Algemene voorwaarden van de Antwerpse Sportweken

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en praktische informatie over de Antwerpse Sportweken.

1. Inschrijven

  • Via het online inschrijvingsformulier. Telefonisch of via e-mail inschrijven is niet mogelijk.
  • Na het verzenden van het online inschrijvingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt de inschrijving door de administratie van Sporting A verwerkt. U zult (indien uw aanvraag wordt aanvaard) een factuur voor betaling ontvangen. Na betaling van deze factuur, is de inschrijving definitief (zie punt 2). Voldoet de inschrijving niet aan de voorwaarden van de gekozen activiteit, dan wordt u gecontacteerd door een van onze medewerkers.
  • Twee weken voor aanvang van de Sportweken worden de online inschrijvingen afgesloten. Inschrijven kan dan enkel nog op ons kantoor en mits onmiddellijke betaling met bancontact (geen cash geld). Inschrijven kan dan iedere werkdag tussen 9 en 16 uur, en tot uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de Sportweek.
  • U kunt enkel inschrijven voor een volledige (sport)week. Inschrijven voor 1 of enkele dagen is niet mogelijk.
  • De Sportweken vinden enkel plaats bij voldoende inschrijvingen.

2. Financieel

Na verwerking van uw aanvraag tot inschrijving, ontvangt u een factuur. Deze betaling brengt u voor de vervaldatum van de factuur in orde. Uw inschrijving is pas voltooid na ontvangst van het deelnamegeld. Als u niet betaalt, wordt de inschrijving niet automatisch geannuleerd. Indien u wilt annuleren, stuurt u een mail naar sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be. De annuleringsvoorwaarden vindt u terug in punt 3 van de algemene voorwaarden.
Door de inschrijving uit te voeren voor de Antwerpse Sportweken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd hebt.

Terugbetaling
U kan GEEN geld terug krijgen met uitzondering van medische redenen en annulering van het kamp door Sporting A. Zie punt 3.

3. Annuleren

A. DOOR DE OUDER(S)

Indien u annuleert voor het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en voordat u hebt betaald, is de annulering kosteloos. Indien u annuleert na het verstrijken van de vervaldatum en voordat u hebt betaald, betaalt u een annuleringskost van 15 euro. Indien u binnen dezelfde vakantieperiode overboekt naar een andere Antwerpse Sportweek vervalt de annuleringskost. De annulering kan enkel schriftelijk: per e-mail naar sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be of per post naar Sporting A, t.a.v. Breedtesport, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.

  • Annuleren wegens medische redenen

Enkel bij annuleren wegens medische redenen kan u een aanvraag tot terugbetaling indienen. U stuurt uw aanvraag en het medisch attest binnen de zeven werkdagen op na de sportweek. Aanvragen buiten deze termijn worden niet meer aanvaard.

Er wordt altijd een annuleringskost aangerekend van 15 euro. Bij de terugbetaling wordt rekening gehouden met het aantal deelgenomen dagen die bovenop de annuleringskost worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

  • Annuleren wegens andere reden(en)

Na ontvangst van de betaling is er geen terugbetaling of enige andere vorm van compensatie meer mogelijk.

B. DOOR SPORTING A

Indien de Sportweek niet zal plaatsvinden, worden de ouders van de ingeschreven kinderen onmiddellijk verwittigd. Het gestorte deelnamegeld wordt volledig terugbetaald. Indien gewenst en mogelijk, wordt er een overboeking naar een andere Sportweek uitgevoerd.

4. Korting

  • Drie kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 10% korting. Ze moeten wel alle drie tijdens eenzelfde vakantieperiode aan een sportweek of Speelprikkels deelnemen.
  • Personen die recht hebben op een A-kaart met kansentarief (verhoogde tegemoetkoming, actieve begeleiding bij OCMW Antwerpen, …)
  • Pleegouders van Pleegzorg Provincie Antwerpen

Goed om weten: kortingen worden niet samengeteld.

