Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen

De stad Antwerpen heft een belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt de belasting berekend op het volume kubieke meter dat gebouwd wordt. 

Hebt u vragen over de berekening van het aantal kubieke meter of de omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de dienst vergunningen.

 

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is eenmalig verschuldigd door de aanvrager van de omgevingsvergunning. Dit is diegene van wie de naam op de vergunning staat.

Wat is het belastbare tijdstip?

De belasting is verschuldigd zodra de vergunde werken beëindigd zijn. Dit betekent zodra de bouwwerken winddicht zijn. De termijn waarbinnen de werken winddicht moeten zijn, is wettelijk bepaald:

 • Stedenbouwkundige vergunningen ingediend tot en met 31 december 2017:
  • Na aflevering van de vergunning moeten de vergunde werken binnen de 2 jaar starten. Na de start van de werken moeten de vergunde werken binnen de 3 jaar winddicht zijn.
  • De stedenbouwkundige vergunning vervalt als:
   • De vergunde werken niet binnen de 2 jaar gestart zijn.
   • De constructie niet winddicht is binnen de 3 jaar na de start van de werken.
   • De werken 2 jaar lang onderbroken worden.
 • Omgevingsvergunningen ingediend vanaf 1 januari 2018:
  • Na aflevering van de vergunning moeten de vergunde werken binnen de 2 jaar starten. De volledige vergunde werken moeten binnen de 5 jaar na het verkrijgen van de vergunning winddicht zijn.
  • De volledige omgevingsvergunning vervalt als:
   • De vergunde werken niet binnen de 2 jaar gestart zijn.
   • De vergunde werken meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken worden.
   • De constructie binnen de 5 jaar na het verkrijgen van de omgevingsvergunning niet winddicht is.
   • ​De exploitatie van de vergunde inrichting of activiteit niet is begonnen binnen de 5 jaar na het verkrijgen van de definitieve omgevingsvergunning.

Aangifteplicht

Binnen 1 maand na het einde van de werken doet u een aangifte bij het stadsbestuur – financiën van het volume dat werd gerealiseerd bij het bouwen, herbouwen of verbouwen. Gebruik hiervoor het aangifteformulier 'einde van de werken':

 • Als u de vergunning op papier heeft aangevraagd, dient u de aangifte in via:
 • Als u de vergunning digitaal heeft aangevraagd via het omgevingsloket, meldt u de start van de werken eveneens via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Als u in aanmerking komt voor een vrijstelling, vraagt u die aan bij de aangifte. Voeg hierbij de bewijsstukken toe.

Ambtshalve belasting

Er wordt een aangetekend schrijven naar de titularis van de vergunning verstuurd als:

 • de wettelijke termijn verstreken is om de werken te beëindigen;
 • er geen aangifte werd gedaan en er aanwijzingen zijn dat de werken langer dan een maand geleden werden beëindigd;
 • er een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte werd ingediend.

De ambtshalve vastgestelde belasting wordt verhoogd met 10 procent.

Vindt de titularis van de vergunning dat hij niet de belastingschuldige is of dat hij wel het einde van de werken heeft gemeld? Dan kan hij hiertegen protesteren: schriftelijk met bewijsstukken en binnen een termijn van 30 dagen.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen wordt berekend op basis van de kubiekmaat (kubieke meter) van de gebouwde, herbouwde en verbouwde gedeelten: 0,62 euro per kubieke meter.

Voor het bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen met bestemming industrie of ambacht of gebouwen die dienst doen als logistieke centra voor op- en overslag en behandeling:

 • 0,62 euro per kubieke meter voor de eerste 1.000 kubieke meter
 • 0,21 euro per kubieke meter van 1.001 tot en met 200.000 kubieke meter
 • 0 euro per kubieke meter vanaf 200.001 kubieke meter

De minimumbelasting bedraagt 75 euro.

Betaaltermijn

 • Wanneer de aangifteprocedure afgerond is en er een belasting verschuldigd is, ontvangt de belastingplichtige een aanslagbiljet met betaalstrook.
 • De belasting moet binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald worden.
Dit artikel is gedeeld door