Digitaal parkeerverbodsbord in AntwerpenRombit

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod met parkeerborden

Verhuizen, het leveren van meubels, een container plaatsen,… er zijn veel redenen om een parkeerverbod aan te vragen. Ook als er geen hinder is voor doorgaand verkeer is er een toelating nodig om verkeersborden te mogen plaatsen. 

 

Vraag hier uw parkeerverbod aan

Om de wildgroei aan parkeerverbodsborden in de stad tegen te gaan, mogen parkeerverboden enkel aangegeven worden met borden van de stad. Eigen parkeerverbodsborden plaatsen mag niet. U riskeert hier geverbaliseerd te worden door de Lokale Politie.

Een tijdelijk parkeerverbod brengt ook hinder met zich mee: er zijn minder vrije parkeerplaatsen, mogelijk is er verkeershinder,… Zeker als niemand de ingenomen (parkeer)plek dan gebruikt, leidt dit wel eens tot frustraties. Om te zorgen dat er niet te veel parkeerplaatsen worden ingenomen, vraagt de stad Antwerpen een vergoeding. De prijs hangt af van hoeveel ruimte u wilt innemen en voor welke periode.

Een overzicht van alle parkeerverboden  vindt u op deze website. 

Indien u voor uw werken een gedeelte van het voetpad en/of fietspad zal innemen, heeft u hiervoor ook een vergunning nodig. Gelieve werk met beperkte signalisatie te raadplegen voor meer informatie.

 

Termijnen

De termijnen voor het indienen van een nieuwe aanvraag zijn als volgt:

Standaardaanvraag

 • Bij online betaling: minstens 6 werkdagen vóór de start van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en);
 • Bij overschrijving: minstens 10 werkdagen vóór de start van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en).
 • Indien de aanvrager binnen 3 kalenderdagen de dienst Tijdelijke Signalisatie niet voorziet van de nodige antwoorden, kan de verwerkingstermijn van 6 of 10 werkdagen niet worden gegarandeerd.

Spoedaanvraag

 • Enkel mogelijk bij online betaling: minstens 2 werkdagen vóór de start van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en) + vóór 9 uur s’ morgens;
 • Een spoedaanvraag is niet mogelijk voor het aanvragen van een werk met beperkte signalisatie.

 

De termijnen voor het aanvragen van een verlenging zijn als volgt:

Standaardverlenging

 • Bij online betaling: minstens 2 werkdagen vóór het aflopen van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en);
 • Bij overschrijving: minstens 10 werkdagen vóór het aflopen van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en).

Spoedverlenging

 • Enkel mogelijk bij online betaling: minstens 1 werkdag (minimum 24 uur) vóór het aflopen van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en).

 

Tarief

Het tarief voor het vrijhouden van parkeerplaatsen wordt berekend op basis van het retributiereglement voor de inname van parkeerplaatsen door middel van tijdelijke verkeerssignalisatie. Deze kost wordt onmiddellijk berekend bij het indienen van een dossier. Gelieve voor meer informatie omtrent tarieven, terugbetalingen, etc. het retributiereglement te raadplegen.

 

Standaard aanvragen

Voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van tijdelijke verkeerssignalisatie wordt een kost van minimaal 49 euro aangerekend.

Deze retributie is samengesteld als volgt:

 • een vaste administratieve kost van 25 euro voor de toelating, de plaatsing en verwijdering van de tijdelijke verkeerssignalisatie;
 • een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats van minimaal 24 euro, berekend volgens volgende formule:

Formule =  (aantal kalenderdagen) X (totaal aantal ingenomen parkeerplaatsen waarbij 1 parkeerplaats 6 strekkende meter bedraagt) X (3 euro).

 

Spoed aanvragen

 • een vaste forfaitaire administratieve kost van 50 euro voor de toelating, de plaatsing en verwijdering van de tijdelijke verkeerssignalisatie ;
 • een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats van minimaal 24 euro, berekend volgens volgende formule:

Formule =  (aantal kalenderdagen) X (totaal aantal ingenomen parkeerplaatsen waarbij 1 parkeerplaats 6 strekkende meter bedraagt) X (3 euro).