5. Tussenkomst van het ziekenfonds

U kan een tussenkomst in de kosten aanvragen bij uw ziekenfonds. Na afloop van de sportweken ontvangt u automatisch het door ons ingevulde attest. Dit bezorgt u met een klevertje aan uw ziekenfonds.

6. Verzekering

Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de activiteit is inbegrepen, maar enkel indien u kunt aantonen dat u de kortste weg hebt genomen. Voor ‘ziek’ worden is er geen verzekering voorzien. Sporting A kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan persoonlijke bezittingen.  Schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen is niet verzekerd (bv. tandbeugels, gsm, kleding, uurwerken, …). Dit is dus op eigen risico. Schade aan brillen en lenzen wordt terugbetaald tot een maximum van 250 euro, maar enkel als ze gepaard gaan met een lichamelijk letsel. Bij een ongeval kunt u steeds bij de monitor terecht.  De monitor beschikt over verzekeringsformulieren die u onmiddellijk na het ongeval kunt laten invullen door de geneesheer. Nadien bezorgt u het formulier én een klever van het ziekenfonds terug aan de monitor of stuurt u het op naar Sporting A, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Stuur het formulier NIET rechtstreeks naar de verzekering.

7. Middagpauze

De middagpauze staat onder toezicht van de monitoren. De deelnemers zorgen elke dag zelf voor een lunchpakket en drank (tenzij anders vermeld). Alle deelnemers blijven tijdens de middagpauze op de Sportweek.

8. Medische informatie

ALGEMEEN:

Heeft uw kind speciale zorg nodig? Zijn er specifieke aandachtspunten waarmee monitoren rekening moeten houden? Gelieve dit altijd te laten weten bij de inschrijving in het vakje “opmerkingen”. Het is mogelijk dat wij u dan nog een inclusiefiche toesturen, waarbij wij u vragen om deze ingevuld terug te sturen. Vooraf contact met ons opnemen, kunt u altijd via sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be.
Alle informatie wordt vervolgens vooraf aan de monitoren van de Sportweek bezorgd, zodat ze uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden en eventuele problemen kunnen voorkomen. Bij aanvang van de Sportweek kunt u aan de monitor alles nog nader toelichten. U kunt wat deze medische informatie betreft rekenen op de nodige discretie.

MEDICATIE:

Als uw kind medicatie moet nemen, kan dit alleen door de monitoren worden gegeven en enkel als u hiervoor een doktersvoorschrift bezorgt. Zonder doktersvoorschrift mogen de monitoren geen medicatie aan de kinderen geven, noch er op toezien dat kinderen hun medicatie innemen.
Vermeld dit bij uw inschrijving in het vak “opmerkingen”. De eerste dag op de Sportweek kunt u verdere uitleg aan de monitoren geven.

Opgelet! Onze monitoren kunnen onmogelijk specialist zijn op deze uiteenlopende terreinen en zullen altijd in alle omstandigheden naar best vermogen handelen. Met gerichte vooraf gegeven informatie kan u hen echter al aardig op weg helpen.

9. Monitoren

We werken met monitoren die minstens 19 jaar oud zijn en opgeleid zijn voor het begeleiden van de activiteiten. Het is mogelijk dat monitoren worden bijgestaan door hulpmonitoren in opleiding. Deze hulpmonitoren moeten minstens 16 jaar oud zijn.

10. Kleuters

Op de Antwerpse Sportweken worden geen middagdutjes gedaan. De kleuters worden ook verondersteld zelfstandig te kunnen aangeven dat ze naar het toilet moeten. We raden ouders van de allerjongsten aan om steeds reservekledij mee te geven.

11. Activiteiten met voor- en naopvang

De activiteit start telkens om 9 uur en eindigt om 16 uur (tenzij anders vermeld). De vooropvang start om 8 uur en de naopvang eindigt uiterlijk om 17 uur (tenzij anders vermeld). We sturen erop aan de kinderen steeds op tijd af te halen.

