Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels

Stad Antwerpen heft een belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels.

De stad heft de activeringsheffing ook op braakliggende industriegronden. Hierover vindt u alle informatie op www.ondernemeninantwerpen.be. 

Wie moet de belasting betalen? 

De activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is. Ook als de eigenaar in de loop van het jaar de grond verkoopt.

De eigenaar is:

 • de houder van de volle eigendom en/of de houder van de blote eigendom OF
 • de opstalhouder OF
 • de erfpachter.

Wat is het belastbaar tijdstip? 

De eigenaar betaalt jaarlijks deze activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels als de bouwgrond of de kavel tijdens het aanslagjaar onbebouwd is.

De bouwgrond of kavel is niet meer onbebouwd als:

 • de bouwwerken vergund werden via een stedenbouwkundige- of omgevingsvergunning EN
 • er op 31 december van het aanslagjaar minstens 1 bovengrondse bouwlaag opgericht werd (inclusief vloer- en/of dakplaat).

Hoeveel bedraagt de belasting? 

De belasting bedraagt 62 euro per strekkende meter perceellengte van de onbebouwde bouwgrond of kavel aan de straatzijde, met een minimumaanslag van 371 euro per onbebouwde bouwgrond of kavel.

Aangifteplicht

Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht, ook als de situatie onveranderd is gebleven.

 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende eigenaars.
 • De eigenaar bezorgt deze aangifte ingevuld en ondertekend terug binnen 2 maanden na ontvangst.

Hoe?

De eigenaar kan via de aangifte een vrijstelling aanvragen: 

 • op basis van zijn situatie
  bijvoorbeeld: een nieuwe eigenaar als hij maar 1 onroerend goed bezit
 • op basis van de toestand van de onbebouwde bouwgrond of kavel

Meer informatie over de vrijstellingen vindt u in het belastingreglement onderaan deze pagina.  

Ambtshalve belasting

Wanneer de eigenaar de aangifte niet of laattijdig terugstuurt, of de aangifte onjuist, onvolledig of onnauwkeurig invult, stelt de stad de belasting vast volgens de ambtelijke procedure. De eigenaar ontvangt deze mededeling via een aangetekende brief.

De belasting wordt dan verhoogd met:

 • 10% bij een eerste overtreding;
 • 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde opeenvolgende overtreding;
 • 200% vanaf een vijfde opeenvolgende overtreding.

Meldingsplicht

Als de eigenaar de onbebouwde bouwgrond of kavel verkoopt, is hij verplicht binnen de 2 maanden een kopie van de volledige verkoopakte te bezorgen, met uitzondering van de prijsaanduiding.

Betaaltermijn

 • Wanneer de jaarlijkse aangifteprocedure afgerond is en er een belasting verschuldigd is, ontvangt de eigenaar een aanslagbiljet met betaalstrook.
 • De eigenaar moet de belasting binnen een termijn van 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet betalen.

Bezwaarprocedure

 • Als de eigenaar niet akkoord is met de belasting, kan hij (na ontvangst van het aanslagbiljet met betaalstrook) een bezwaar indienen
 • De eigenaar moet het bezwaar binnen een termijn van 3 maanden indienen, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Reglement

Contact

- Hebt u een inhoudelijke vraag betreffende het belastingreglement, neem contact op met:

- Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden, neem contact op met:

 

Dit artikel is gedeeld door