Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Masterplan Ekeren Centrum - Ekeren

De stad en district Ekeren maakten een visiedocument op dat de troeven en noden van Ekeren in kaart brengt. Dit document, het masterplan voor Ekeren-Centrum, brengt het gewenste toekomstbeeld voor het districtscentrum in kaart en stelt concrete acties voor om dit te bereiken. Het is de eerste keer dat de stad en het district een globale visie voor de toekomst van het centrum van Ekeren uittekenen en nu stap voor stap uitwerken in een actieplan.

Perspectief kerk Masterplan Ekeren-Centrum

De stad Antwerpen en het district Ekeren ambiëren met het masterplan een ruimtelijke visie om het dorpscentrum van Ekeren te versterken, en dit zowel op sociaal, ecologisch, economisch als cultureel vlak. Het masterplan kadert huidige en toekomstige projecten binnen een gedragen totaalvisie. Een intensief participatietraject met het bestuur en de bewoners vormt hiervoor de basis.

Het visiedocument brengt de troeven en noden van Ekeren in kaart en is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt. Het eindbeeld is het ideale toekomstbeeld voor Ekeren-Centrum waar op lange termijn naartoe wordt gewerkt. Het masterplan stelt concrete acties voor om dit eindbeeld te versterken en te bereiken.

Projectgebied

​Het hele centrumgebied van Ekeren wordt onderzocht, met in het bijzonder de omgeving van de kerk, Markt, het Kristus Koningplein, het begin van de Kloosterstraat en de verbindingen tussen de omliggende groene ruimten.

Masterplan Ekeren-Centrum
Kaart projectgebied masterplan Ekeren-Centrum

Ambitie

Ekeren wil zich profileren als groen en leefbaar, gezinsvriendelijk district, zowel voor de eigen bewoners en handelaars, als voor bezoekers en potentiële bewoners. De ambitie van het masterplan is om de stedelijke kern van Ekeren te versterken met aandacht voor deze kernwaarden en zo een aangenaam, aantrekkelijk en beter bereikbaar centrum voor het district te creëren.

Ekerse troeven versterken

Het masterplan wordt opgebouwd op basis van vier figuren die de troeven van Ekeren versterken en de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte verbeteren:

- een centrumfiguur - een dynamisch winkelcentrum waar het aangenaam vertoeven is;

- een groene figuur - de groene zones die er nu al zijn, worden nog versterkt en met elkaar verbonden;

- het fijnmazig netwerk - vlotte en veilige doorsteken voor fietsers en voetgangers;

- een bereikbaar centrum - doorgaand zwaar verkeer wordt geweerd, maar het centrum is vlot bereikbaar voor wie er moet zijn.

Voorontwerp vertaald naar actieplan

De opmaak van een masterplan gebeurt in verschillende fasen: analyse/visie (afgerond maart 2015), voorontwerp (afgerond september 2015) en definitief ontwerp/actieplan.

Het voorontwerp werd op basis van verschillende overlegmomenten en een intensief participatietraject voor de Ekerenaar gefinaliseerd. Verschillende ontwerpvoorstellen werden uitgewerkt en voorgelegd aan de bewoners van Ekeren in een participatieronde die georganiseerd werd in april 2016. Nadien werd het voorontwerp ook voor gunstig advies voorgelegd aan de districtsraad.

Intussen werd het definitief ontwerp goedgekeurd door het college in oktober 2016.

Meer info

Meer info vindt u op www.antwerpenmorgen.be.  

Stadsontwikkeling - Ruimtelijke planning
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door