u door naar punt 3 van de algemene voorwaarden.

3. Annuleren

A. DOOR DE OUDER(S)

 • Annuleren wegens medische redenen

Enkel bij annuleren wegens medische redenen kan u een aanvraag tot terugbetaling indienen. U stuurt uw aanvraag en het medisch attest binnen de zeven werkdagen op na de sportweek. Nadien is het te laat. 

Er wordt altijd een annuleringskost aangerekend van 15 euro. Bij de terugbetaling wordt rekening gehouden met het aantal deelgenomen dagen.

 • Annuleren wegens andere reden(en)

De annulering kan enkel schriftelijk (per e-mail of via de post). Er is geen terugbetaling mogelijk.

Indien u annuleert voor het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, is de annulering kosteloos. Indien u annuleert na het verstrijken van de vervaldatum en voordat u betaalde, betaalt u een annuleringskost van 15 euro.

B. DOOR DE ORGANISATIE

Indien de sportweek niet zal plaatsvinden, worden de ouders van de ingeschreven kinderen onmiddellijk verwittigd. Het gestorte deelnamegeld wordt volledig terugbetaald. Indien gewenst en mogelijk, wordt er een overboeking naar een andere sportweek uitgevoerd.

4. Korting

 • Drie kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 10% korting. Ze moeten wel alle drie tijdens eenzelfde vakantieperiode aan een sportweek of Speelprikkels deelnemen.
 • Personen die recht hebben op een A-kaart met kansentarief (verhoogde tegemoetkoming, actieve begeleiding bij OCMW Antwerpen, …)
 • Pleegouders van Pleegzorg Provincie Antwerpen

Goed om weten: kortingen worden niet samengeteld.

5. Tussenkomst van het ziekenfonds

U kan een tussenkomst in de kosten aanvragen bij uw ziekenfonds. Na afloop van de sportweken ontvangt u automatisch het door ons ingevulde attest. Dit bezorgt u met een klevertje aan uw ziekenfonds.

6. Verzekering

Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de activiteit is inbegrepen. Voor 'ziek worden' is geen verzekering voorzien. Schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen is niet verzekerd (bijvoorbeeld tandbeugels, gsm, kleding, uurwerken ...). Dit is dus op eigen risico. Schade aan brillen en lenzen wordt terugbetaald tot een maximum van 250 euro als ze gepaard gaat met een lichamelijk letsel. Bij een ongeval kunt u steeds bij de monitor terecht. De monitoren beschikken over de nodige formulieren die u onmiddellijk na het ongeval kan laten invullen door de monitor en de geneesheer. Daarna stuurt u het meteen terug naar volgend adres: Sporting A, t.a.v. Breedtesport, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Stuur het NIET rechtstreeks naar de verzekering.

7. Middagpauze

De middagpauze is onder begeleiding van de monitoren. De deelnemers zorgen elke dag zelf voor een lunchpakket en drank (tenzij anders vermeld). Alle deelnemers blijven tijdens de middagpauze op de sportweek.

8. Medische informatie

ALGEMEEN:
Heeft uw kind speciale zorg nodig? Zijn er specifieke aandachtspunten waar monitoren rekening moeten houden (ADHD, epilepsie, autisme en autismespectrumstoornissen, gedragsproblemen, fysieke problemen, allergieën, …)? Gelieve dit altijd te laten weten bij de inschrijving in het vakje ‘Opmerkingen’. Vooraf contact met ons opnemen, kunt u altijd via sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be. Alle info wordt vervolgens vooraf bezorgd aan de monitoren van de sportweek, zodat ze eventuele problemen kunnen voorkomen of uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen mochten er toch problemen voorvallen. Bij aanvang van de sportweek kunt u nog even in overleg gaan met de (hoofd)monitor om dit nader toe te lichten. U kunt wat betreft deze informatie steeds rekenen op de nodige discretie.

MEDICATIE:
Indien uw kind medicatie moet nemen, kan dit alleen door de monitoren worden gegeven en enkel als u hiervoor een doktersvoorschrift kunt voorleggen. 
Zonder doktersvoorschrift geven onze monitoren geen medicatie aan kinderen, noch erop toezien dat kinderen hun medicatie innemen. Vermeld dit in het vak 'Opmerkingen' bij uw inschrijving. De eerste dag bespreken de ouders/begeleider van het kind het nemen van de medicatie met de monitor van de sportweek.

Opgelet! Onze monitoren kunnen onmogelijk specialist zijn op deze uiteenlopende terreinen en zullen altijd in alle omstandigheden naar best vermogen handelen. Met gerichte informatie kunt u hen daar al aardig mee op weg helpen. 

