Reglement projectronde burgerbegroting

De projectronde burgerbegroting is weer van start gegaan. Hier vind je het volledige reglement.

Algemeen

 1. In het participatietraject van de burgerbegroting 2019-2020 kan een natuurlijk persoon, feitelijke vereniging, vzw en privaatrechterlijke rechtspersoon projecten indienen voor de besteding van de bedragen zoals vastgelegd op het districtsforum van 27 en 28 april 2019.
   
 2. Bij toewijzing van de ingediende projecten worden deze afgewogen aan de hand van enkele criteria. Deze criteria zijn:
  • Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen de tijdspanne van één jaar in het jaar 2020.
  • Het project moet kaderen binnen de districtsbevoegdheden.
  • Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget zoals toegewezen op de districtsfora van 27 en 28 april 2019.
  • ​Het project moet plaatsvinden in district Antwerpen.Het project mag nog niet voorkomen in de meerjarenplanning 2020-2025 of hiermee in conflict zijn.
  • Het project moet de inwoners van district Antwerpen ten goede komen.
  • Het project moet vallen binnen één van de twaalf thema’s zoals gekozen door de deelnemers aan de burgerbegroting op de startmomenten burgerbegroting in maart 2019:
   • Klimaatprojecten
   • Groen in straten en op pleinen
   • Ontmoeting in de buurt
   • Projecten voor mensen in armoede
   • Ondersteuning van het jeugdwerk
   • Fietsvriendelijke straten
   • Meer bomen
   • Huiswerkbegeleiding
   • Interculturele projecten
   • Toegankelijkheid openbaar domein
   • Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers
   • Aantrekkelijkere pleinen​

   3. Het districtscollege van Antwerpen beslist of een project past binnen de bovengenoemde criteria.

   4. Via de burgerbegroting ondersteunt het district Antwerpen geen levensbeschouwelijke evenementen,
       commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde en fondsenwerving.

   5. Projecten kunnen uitgevoerd worden door het district Antwerpen of door een natuurlijk persoon, feitelijke vereniging, vzw of privaatrechterlijke rechtspersoon. 

   6. Als een project niet door district wordt uitgevoerd dan wordt er een samenwerkingsovereenkomst
       opgesteld.

Samenwerkingsovereenkomst

 1. de toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het project.
   
 2. een bedrag boven 10.000 euro kan enkel uitgekeerd worden aan een organisatie (vzw of feitelijke vereniging), niet aan een privépersoon
   
 3. alle gemaakte kosten moeten worden aangetoond door bewijsstukken
   
 4. Het project moet steeds bestaan uit extra en/of nieuwe activiteiten of een uitbreiding van bestaande activiteiten, binnen het thema waar het gekozen werd. Elk project moet een meerwaarde betekenen  of een verderzetting zijn van een eerder gekozen burgerbegrotingsproject waarvan de financiering stopt na een jaar. 
   
 5. loonkost: projecten mogen personeel aanwerven en  loonkosten inbrengen, dit kan onder de vorm van freelance-contracten of aanwerving via een arbeidscontract.
  • loonkost: een bedrag van max. 10% van de voorziene loonkost mag gebruikt worden voor overheadkosten, deze kosten moeten niet verantwoord worden.
  • overheadkosten, enkele voorbeelden: verwarming, boekhouding, telefonie, bureautica, vervoer,.... deze kosten zitten vervat in overhead en kunnen dus niet apart in rekening gebracht worden
  • loonkosten moeten marktconform zijn. District Antwerpen kan offertes opvragen om dit te verifiëren
    
 6.  investeringen: alle investeringen blijven eigendom van district Antwerpen, tenzij anders vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in samenspraak met het district Antwerpen
   
 7. Uitbetaling gebeurt in schijven aan de hand van mijlpalen/resultaten die worden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst
   
 8. in een samenwerkingsovereenkomst kan het district Antwerpen steeds bijkomende voorwaarden opleggen aan de indiener/uitvoerder
Dit artikel is gedeeld door