De voor- en naopvang is pure opvang. Hier worden geen activiteiten voorzien, enkel toezicht van de monitoren. We raden de kinderen aan om eventueel zelf een boek of tekengerief mee te nemen om zich bezig te houden.  Denk eraan om dit gerief ook te naamtekenen.

12. Aan- en afmelden op de Sportweek

Wanneer u ’s morgens aankomt op de Sportweek, meldt u zich eerst aan bij de monitor. Die noteert de aanwezigheid van uw kind op de deelnemerslijst. Bij het afhalen van uw kind meldt u dit aan de monitor en tekent u af op de uitschrijflijst.

We wijzen zowel de monitoren als de ouders op het belang van het aan- en afmelden van de deelnemer. Dit zorgt voor een controle op de aan- en afwezigheden (o.a. belangrijk bij mogelijke evacuatie) en op het veilige vertrek van de deelnemer.

U kunt bij de inschrijving uw kind de toestemming geven om na afloop zonder begeleiding de Sportweek te verlaten. Indien u dit toestaat, is het uw kind dat zich aan- en afmeldt bij de monitor.

13. Verloren voorwerpen

Alle kledingstukken dienen in de mate van het mogelijke getekend te worden met de naam van de deelnemer. Noch Sporting A, noch de monitoren kunnen verantwoordelijke worden gesteld voor verloren voorwerpen. Mogelijke verloren voorwerpen worden na afloop van de vakantieperiode verzameld bij de uitleendienst van sportmateriaal in Park Spoor Noord, Damplein 31, 2060 Antwerpen 03 270 31 37, uitleendienst.PSN@stad.antwerpen.be. Een gevonden voorwerp dat u niet binnen de maand ophaalt, gaat naar Spullenhulp.

14. Fiscaal attest en belastingvermindering

 

Ouders van kinderen tot 12 jaar (of tot 18 jaar voor kinderen met een zware handicap) die deelnamen aan de Antwerpse Sportweken ontvangen een fiscaal attest.

Het fiscaal attest wordt met de vermelding van het volledige bedrag en het effectief aantal deelgenomen dagen van alle Sportweken waaraan werd deelgenomen in het betrokken aanslagjaar toegestuurd naar het adres van de laatste inschrijving. Opgesplitste attesten worden niet uitgereikt.
In principe is het betalingsbewijs voor de belastinginspectie voldoende als bewijsmiddel en is een fiscaal attest geen absolute vereiste om de aftrek kinderopvang te kunnen inbrengen. In het geval van gescheiden ouders kan het voorvallen dat het fiscaal attest niet bij een van de partners terechtkomt, die ook een deel van de Sportweek betaalde. Dit kan voor onnodige onrust zorgen. Bewaar dus zeker goed uw betalingsbewijs, dat bij een eventuele controle een grotere bewijskracht heeft dan het fiscaal attest zelf.

De verzending van de attesten gebeurt automatisch begin mei van het volgende jaar. Als uw kind bijvoorbeeld in de zomervakantie van 2018 deelnam aan een Sportweek, ontvangt u begin mei 2019 automatisch een fiscaal attest. Probeer er dus aan te denken een mogelijke adreswijziging door te geven. Inschrijvingsgelden voor sportkampen kunnen ingebracht worden aangezien sportkampen vallen onder ‘kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector’.

Meer informatie over fiscale attesten en belastingvermindering vindt u op www.isbvzw.be

15. Foto's en filmopnames

Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen of videobeelden gemaakt. Deze kunnen dienen voor de lay-out van affiches, folders of  ander drukwerk en voor gebruik op online communicatiekanalen van de stad. Wilt u niet dat deze van uw kind worden gebruikt? Laat dit dan weten via e-mail op sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be

Meer info

Sporting A
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
tel. 03 338 97 44
sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door