9. Monitoren

We werken met monitoren die minstens 19 jaar oud zijn en opgeleid zijn voor het begeleiden van de activiteiten. Het is mogelijk dat monitoren worden bijgestaan door hulpmonitoren in opleiding, die jonger zijn dan 19 jaar.

10. Algemene voorwaarden voor sporthallen en zwembaden

 • Sporthallen en openluchtterreinen

Het huishoudelijk reglement is volop van kracht (zie politiecodex p. 104 - 111)

 • Zwembaden

Het huishoudelijk reglement is volop van kracht (zie politiecodex p. 111 - 113)

11. Activiteiten met voor- en naopvang

De activiteit start telkens om 9 uur en eindigt om 16 uur (tenzij anders vermeld). De vooropvang start om 8 en eindigt om 17 uur (tenzij anders vermeld). Wij dringen er op aan om de kinderen tijdig op te halen.

Goed om weten: de voor- en naopvang is enkel opvang. Hier worden geen (extra) activiteiten voorzien. U mag steeds een boek of tekengerief meegeven met uw kind zodat het zich kan bezig houden. Denk eraan om dit gerief dan ook te naamtekenen.

12. Aan- en afmelden op de sportweek

Wanneer u ’s morgens aankomt op de sportweek, meldt u zich eerst aan bij de monitor. Die noteert de aanwezigheid van uw kind op de deelnemerslijst. Bij het afhalen van uw kind meldt u dit aan de monitor en noteert u op de uitschrijflijst naast de naam van uw kind het uur van vertrek en uw naam. Zo weten wij altijd wanneer en door wie het kind werd opgehaald.

We wijzen zowel de monitoren als ouders op het belang van het aanmelden en uitschrijven van de deelnemer. Dit zorgt voor een controle op de aan- en afwezigheden (is onder andere belangrijk bij een mogelijke evacuatie) en op het ‘veilige’ vertrek van de deelnemer.

U kunt bij uw inschrijving uw kind de toestemming geven om zonder begeleiding de sportweek te verlaten. Dit kan enkel schriftelijk. Indien u dit toestaat, is het uw kind dat zich aan- en afmeldt bij de monitor.

13. Verloren voorwerpen

Alle kledingstukken dienen in de mate van het mogelijke getekend te worden met de volledige naam van het kind. Noch Sporting A, noch de monitoren kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor verloren voorwerpen. Mogelijke verloren voorwerpen worden gecentraliseerd in de uitleendienst van sportmateriaal in Park Spoor Noord, Damplein 31, 2060 Antwerpen, tel. 03 270 31 37, uitleendienst.PSN@stad.antwerpen.be​. Een gevonden voorwerp dat u niet binnen de maand ophaalt, gaat naar Spullenhulp.

14. Fiscaal attest en belastingvermindering

Ouders van kinderen tot 12 jaar (of tot 18 jaar voor kinderen met een zware handicap) die deelnamen aan de Antwerpse Sportweken ontvangen een fiscaal attest.

De verzending van de attesten gebeurt automatisch begin mei van het volgende jaar. Als uw kind bijvoorbeeld in de zomervakantie van 2014 deelnam aan een sportweek, ontvangt u begin mei 2015 automatisch een fiscaal attest. Probeer er dus aan te denken een eventuele adreswijziging door te geven. Inschrijvingsgelden voor sportkampen kunnen fiscaal ingebracht worden, aangezien sportkampen vallen onder 'kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector'.

 • Meer info over fiscale attesten en belastingvermindering vindt u op www.isbvzw.be.
 • Meer info over fiscale voordelen voor kinderen met een handicap vindt u in deze brochure.
   

Het fiscaal attest wordt met vermelding van het volledige bedrag van alle sportweken waaraan werd deelgenomen in het betrokken aanslagjaar, toegestuurd naar het adres van de laatste inschrijving. Opgesplitste attesten worden niet uitgereikt.

In principe is het betalingsbewijs voor de belastinginspectie voldoende als bewijsmiddel en is een fiscaal attest geen absolute vereiste om de aftrek kinderopvang te verantwoorden. In het geval van gescheiden ouders kan het voorvallen dat het fiscaal attest niet bij een van de partners terechtkomt die ook een deel van de sportweken betaalde. Dit kan voor onnodige onrust zorgen. Bewaar dus zeker goed uw betalingsbewijs, dat bij een eventuele controle een grotere bewijskracht heeft dan het fiscaal attest zelf.

15. Foto's

Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen. Deze foto’s kunnen dienen voor de lay-out van affiches, folders of andere communicatiemiddelen van de stad. Wilt u niet dat foto’s van uw kind voor dit doel gebruikt worden? Laat dit dan weten via een e-mail naar sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be.

Meer info

Sporting A
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
tel. 03 338 97 44
sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door