 

Standaard verlengingen

 • Een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats die slechts zal worden aangerekend vanaf het ogenblik dat de korf van minimaal 24 euro van de oorspronkelijke aanvraag gevuld is op basis van het aantal ingenomen parkeerplaatsen per dag en per locatie. De bijkomende aanrekening gebeurt via dezelfde formule als deze voor berekening van de variabele kost bij de oorspronkelijke aanvraag.

 

Spoed verlengingen

 • een vaste forfaitaire administratieve kost van 25 euro voor de toelating, de plaatsing en verwijdering van de tijdelijke verkeerssignalisatie ;
 • Een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats die slechts zal worden aangerekend vanaf het ogenblik dat de korf van minimaal 24 euro van de oorspronkelijke aanvraag gevuld is op basis van het aantal ingenomen parkeerplaatsen per dag en per locatie. De bijkomende aanrekening gebeurt via dezelfde formule als deze voor berekening van de variabele kost bij de oorspronkelijke aanvraag.

Een standaard aanvraag kan gecombineerd worden met een spoedverlenging, alsook kan een spoedaanvraag gecombineerd worden met een standaard verlenging. 

 

Vraag een parkeerverbod aan

 • Een aanvraag voor een parkeerverbod indienen kan hier. Gelieve deze aanvraag in te dienen via een vaste computer of laptop. Het gebruik van tablet of smartphone wordt afgeraden omwille van een niet correcte weergave van het formulier. Gelieve bij voorkeur Google Chrome te gebruiken voor uw aanvraag.
 • Een verlenging indienen kan hier. Gelieve uw verlenging aan te vragen via de pagina ‘Mijn aanvragen’ (tab rechts vanboven). Gelieve deze aanvraag in te dienen via een vaste computer of laptop. Het gebruik van tablet of smartphone wordt afgeraden omwille van een niet correcte weergave van het formulier. 

U kan inloggen met uw A-profiel. Nog geen A-profiel? Maak er dan hier een aan.

Indien u werkzaam bent bij stad Antwerpen, gelieve in te loggen met uw burgerprofiel. Het is niet mogelijk een aanvraag voor parkeerborden in te dienen met uw medewerkersprofiel.

 

LET OP! Een dossier kan door de aanvrager niet meer worden gewijzigd wanneer het dossier de status ‘ingediend’, ‘in behandeling’ of ‘goedgekeurd’ heeft maar de start van de werken gepland staat op minder dan 6 werkdagen in de toekomst.

LET OP! Indien u een dossier wenst te annuleren, gelieve minstens 3 werkdagen vóór de aanvangsdatum van de aangevraagde inname deze annulatie door te geven via e-mail. In dit geval vindt enkel de terugbetaling van de variabele kost plaats. In geval van laattijdige annulatie (binnen 3 werkdagen vóór de aanvangsdatum van de aangevraagde inname) vindt géén terugbetaling plaats. U kan enkel een dossier in zijn totaliteit annuleren.

LET OP! Bij verwerking van een aanvraag of verlenging is de stad Antwerpen in bepaalde gevallen genoodzaakt extra informatie op te vragen bij de aanvrager. Indien na opvraging van deze extra informatie geen antwoord ontvangen wordt van de aanvrager binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de opvraging, kan de stad Antwerpen niet langer de tijdige verwerking van de aanvraag garanderen en kan het dossier worden afgekeurd.

LET OP! Een lopend dossier kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden vroegtijdig worden stopgezet en terugbetaald.

LET OP! Indien er in het kader van uw werk straatmeubilair (bv. paaltjes, fietsbeugels, etc.) tijdelijk wordt verwijderd, gelieve dit te melden aan SW_BenO_interventies@antwerpen.be. Vermeld duidelijk uw dossiernummer (BOSGXXXXXXXX), de bijhorende periode en de aard van de werken. 

