Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Leden van de adviesraad Gecorostad Antwerpen

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Een goede, evenwichtige ruimtelijke ordening op schaal van de straat, de wijk, de stad is in de eerste plaats een gemeentelijke opdracht en bevoegdheid. De GECORO adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen.

Werk aan de winkel

Deze adviesraad speelt een belangrijke rol in de goedkeuringsprocedure van o.a. het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, de gemeentelijke uitvoeringsplannen, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en de planologische attesten.

Samenstelling

De adviesraad telt 17 leden waarvan 10 deskundigen en hun plaatsvervangers.

De raad bestaat uit:

 • enerzijds vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen
  • bedrijfswereld
  • milieubeweging
  • onderwijs
  • opbouwwerk
  • sociale huisvesting
  • werknemers
  • winkelstraten en middenstand
 • en anderzijds deskundigen

Deze deskundigen weten wat er leeft in de stad en kunnen door hun ervaring, interesses of beroep een onderbouwde bijdrage leveren op het vlak van bijvoorbeeld:

 • ruimtelijke planning en stedenbouw
 • juridische aspecten ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • architectuur
 • publieke ruimte en landschapsarchitectuur
 • mobiliteit
 • infrastructuurprojecten
 • erfgoed
 • vastgoed en projectontwikkeling
 • transporteconomie
 • stadsgeografie/ - sociologie
 • milieukwaliteit
 • klimaatadaptatie
 • klimaatmitigatie en energietransitie

Een mandaat duurt +/- zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De GECORO vergadert gemiddeld eenmaal per maand.

Om het belang van de onafhankelijke werking van de GECORO te onderstrepen kunnen geen werknemers van de stad Antwerpen lid of plaatsvervanger zijn van deze adviesraad.

De gemeenteraad heeft op 27 april 2020 de samenstelling goedgekeurd.

Verwante info: