Bouwcode

De bouwcode is een verzameling van regels die bepalen hoe in de stad Antwerpen gebouwd of verbouwd mag worden. Bouwplannen moeten aan deze voorschriften voldoen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

Geldende bouwcode

Sinds 1 maart 2018 is deze bouwcode van kracht. Ten opzichte van de vorige versie van 2014 werden artikel 27 en 30 aangepast.

De bouwcode zoals die werd goedgekeurd door de deputatie geeft online een overzicht van het document. 

Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geldt niet in het havengebied. Neem in dit geval contact op via het Vergunningenloket Haven.

Goedgekeurd beleid

Beleidsmatig gewenste ontwikkeling woninggrootte, woningmix en beschermen van eengezinswoningen (NIEUW)

In de stad Antwerpen moet elke bewoner, van student tot sinjoor, een geschikte woning vinden die beantwoordt aan zijn specifieke behoefte. Daarnaast is het ook belangrijk om een voldoende groot aanbod aan eengezinswoningen, het klassieke huis, in de stad aan te bieden. De stad telt heel wat eengezinswoningen, herenhuizen en tal van grondgebonden woningen, maar ze worden steeds vaker opgedeeld in kleinere wooneenheden. Omdat de eengezinswoning belangrijk is voor het DNA van de stad, moeten deze gevrijwaard blijven. Vanaf 25 juni 2019 is de nieuwe beleidsrichtlijn van kracht ‘Beleidsmatig gewenste ontwikkeling woninggrootte, woningmix en beschermen van eengezinswoningen’.

Om een mix op vlak van stedenbouwkundige, maatschappelijke en woonkwaliteitseisen te garanderen is het noodzakelijk om:

  • de juiste verhoudingen te zoeken tussen verschillende woninggroottes. Er wordt een minimale oppervlakte vastgelegd, afhankelijk van het aantal slaapkamers in de woning. Hierbij wordt er ook op gelet dat de oppervlakteverhoudingen tussen de verschillende ruimtes en functies binnen deze woningen wel afgewogen zijn.
  • een mix van verschillende slaapkamerappartementen na te streven en wordt een woningmix opgelegd voor projecten vanaf vijf wooneenheden.
  • de eengezinswoning te beschermen. Een ‘te beschermen eengezinswoning’ heeft een totale vloeroppervlakte van maximum 350m² met inbegrip van eventuele complementaire functies. Deze richtlijn heeft als doel om de opdeling van deze woningen tegen te gaan.
  • een concentratie van studentenkamers te ontmoedigen.

De ‘beleidsmatige gewenste ontwikkeling over wonen’ wordt opgenomen in de ruimere herziening van de bouwcode, maar gaat nu al van kracht in de vergunningverlening. De procedure tot herziening van de bouwcode neemt immers enige tijd in beslag.

Er kunnen afwijkingen op de minimale vloeroppervlakte overwogen worden. Dit gebeurt op basis van een motivering door de aanvrager voor dossiers ingediend na 24 juni 2019.

Lees meer:

Op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) keurde de gemeenteraad het bestuursakkoord 2019-2024 “De Grote Verbinding” goed. Dit bestuursakkoord hecht groot belang aan een kwalitatief en gevarieerd woonaanbod zodat het mogelijk is om in iedere levensfase een geschikte woning te vinden in de stad Antwerpen.

Op 24 juni 2019 (462 ) keurde de gemeenteraad de richtlijnen omtrent “beleidsmatig gewenste ontwikkeling woninggrootte, woningmix en beschermen van eengezinswoningen” goed en schaft artikelen 22 en 23 van de bouwcode af.

 

Stedelijke ontwikkelingskost

Alle informatie over de stedelijke ontwikkelingskost kan u hier raadplegen.

 

RUP Studentenhuisvesting 

Dit RUP in opmaak - met een 'kotstop' in de kernstad - werd door het stadsbestuur als 'gewenst beleid' goedgekeurd. De krachtlijnen zijn;

  1. Geen uitbreiding van de bestaande studentenhuisvesting in een afgebakend gebied in de kernstad.
  2. Op de afgebakende campusterreinen van Middelheim en Drie Eiken kan er bijkomende studentenhuisvesting gerealiseerd worden.
  3. Buiten deze afgebakende gebieden kan studentenhuisvesting worden toegelaten, mits bijkomende voorwaarden.

Ondernemen in antwerpen

Alle info over de beleidsnota kantoren 2020, de beleidsnota industrie en logistiek 2020 en de beleidsnota detailhandel 2013 kan u hier vinden. 

Heeft u nog vragen?

Aanvragen en documenten:

Dit is het formulier voor een stedenbouwkundige informatievraag

Aanvraag starten
Dit artikel is gedeeld door