TIP! Laat uw parkeerverbod ongeveer twee uur voor de start van uw werken of verhuis starten. Indien voertuigen zich fout geparkeerd hebben, heeft de politie enige tijd nodig om uw gereserveerde zone vrij te maken.

Wanneer uw aanvraag goedgekeurd wordt, ontvangt u de toelating in uw mailbox en plaatst de stad tijdig de nodige verkeersborden. Bij plaatsing noteert de stad de nummerplaten van de geparkeerde wagens.

 

Vrijstelling

Scholen, erkende jeugdverenigingen en socio-cultuurverenigingen die gevestigd zijn in de stad Antwerpen kunnen 1x per jaar een vrijstelling krijgen op het adres van hun vestiging.

Gelieve vóór het indienen van uw aanvraag contact op te nemen met de dienst tijdelijke signalisatie via tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be voor meer informatie omtrent deze procedure. 

Adviezen

Gelieve bij het indienen van uw dossier rekening te houden met onderstaande bepalingen:

 • Werken en/of vrijhouden van parkeerplaatsen met impact op De Lijn

Veroorzaken uw werken hinder voor het openbaar vervoer? Dan moet u ook het akkoord van De Lijn bijvoegen.  Deze toelating kunt u aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, te contacteren via omleidingen.vvrantwerpen@delijn.be.

 • Werken en/of vrijhouden van parkeerplaatsen in de Diamantwijk

Om werken uit te voeren en in de diamantwijk (Hovenierstraat, Schupstraat of Rijfstraat), vraagt u eerst toestemming per mail aan bij de Lokale politie Antwerpen – sectie diamant – diamant@politie.antwerpen.be.  

Geef volgende gegevens door: naam en gsm-nummer van de verantwoordelijke van de werken + een plan en afmetingen van de plaats waar de parkeerborden zullen geplaatst worden

Hou rekening met volgende zaken:

 • U moet een container altijd  afdekken in de diamantwijk. De politie kan u verplichten om de container elke avond te laten ophalen.
 • In de diamantwijk moet altijd voldoende doorgang gewaarborgd blijven voor waardetransporten, hulpdiensten en militaire voertuigen. De ingang van de garages mogen nooit geblokkeerd worden. 
 • Voertuigen die de diamantzone binnenrijden voor een levering, moeten zich eerst aanmelden op www.awdc-securityoffice.be.
 • Een levering is enkel mogelijk tussen 7 en 10 uur. Als dit door noodwendigheden niet kan, moet u hiervoor vooraf toestemming aanvragen.

Pas als u een toestemming ontvangen hebt van de lokale politie, kan u een aanvraag indienen voor een tijdelijk parkeerverbod. Voeg dan de verkregen toestemming bij uw aanvraag parkeerverbod.

Voor meer informatie omtrent werken in de Diamantwijk kan u terecht bij de lokale politie op het nummer 03/432 16 28.

Voor meer informatie over het vrijhouden van parkeerplaatsen in het algemeen, gelieve het Stedelijk Contactcenter te contacteren via 03/221 13 33.

 • Inname van parkeerplaats voor personen met een beperking

Indien een vergunning wordt verleend voor een tijdelijk parkeerverbod van minimum 3 dagen en een plaats voor personen met een beperking wordt hierdoor ingenomen, is de aanvrager geheel verantwoordelijk voor het voorzien van een tijdelijke mindervalideplaats zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke mindervalide plaats.

 

Contactgegevens dienst Tijdelijke Signalisatie - Parkeerborden

Stedelijk contactcenter:

03 221 13 33

Maandag, woensdag en vrijdag: 9 tot 13 uur.

Dinsdag en vrijdag: 12.30 tot 16.30 uur.


Email:

tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door
Alles over verhuizen binnen of naar Antwerpen of verhuizen naar het buitenland. Aangifte van adreswijziging, referentieadres of woningkaart.
Verhuizen
56100+