Impressie verlichte skyline van de stad Antwerpen Susanna Antico

Lichtplan Antwerpen

De stad Antwerpen liet een lichtplan opmaken waardoor ze een samenhangende visie op openbare verlichting kan uitwerken. Het licht in een stad heeft een functioneel en esthetisch nut. Met dit plan komen beide uitgangspunten aan bod.

Het Lichtplan Antwerpen ent zich op het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA), waaruit het de beelden en ruimtes overneemt. Die beelden en ruimtes vertaalt het plan in types van verlichting. Daarnaast volgt het plan de idee die aan de basis van een goede verlichting ligt: een basislaag, een laag van belangrijke verkeersaders en een verlichtingslaag die de sfeer van een bepaalde zone benadrukt.

Lichtplan in de praktijk

Studiebureau Stramien/Antico levert een definitieve versie van het Lichtplan Antwerpen op dat in de praktijk wordt omgezet. Bij de aanleg en heraanleg van openbaar domein wordt steeds rekening gehouden met de aanbevelingen uit het plan. Zo blijft de stad ’s nachts en overdag een aantrekkelijke omgeving.

Antwerpen in de spotlights

Het Lichtplan baseert zich daarom sterk op de visies die vertaald zijn in het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA). Bovendien biedt het Lichtplan Antwerpen praktische richtlijnen die ontwerpers moeten helpen om Antwerpen in het spotlicht te plaatsen.

Globale visie

Een wisselwerking tussen de beelden en strategische ruimten uit het s-RSA, levert een zonering op voor het Lichtplan: het metropolitaan gebied (de Harde Ruggengraat), de Kaaien, de Stedelijke en Buurtcentra, het Levendig Kanaal, de Groene Singel, de vijf grote parkstructuren, monumenten en markante gebouwen, en de infrastructuren van het Lager Netwerk.

Hierop worden de verschillende verlichtingslagen gegoten, naargelang de eigenheid en functie van de plek, de ligging binnen de zonering en de overheersende elementen als groen, water, infrastructuur, monumenten …

Energiebewust en duurzaam

Het Lichtplan Antwerpen wil de nachtelijke kwaliteit van de stad verbeteren. Bovendien voorziet het in energiebewuste en duurzame verlichting om een unieke beleving van het Antwerpse straatbeeld tot stand te brengen.

Drie lagen

Het Lichtplan stelt voor om steeds met drie lagen te werken in de verlichting op het openbaar domein. De eerste laag is een basis en is steeds aanwezig. Deze laag is de eigenlijke straatverlichting. Ze is uitnodigend en comfortabel en voldoet aan strenge normen wat betreft verbruik. Een tweede laag zorgt ervoor dat belangrijke verkeersaders extra uitgelicht worden. Dit systeem komt vooral de veiligheid ten goede. De derde laag benadrukt de sfeer die in een bepaalde zone belangrijk is. Zo is er dankzij deze verlichtingslaag aandacht voor monumenten, publieke ruimte en stadszichten.

Casestudy Oud-Berchem

Het Lichtplan bestaat uit 4 delen. In een eerste deel maakt het onderzoeksbureau een analyse van de actuele situatie en koppelt het die aan het toekomstbeeld. In het tweede deel toont de ‘Lichtkaart van Antwerpen’ hoe openbare verlichting in de toekomst aangepakt kan worden. Deel drie bundelt alle technische richtlijnen, zodat beleid, ontwerpers en partners nieuwe projecten kunnen uitvoeren volgens de visie van het Lichtplan. Als laatste deel biedt het onderzoeksbureau een casestudy aan over Oud-Berchem die een beeld geeft over de concrete toepassing van het plan op een stadsdeel.

Uit de casestudy leerde de stad dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het toepassen van het Lichtplan Antwerpen wordt een balansoefening tussen de beeldkwaliteit van een uitgelichte straat en een rationeel energieverbruik. De stad zal de aanbevelingen uit het Lichtplan opnemen en implementeren.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door