Belasting of retributie?

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder wordt het verschil tussen de twee kort uitgelegd.

Belasting

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid om financieel bij te dragen. Hier staat geen specifieke individuele dienstverlening van de overheid tegenover. Belastingen hebben tot doel de openbare dienstverlening te financieren.

Er zijn ook belastingen met een bijkomend doel, zoals het sturen/stimuleren van een bepaald gedrag bij burgers (bijvoorbeeld het terugdringen van verwaarloosde en/of leegstaande panden).

Als de belastingplichtige niet akkoord is met een aanslagbiljet is het erg belangrijk om binnen de voorziene termijn een bezwaar in te dienen.

Als u een bezwaarschrift indient, bezorg het dan:

  • per brief: college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen,
  • of per e-mail aan: bezwaren@antwerpen.be

Uw bezwaar bevat:  

  • het artikelnummer,
  • de redenen van uw bezwaar, eventueel met bewijsstukken
  • uw naam en (eventueel nieuw) adres
  • de datum en uw handtekening

Het gaat hier immers om een verplicht intern georganiseerd beroep. Dit wil zeggen dat, wanneer de belastingplichtige geen beroep instelt, hij de mogelijkheid verliest om het geschil door de rechtbank te laten beslechten.

Retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie (bijvoorbeeld een parkeerticket, de vergoeding voor het gebruik van een zaal van de stad Antwerpen).

Als de burger niet akkoord is met een ontvangen retributie is het erg belangrijk om binnen de voorziene termijn een bezwaar in te dienen. 

Als u een bezwaar indient, bezorg het dan: 

Uw bezwaar bevat: 

  • de factuurnummer
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw naam en (eventueel nieuw) adres
  • de datum en uw handtekening

U dient uw bezwaar in vóór de vervaldatum van uw retributie. Dit om verdere kosten te vermijden. 

Uitvoerbare titel 

De belastingen die stad Antwerpen heft, zijn rechtstreeks uitvoerbare titels. Dit wil zeggen dat de stad onmiddellijk tot uitvoerende maatregelen kan overgaan om het verschuldigde bedrag in te vorderen zonder eerst langs de rechtbank te passeren.

Omdat stad Antwerpen een overheidsadministratie is, wordt ervan uitgegaan dat het om een rechtsgeldig en correct aanslagbiljet gaat, dat een rechter niet meer vooraf moet controleren.

Ook voor retributies geldt - als deze vorderingen onbetwist en opeisbaar zijn - dat de stad evenmin via een rechtbank moet gaan om een veroordeling (uitvoerbare titel) te bekomen.

Wanneer een verschuldigde belasting of retributie niet wordt betaald binnen de opgelegde termijn, kan de stad een gerechtsdeurwaarder aanstellen om over te gaan tot beslaglegging (van roerende of onroerende goederen). Dit zorgt voor hoge bijkomende kosten ten laste van diegene die de belasting of retributie moet betalen.   

U doet er dus goed aan steeds tijdig te reageren als u een vraag tot betaling krijgt van de stad – in welke vorm dan ook – en u bent het hier niet mee eens.

Bevoegdheid van de gemeenteraad

Het is de gemeenteraad van de stad Antwerpen die zowel de belasting- als de retributiereglementen van de stad vaststelt.  

Info en contact

Vragen over de stedelijke belastingen: 

Vragen over de betaling: 


Als u een vraag heeft, bel of mail dan. De medewerkers kunnen uw vraag, probleem of onduidelijkheid meestal op die manier al oplossen. Wilt u toch langskomen, dan belt u om een afspraak te maken. Dit kan elke werkdag tussen 8.30 en 16 uur. 

Opgelet!

U kan hier enkel terecht met vragen over stadsbelastingen.
Voor alle andere belastingen verwijzen wij u graag door: