Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen
Twee brandweermannen op een ladder

Brandweer Zone Antwerpen zoekt beroepsbrandweerman/-vrouw

Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. We staan altijd paraat om meer dan 550.000 mensen in en rond Antwerpen te beschermen en hun veiligheid te garanderen. 

De opdrachten van de brandweer zijn erg verscheiden waardoor elke dag anders is. Een brandweerman/-vrouw blust niet alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten, … Telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. Om dat goed te kunnen doen, werken brandweermannen en -vrouwen ook mee aan de opmaak van digitale interventieplannen, controleren ze hydranten en voeren ze verkenningen uit bij evenementen. De manschappen op de interventieplaats worden ondersteund door collega’s in de post voor logistieke steun. Sommigen ondersteunen de bevelvoerders door allerhande informatie op te zoeken en te delen.

Brandweer Zone Antwerpen is daarom op zoek naar gemotiveerde brandweercollega’s, die zowel op de plaats van interventie als in de post hun steentje bijdragen aan het welslagen van de opdracht van de brandweer.

 

Wat doe je? 

 • Als brandweerman/-vrouw bestaat je taak uit het voorkomen en beperken van menselijke en materiële schade
 • Als brandweerman/-vrouw sta je in voor administratieve, logistieke en technische taken in de kazerne en ons beschermingsgebied.
 • Als brandweerman/-vrouw zorg je er tenslotte voor dat je steeds in staat bent om je operationele taken te kunnen vervullen. Daarvoor hecht BZA veel belang aan specifieke vakkennis, technische vaardigheden en een constante fysieke paraatheid. BZA beschikt over zeer specifiek materieel en een modern wagenpark. Door constante opleiding en oefening sturen we onze werking bij in overeenstemming met de steeds veranderende risico’s

Voor meer gedetailleerde informatie over de functie van brandweerman, verwijzen we naar het functieprofiel zoals omschreven in het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (bijlage 1).
 

Wat verwachten we van je? 

 • Je bent communicatief sterk. 
 • Je hebt een goede mentale conditie. 
 • Je kan zowel zelfstandig als in een team met een hiërarchische structuur werken.
 • Je bent handig en beschikt over een technische basiskennis (niveau secundair onderwijs).
 • Je bent leergierig en wil je tijdens je loopbaan blijven bijscholen om je kennis up-to-date te houden.
 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en veiligheidsbewustzijn. Je streeft kwaliteit na en houdt je aan afspraken, procedures en dienstnota’s. Je werkt systematisch, accuraat en consequent.
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie. 
   

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Je dient aan een aantal inschrijvingsvoorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van brandweerman/-vrouw: 

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 • Je bent minimaal 18 jaar.
 • Je beschikt over een geldig federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, het middenkader of het hoger kader zoals bepaald in het Koninklijk Besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone (indien je momenteel operationeel in dienst bent bij een andere hulpverleningszone ben je vrijgesteld van het FGA).
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit bewijs je aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, dat maximum 3 maanden oud is op de uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, kan je een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.
 • Je beschikt over een rijbewijs van tenminste categorie B.
 • Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands.

Opgelet! Je dient aan al deze voorwaarden te voldoen uiterlijk op 19 juni 2020!
 

Hoe solliciteren? 

Dit kan uitsluitend digitaal:

 • Via het digitaal inschrijvingsformulier via deze link. Het inschrijvingsformulier kan ingevuld worden tot en met 19 juni 2020. Zorg dat je onderstaande documenten reeds ter beschikking hebt zodat je ze onmiddellijk aan je sollicitatie kan toevoegen.

Welke documenten moet je verplicht bezorgen (documenten kunnen enkel in PDF-formaat worden doorgestuurd)?

 • Een kopie van je federaal geschiktheidsattest  (kijk zeker na of je lichamelijke proeven nog geldig zijn!)
  • Indien je momenteel operationeel in dienst bent bij een andere hulpverleningszone, ben je vrijgesteld van het federaal geschiktheidsattest. In dit geval bezorg je ons een tewerkstellingsattest van je huidige hulpverleningszone (van maximum 3 maanden oud op 19 juni 2020) waaruit blijkt dat je momenteel nog werkzaam bent als vrijwilliger of beroeps. Let op: een afschrift van je aanstelling is niet geldig aangezien hieruit niet kan afgeleid worden of je momenteel nog operationeel in dienst bent.
 • Een kopie van je rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • Een uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud op 19 juni 2020 (indien je uittreksel niet blanco is, voeg je als kandidaat een toelichting toe over de veroordelingen of incidenten. Op basis van je uittreksel en je toelichting zal beoordeeld worden of je gedrag in overeenstemming is met de functie).
 • Je curriculum vitae

Opgelet:

 • Sollicitaties die worden afgegeven aan het onthaal of opgestuurd worden per post zullen niet verwerkt worden en deze personen zullen bijgevolg niet kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

 • Het tijdig indienen van de correcte documenten is de volledige verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten bezorgen, onvolledig of laattijdig indienen kunnen niet deelnemen aan de selectieprocedure.
   

Vragen? 

Heb je de infobrochure onderaan grondig doorgenomen en toch nog een vraag? Heb je problemen met het digitaal inschrijvingsformulier? 

Neem contact op met ons:

 • per mail: selectie@bza.be 

 • telefonisch: 03 338 89 80 (de dienst loopbaanbegeleiding is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u00 tot 13u00) 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!