Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn september 2019

19.30 uur - 23.55 uur
Er is momenteel geen spreker
Geen huidig agendapunt
Agendapunten
Agendapunt
Opening zitting01:17:38
Legislatuur 2019-2024 - College. Ontslag schepen. Voordracht kandidaat-schepen. Eedaflegging. Rang schepenen - Goedkeuring01:19:20
Mededelingen gemeenteraad - Periode 25 juni 2019 - 23 september 2019 - Kennisneming01:21:56
District Ekeren. Burgerlijke Stand. Huwelijksvoltrekking - Aanduiding alternatieve huwelijkslocatie - Goedkeuring01:22:54
Binnengemeentelijke decentralisatie - District Ekeren. Waarnemend districtssecretaris - Goedkeuring01:23:02
Externe Relaties - Rotterdam. Intentieverklaring. Vernieuwing - Goedkeuring (Saidi Mazarou)01:23:29
Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - Raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring01:27:03
Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Regionaal Landschap de Voorkempen - Algemene vergadering en raad van bestuur. Aanduiding districten - Kennisneming01:27:26
Straatnamencommissie - District Antwerpen. Straatnaamgeving. Hernoemen straatdeel Londenstraat - Goedkeuring01:27:34
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Beleids- en beheerscyclus. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019. Budgetwijziging 2019 - Goedkeuring01:27:49
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring01:27:59
AG VESPA - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 - Goedkeuring01:28:06
Groene Singel. Slachthuissite - Brownfieldconvenant 75 Antwerpen Slachthuissite. Addendum 3 - Goedkeuring01:28:15
Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Schenking collectie misdaadromans - Goedkeuring01:28:28
Legaten met betrekking tot hoger onderwijs - Overdracht aan Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Goedkeuring01:28:40
Beheer geïnde gelden - Kasverschillen gemeld in 2018. Ontheffing verantwoordelijkheid algemeen directeur - Goedkeuring01:28:49
Gemeentelijke fiscaliteit - Belastingreglementen 2020-2025. Eigendomsbelastingen - Goedkeuring01:28:59
Auditcomité groep stad Antwerpen - Oprichting en samenstelling auditcomité - Goedkeuring (Van Besien, Lanjri en Gantman)01:29:13
Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Hybride invulling adjunctafdelingschef kwaliteitszorg – Goedkeuring01:38:27
Kansspelinrichtingen klasse II - Verhuis nv Antwerp Gaming Club. Convenant - Goedkeuring (Lanjri)01:38:34
Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties - Veiligheidsbeleid en aanpak jeugdcriminaliteit. Subsidieovereenkomst federale staat 2019 - Bekrachtiging01:39:26
Stedelijk havengebied - Inname ligplaatsen. Wijziging retributiereglement - Goedkeuring (Saidi Mazarou, Branders en Voeten)01:39:37
Cameratoezicht - Gebruik mobiele camera's met oog op automatische nummerplaatherkenning (mobiele ANPR) voor handhaving op grondgebied stad Antwerpen door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - Goedkeuring01:47:52
Business en Innovatie - Nominatieve toewijzing. Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de horecasector vzw. Learning for life Bartender project - Goedkeuring01:48:05
Business en innovatie - Coaching voor ondernemers in sector detailhandel en horeca. Toelagereglement - Goedkeuring01:48:20
Business en Innovatie - Nominatieve toelage aan Corto bvba. Netwerkevenement voor ondernemers De Bertjes - Goedkeuring01:48:29
Havenbedrijf Antwerpen - Pensioenlastconventie - Goedkeuring01:48:47
Trajectondersteuning - Aanpassing nominatieve verdeling toelage 2019. Opstart meubelverkoop De Kringwinkel - Goedkeuring01:48:57
Gemeenschapsondersteuning - Samenvoeging parochie Sint-Jan Evangelist met te behouden parochie OnzeLieve-Vrouw ter Sneeuw Borgerhout. Advies aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring01:49:14
Gemeenschapsondersteuning - Samenvoeging parochie Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans met te behouden parochie Sint-Jan Maria Vianney te Antwerpen. Advies aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring01:49:29
Zelfstandig Wonen - Woonwagenterrein Deurne. Opheffing. Invoering nieuw retributiereglement - Goedkeuring (De Vylder)01:49:45
Masterplan 2020 Brabo 2 - Addendum 3 samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring01:50:50
Masterplan 2020. Brabo 2 - Dading Holiday Inn - Goedkeuring (Voeten)01:50:58
District Antwerpen. Bolivarplaats, Amerikalei, Britselei, Frankrijklei en Maria Henriëttalei (Leien fase 1). Gewestweg NN113/N184 - Overdracht van Vlaams Gewest - Goedkeuring (Branders)01:52:40
District Antwerpen. IJzerlaan, IJzerlaanbrug, Noorderlaan en Ingenieur Menneslaan, SWOU10558. Gewestweg N1/N180 - Overdracht van Vlaams Gewest - Goedkeuring01:54:37
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven of inbuizen van niet-geklasseerde waterlopen en waterlopen van 3de categorie - Opheffing - Goedkeuring01:55:03
Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: verordening waterlopen01:55:31
Omgevingsvergunning. Zaak van de wegen - OMV_2019063691. District Wilrijk. Uitspanningstraat ZN, Boeksveldplein ZN, Eenheidstraat ZN - Goedkeuring02:01:49
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met nieuwe wegen en/of grondafstand. Zaak van de wegen - OMV_2019051940. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Zoutestraat 210 - Goedkeuring02:01:59
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Zaak van de wegen. Wijzigen voorwaarden - OMV_2018062900. District Antwerpen. Victor Delhezstraat ZN – Goedkeuring02:02:17
Smart City. Antwerp Smart Zone - Terbeschikkingstelling Woonhaven Antwerpen. Overeenkomst - Goedkeuring02:02:41
Groepsarchitectuur Antwerpen - Evaluatie conform het Decreet Lokaal Bestuur en plan van aanpak stedelijke culturele instellingen. Vzw Antwerpen Kunstenstad en SON De Museumstichting - Goedkeuring (Branders)02:02:51
Groepsarchitectuur Antwerpen - Plan van aanpak inbedding in de stad. Vzw Vredescentrum van de Provincie en Stad Antwerpen - Goedkeuring02:09:11
Stedelijk bedrijfsvastgoed. Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Lange Leemstraat 57-Van Noortstraat 20, 2018 Antwerpen - Vlaams Fonds voor de Letteren. Addendum bij erfpachtovereenkomst. Intrekking. Nieuwe overeenkomst. Ondertekening - Goedkeuring02:09:17
Stedelijk bedrijfsvastgoed. Elia Asset nv. Binnensingel en andere, 2600 Berchem - Erfdienstbaarheid van doorgang en recht van opstal. Overeenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging02:09:29
Stedelijk bedrijfsvastgoed. AG SO. Sint-Rochusstraat 22 en Waterbaan 25-27, 2100 Deurne - Desaffectatie. Uitbreiding erfpacht. Ondertekening – Goedkeuring02:09:38
District Wilrijk. Voetweg 23. SWOU12153 - Afschaffing. Sluiting openbaar onderzoek - Goedkeuring (Van Dienderen en Van dermeersch)02:09:44
Legislatuur 2019-2024 - Vast Bureau. Ontslag schepen. Voordracht kandidaat-schepen. Rang leden vast bureau - Kennisneming02:12:46
Auditcomité groep stad Antwerpen - Oprichting en samenstelling auditcomité - Goedkeuring02:13:06
ZNA. Sectoraal akkoord - Verhoging maaltijdcheques - Bekrachtiging02:13:56
ZNA. Indienen aanvraag Fonds Sociale Maribel - Ontvangst vergoeding 2018 wegens invoering functieclassificatie - Goedkeuring02:14:04
Screening & Matching - Wijziging toepassingsmodaliteiten voor de werkervaringsklanten. Delegatie vaststelling reglement - Goedkeuring (De Vylder)02:14:12
Maatschappelijke hulp. Jongeren in contextbegeleiding autonoom wonen - Toekenning financiële steun. Wijziging regelgeving. Opheffing - Goedkeuring02:15:59
Groepsarchitectuur Antwerpen - Plan van aanpak stedelijke culturele instellingen: Maagdenhuis - Goedkeuring02:17:50
Gemeente Schilde. Diverse bospercelen - Onderhandse verkoop - Goedkeuring02:18:20
Gemeente Schilde. Verkaveling Oelegemsteenweg - Bouwlot 2 en strook achtergrond. Onderhandse verkoop - Goedkeuring02:18:28
Korte Nieuwstraat 18, 2000 Antwerpen. Dokterspraktijk Cramm - Toekenning investeringssubsidie. Tussenkomst in bouwwerken – Goedkeuring02:18:40
BESLOTEN ZITTING02:19:02
Mondelinge vraag van raadslid Ilse van Dienderen: voorontwerp RUP Pelikaan: wat nu?02:24:19
Mondelinge vraag van raadslid Filip Dewinter: Verdwijnen ‘boereschuur’ Merksem02:28:31
Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Bewonersparkeren Wilrijk
Informatieve vraag (Mertens en Branders), Interpellatie (De Winter), Informatieve vraag (Vanbesien) en informatieve vraag (Vanbesien) : war on drugs02:36:01
Interpellatie van raadslid Wouter Vanbesien: Advies stad Antwerpen over bomenkap voor Ineos-fabrieken03:10:47
Interpellatie van raadslid Wouter Vanbesien: Impact van de plannen van een nieuwe Vlaamse regering voor het Antwerpse stadsbestuur
Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Karen Maes: Luchthaven Deurne03:31:29
Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: uitspraken over de Wet Major03:43:09
Interpellatie met motie (Mertens en Branders), informatieve vraag (Voeten) en interpellatie (Annouri) : de waterbus03:50:44
Interpellatie (Mertens en Branders) en motie (Lanjri) : de kringwinkel04:09:01
Informatieve vraag en interpellatie Nahima Lanjri : begeleiderspas04:24:02
Interpellatie van raadslid Nordine Saidi Mazarou: fusie haven Zeebrugge en Antwerpen04:33:46
Interpellatie van raadsleden Nordine Saidi Mazarou, Ikrame Kastit: Borstbeeld Leopold 2 - deel 2 (opvolging interpellatie 27 mei 2019)04:38:39
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Zaak van de wegen. Wijzigen voorwaarden - OMV_2018062900. District Antwerpen. Victor Delhezstraat ZN - Goedkeuring02:02:32
Stedelijk bedrijfsvastgoed. Vastgoed. Handelsbeurs nv, Hotel Du Bois. Lange Nieuwstraat 20-24, 2000 Antwerpen - Restauratiewerken. Fase 1: restauratie en herbestemming tot hotel. Vastlegging krediet - Goedkeuring02:11:46
Opening zitting RMW02:12:11