Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Bezwaar tegen belasting

Gaat u niet akkoord met de belasting die u moet betalen, dan kan u een bezwaar indienen.

Als belastingplichtige heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een op uw naam gevestigde belasting. U kan pas bezwaar indienen na ontvangst van een aanslagbiljet of na betaling van de contantbelasting.

De termijn om bezwaar in te dienen is bij wet vastgelegd. U moet uw bezwaar aantekenen binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet OF van de kennisgeving van de aanslag OF van de datum van de contante inning. De verzendingsdatum vindt u terug bij de administratieve gegevens op het aanslagbiljet.

De termijn van 3 maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.

Hoe indienen?

Een bezwaarschrift kan u op volgende manieren indienen:

  • per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
  • per e-mail: te verzenden naar bezwaren@antwerpen.be

Het bezwaarschrift:

  • bevat de reden van uw bezwaar met eventuele bewijsstukken;
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet;
  • vermeldt uw naam en (eventueel nieuw) adres;
  • is, als het aanslagbiljet niet aan u persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingplichtige;
  • is door u ondertekend en gedateerd

Voor het bezwaarschrift maakt u gebruik van een invulsjabloon.

Wenst u gehoord te worden op de hoorzitting, dan moet u dit uitdrukkelijk vragen in uw bezwaarschrift. 

Zodra wij uw bezwaar ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbewijs als bevestiging. Heeft u in het bezwaarschrift gevraagd om gehoord te worden, dan wordt u nadien met een aangetekende brief uitgenodigd voor een hoorzitting.

De beslissing van het college wordt u per aangetekende zending meegedeeld.

Gaat u niet akkoord met de beslissing van het college, dan kan u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij de beslissing van het college.

 

Meer info

Financiën - bezwaren fiscaliteit
tel. 03 338 65 47
bezwaren@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door