Bouwcode

De bouwcode is een verzameling van regels die bepalen hoe in de stad Antwerpen gebouwd of verbouwd mag worden. Bouwplannen moeten aan deze voorschriften voldoen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

Geldende bouwcode

Sinds 1 maart 2018 is deze bouwcode van kracht. Ten opzichte van de vorige versie van 2014 werden artikel 27 en 30 aangepast.

De bouwcode zoals die werd goedgekeurd door de deputatie geeft online een overzicht van het document. 

Opgelet: de huidige bouwcode is momenteel ook in herziening. (Zie verder: bouwcode in herziening)

Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geldt niet in het havengebied. Neem in dit geval contact op via het Vergunningenloket Haven.

Goedgekeurd beleid

Stedelijke ontwikkelingskost

Alle informatie over de stedelijke ontwikkelingskost kan u hier raadplegen.

Beschermen van eengezinswoningen

Het college keurde op 9 juni 2017 de beleidsrichtlijn beschermen van ééngezinswoningen goed. Vervolgens nam het college op 25 mei 2018 de principiële beslissing om artikel 23 van de bouwcode te herzien. Deze geredigeerde tekst van artikel 23 vervangt inhoudelijk de beleidsrichtlijn beschermen van ééngezinswoningen zoals goedgekeurd door het college op 9 juni 2017.

RUP Studentenhuisvesting 

Dit RUP in opmaak - met een 'kotstop' in de kernstad - werd door het stadsbestuur als 'gewenst beleid' goedgekeurd. De krachtlijnen zijn;

  1. Geen uitbreiding van de bestaande studentenhuisvesting in een afgebakend gebied in de kernstad.
  2. Op de afgebakende campusterreinen van Middelheim en Drie Eiken kan er bijkomende studentenhuisvesting gerealiseerd worden.
  3. Buiten deze afgebakende gebieden kan studentenhuisvesting worden toegelaten, mits bijkomende voorwaarden.

Ondernemen in antwerpen

Alle info over de beleidsnota kantoren 2020, de beleidsnota industrie en logistiek 2020 en de beleidsnota detailhandel 2013 kan u hier vinden. 

Bouwcode in herziening

Op 5 oktober 2018 besliste het college om de partiële herziening van de bouwcode voor te leggen aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling. De nieuwe bestuursploeg zal dit proces verder onderzoeken.

Het is dus aangewezen dat ontwerpers en aanvragers nu reeds rekening houden met de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige bouwcode. (belangrijke inhoudelijke wijzigingen betreffen onder meer artikel 6, 8, 9, 22 en 23.) 
Van vergunning vrijgestelde werken die plaatsvinden, zullen eveneens beoordeeld worden op basis hiervan vanaf een inwerkingtreding van de partiële herziening.

Heeft u nog vragen?

Aanvragen en documenten:

Dit is het formulier voor een stedenbouwkundige informatievraag

Aanvraag starten
Dit artikel is gedeeld door