Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat nu sneller en met minder administratieve verplichtingen. De meldingsplicht is een procedure die werd ingevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Stad Antwerpen start vanaf 1 januari 2018 met de omgevingsvergunning. Wenst u een vergunningsaanvraag in te dienen vanaf 1 januari 2018 dan kan u de info hier vinden.

Voor welke werken is de meldingsplicht van toepassing?

Voor een aantal werken wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over:

  • het plaatsen van een nieuwe raamopening in een zij- of achtergevel
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel
  • het tijdelijk opsplitsen van een woning of het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw voor de tijdelijke opvang van:
    • asielzoekers en vluchtelingen
    • mensen wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden
  • het beëindigen van het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden die in functie van de hiervoor vermelde tijdelijke opvang werden ingericht.

Alle informatie over de melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit vindt u hier.

Zorgwonen
Het inrichten van een woning tot zorgwoning zonder constructieve ingrepen is vrijgesteld van vergunning of melding.

Het verbouwen van een woning tot zorgwoning, zonder uitbreiding maar met constructieve ingrepen, is meldingsplichtig.

Het beëindigen van zorgwonen, al dan niet met constructieve ingrepen, is altijd meldingsplichtig.

Melden is enkel mogelijk als uw project aan een aantal voorwaarden voldoet. Meer informatie vindt u in het uitvoeringsbesluit of in de overzichtelijke brochure.

Let op

Aan de regels rond de medewerking van een architect verandert er niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatieverslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten). Het naleven van stedenbouwkundige verordeningen (bijvoorbeeld hemelwater) blijft identiek.

Hoe indienen?

U bezorgt 1 exemplaar van het meldingsdossier

Wanneer mag ik met de werken beginnen?

Na ontvangst van de aktename kan u de werken uitvoeren. Behalve wanneer u een schrijven ontvangt dat de geplande werken niet in aanmerking komen voor melding.

Aktenames van meldingen kunnen ook in beroep aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarom is een aanplakking ter plaatse van 30 dagen verplicht.

Energielening

Elke particulier  kan bij de stad een energielening  aanvragen voor de financiering van energiebesparende ingrepen zoals dak- gevel of vloerisolatie, hoogrendementsbeglazingcondensatieketelenz. Hier vindt u meer info.

Heeft u nog vragen?

Aanvragen en documenten:

Stedenbouwkundige informatievraag

Dit is het formulier voor een stedenbouwkundige informatievraag

Aanvraag starten
Dit artikel is gedeeld door