Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Masterplan kinderopvang 0-3 jaar

Het Masterplan Kinderopvang biedt organisatoren van kinderopvang die investeren in een project voor groepsopvang met een langere realisatietijd (1 tot 3 jaar) op een locatie met een tekort aan kinderopvang meer zekerheden voor het verwerven van subsidies van stad Antwerpen en/of van Kind en Gezin.

1. Meer zekerheid over het bekomen van de kinderopvangtoelage (KOT) van de stad Antwerpen. 

 • Met de kinderopvangtoelage ondersteunt stad Antwerpen kinderopvanginitiatieven die werken met een vaste prijs. De kinderopvangtoelage voorziet in een tussenkomst in de prijs van de opvang op basis van het inkomen van de ouder(s).
 • Een belangrijke voorwaarde om de kinderopvangtoelage te bekomen is beschikken over een positief locatieadvies. Het positief locatieadvies is een nieuwe voorwaarde vanaf 1 oktober 2019.
 • Een project (met een realisatietermijn van 1 tot 3 jaar) opgenomen in het Masterplan behoudt zijn positief locatieadvies, ook wanneer het project bij de effectieve start een negatief locatieadvies zou krijgen, bijvoorbeeld omdat het aantal kindplaatsen of het aantal kinderen in de betrokken buurt gewijzigd is.

​2. Relatieve zekerheid over het bekomen van werkingsmiddelen trap 2 via een uitbreidingsronde van Kind en Gezin of via pre-subsidies van de stad Antwerpen.

 • Werkingsmiddelen trap 2 of pre-subsidies van stad Antwerpen zijn subsidies waarmee een opvanginitiatief inkomensgerelateerde opvang organiseert.
 • Bij een uitbreidingsronde voor werkingsmiddelen trap 2 of voor pre-subsidies kent het lokaal overleg kinderopvang (LOK) per project punten toe, o.a. op basis van de nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang in de buurt. Bij opname in het Masterplan  wordt gekeken naar de puntenscore die het project op dat moment zou krijgen (Clusterlijst: zie onderaan). Het project behoudt dan deze punten, ook wanneer op het moment van de latere uitbreidingsronde de locatie minder punten zou opleveren.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Voorwaarden algemeen

 • Het project wordt gerealiseerd binnen een periode van 1 tot 3 jaar.
 • Het project creëert minstens 18 nieuwe kindplaatsen of zorgt voor extra kindplaatsen bij een bestaand initiatief tot minstens 18 plaatsen.
 • Opgelet: een nieuwe groepsopvang komt in aanmerking voor pre-subsidies wanneer minstens 19 plaatsten gerealiseerd worden.
 • Het project voldoet aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden. Onder meer:
  • Beschikken over een buitenruimte.
  • Beschikken over geventileerde leef- en slaapruimtes.
  • Werken met gekwalificeerd personeel in loondienst.
  • Werk maken van een vormingsplan.
 • De organisator van de kinderopvang is een rechtspersoon.

 

Extra voorwaarde voor het bekomen van de kinderopvangtoelage:

 • Het project heeft een positief locatieadvies.

Hoe komt het locatieadvies tot stand?

De stad Antwerpen is opgedeeld in 22 geografische clusters. Elke cluster telt ongeveer 1.100 - 1.200 kinderen van 0 tot 3 jaar.

Om de tekorten en behoeften te bepalen worden het aantal en de aard (vaste prijs, inkomensgerelateerde opvang, KOT) van de bestaande kinderdagverblijven en het aantal kindplaatsen per cluster vastgesteld.

De stad Antwerpen streeft naar 39% kinderopvang per cluster: 39 kindplaatsen per 100 baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.  Deze norm wordt per cluster verfijnd rekening houdend met de tewerkstellingsgraad.

Bij het bepalen van de noden in een cluster wordt tevens rekening gehouden met het aantal nieuwe plaatsen die projecten uit het Masterplan in de toekomst zullen realiseren.

Bijkomend mogen de gemiddelde inkomens in de cluster niet te laag liggen.

Een locatie-advies houdt ook rekening met de lucht- en geluidskwaliteit op de geplande locatie.

Op het moment van aanvraag voor opname in het Masterplan (in de praktijk op de eerstkomende afsluitdatum), geeft de regie Kinderopvang een locatieadvies, tenzij de organisator nog over een geldend advies voor het project beschikt dat gegeven werd in hetzelfde jaar. Een opname in het Masterplan Kinderopvang met het oog op het bekomen van de kinderopvangtoelage is immers enkel mogelijk in het jaar dat er een positief locatieadvies geldt voor de cluster waarin het project gerealiseerd zal worden. 

                                                                          

Extra voorwaarde voor het bekomen van werkingsmiddelen trap 2 of pre-subsidies:

 • Het project is gelegen in een cluster met een tekort aan inkomensgerelateerde plaatsen.

Hoe wordt het tekort aan ikt-plaatsen bepaald?

 • Om het tekort aan inkomensgerelateerde plaatsen te bepalen wordt rekening gehouden met de kansarmoede-index van Kind en Gezin en het gemiddeld inkomen in de cluster.
 • Het aantal plaatsen dat opgenomen kan worden staat in verhouding tot het aantal inkomensgerelateerde plaatsen dat er tekort is in de cluster.
 • Bij een uitbreidingsronde van werkingsmiddelen trap 2 worden niet àlle subsidies toegekend aan projecten opgenomen in het Masterplan. Maximaal de helft van de te verdelen subsidies voor ikt-kindplaatsen worden voorbehouden aan projecten uit het Masterplan.

 

Hoe verloopt de procedure?

 • Er zijn jaarlijks twee indienmomenten voor de aanvragen: 30 april en 31 oktober. Projectaanvragen moeten ten laatste op die dag worden ingediend.
 • Een projectaanvraag omvat minstens een huurovereenkomst of een bewijs van zakelijk recht met betrekking tot de locatie waar de organisator het opvanginitiatief wil realiseren. Een aanvraag omvat verder een stappenplan met een timing en verklaring dat voldaan wordt aan de stedelijke reglementen met betrekking tot kinderopvang en de regelgeving van Kind en Gezin.
 • Regie Kinderopvang van stad Antwerpen onderzoekt de projectaanvragen en geeft een locatieadvies voor KOT of geeft de score voor trap 2 subsidies.
 • De Regie Kinderopvang stelt de ingediende projecten voor aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Het LOK geeft vervolgens een advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het college is bevoegd voor de goedkeuring van de aanvragen.
 • Na de realisatie van het project controleert Regie Kinderopvang de kwaliteitsvoorwaarden die werden opgelegd in het reglement.

 

Hoe indienen?

Gebruik dit aanvraagformulier om uw project in te dienen.

 

Meer info

Regie Kinderopvang
Regie.Kinderopvang@antwerpen.be
tel. 03 338 6587

 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door