Contacteer stad Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen

Retributiereglement brandweerinterventies

De prijs van een betalende brandweerinterventie hangt af van het type incident en de duurtijd van de interventie.

Huidig retributiereglement

De zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen keurde volgend retributiereglement goed voor de periode 2022-2025, van toepassing op brandweerinterventies uitgevoerd door de brandweerzone:

Retributiereglement brandweerinterventies 2022 - 2025 (gecoördineerde versie)

Specifieke tarieven

Voor onderstaande interventies gelden specifieke tarieven. Dit geldt enkel als de interventie een maximum duurtijd ter plaatse heeft van 60 minuten. Deze prijsbepaling is ongeacht het type voertuig of het aantal voertuigen dat wordt ingezet, inclusief uurlonen van het personeel, verbruiksmaterialen en aanrijtijden. 

Specifieke tarieven interventies uitgevoerd in 2023

  Omschrijving interventieRetributie
Stilleggen en/of resetten van een alarmsignaal / controle naar aanleiding van een ongewenst alarm342,00 EUR De eerste interventie naar aanleiding van een falend technisch branddetectiesysteem is gratis. Bij een volgende interventie voor dit branddetectiesysteem, binnen een periode van één jaar, wordt deze interventie aangerekend. Alle interventies ten gevolge van een falend technisch inbraakdetectiesysteem (al dan niet met verspreiding van rook) worden gefactureerd.
Inzet gevaarlijke stoffen met effectieve vervuiling342,00 EUR
Reinigen of vrijmaken van oppervlakken342,00 EUR
Pompwerken342,00 EUR Dit type interventie is gratis wanneer er op het beschermingsgebied van Brandweer Zone Antwerpen 15 of meer interventies uitgevoerd worden ten gevolge van de weersomstandigheden op een bepaalde dag en er geen sprake is van nalatig onderhoud of wanneer passende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
Interventie wateroverlast ten gevolge van slecht onderhoud of waarbij geen passende veiligheidsmaatregelen genomen zijn342,00 EUR
Wegnemen, beveiligen of herplaatsen van elementen die de (openbare) veiligheid in het gedrang kunnen brengen342,00 EUR Dit type interventie is gratis wanneer er op het beschermingsgebied van Brandweer Zone Antwerpen 15 of meer interventies uitgevoerd worden ten gevolge van de weersomstandigheden op een bepaalde dag, en er geen sprake is van nalatig onderhoud of wanneer passende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
Redden van dieren indien gevolg van nalatigheid of onvoldoende maatregelen getroffen werden om de noodsituatie van de dieren te voorkomen342,00 EUR
Uitvoeren van signalisatie op vraag van een andere hulpdienst of derden277,66 EUR
Bijstand ziekenwagen bij niet dringend ziekenvervoer332,97 EUR
Plaatsen van de tent, o.a. voor het onttrekken van een stoffelijk overschot of gewonden aan het zichtGratis
Onschadelijk maken of vernietigen van wespennestenGratis
Technische of logistieke interventies andere dan opgenomen hierboven342,00 EUR

--------

Algemene tarieven

Voor de interventies waarbij de interventietijd ter plaatse langer duurt dan 60 minuten en interventies die niet hierboven zijn opgenomen, wordt de retributie anders berekend. De retributie wordt vastgesteld aan de hand van de kostprijs per ingezet voertuig per uur ter plaatse, die ook de uurlonen van het personeel en de kosten van de (verbruiks)materialen omvat en waarbij geldt dat iedere begonnen periode van een uur ter plaatse wordt aangerekend als een volledig uur op basis van onderstaande tarieven, te verhogen met de verplaatsingskosten.

Algemene tarieven 2024

De verplaatsingskosten bedragen telkens 84,90 euro per voertuig en worden aangerekend per ingezet voertuig.

  VoertuigKostprijs per uur ter plaatse
Adembeschermingswagen193,58 euro
Autoladder249,05 euro
Autopomp256,98 euro
Commandowagen232,07 euro
Commandowagen (bijkomend)177,73 euro
Duikwagen193,58 euro
Grote interventiewagen249,05 euro
Hoogtewerker249,05 euro
IGS-wagen249,05 euro
GRIMP-wagen193,58 euro
Signalisatiewagen193,58 euro
Snelle interventiewagen256,98 euro
Andere wagens/containers139,24 euro

Algemene tarieven 2023

De verplaatsingskosten bedragen telkens 76,50 euro per voertuig en worden aangerekend per ingezet voertuig.

  VoertuigKostprijs per uur ter plaatse
Adembeschermingswagen193,01 euro
Autoladder248,32 euro
Autopomp256,22 euro
Commandowagen231,38 euro
Commandowagen (bijkomend)177,21 euro
Duikwagen193,01 euro
Grote interventiewagen248,32 euro
Hoogtewerker248,32 euro
IGS-wagen248,32 euro
GRIMP-wagen193,01 euro
Signalisatiewagen193,01 euro
Snelle interventiewagen256,22euro
Andere wagens/containers138,83 euro

Algemene tarieven 2022

De verplaatsingskosten bedragen telkens 76,50 euro per voertuig en worden aangerekend per ingezet voertuig.

  VoertuigKostprijs per uur ter plaatse
Adembeschermingswagen174,42 euro
Autoladder224,40 euro
Autopomp231,54 euro
Commandowagen209,10 euro
Commandowagen (bijkomend)160,14 euro
Duikwagen174,42 euro
Grote interventiewagen224,40 euro
Hoogtewerker224,40 euro
IGS-wagen224,40 euro
GRIMP-wagen174,42 euro
Signalisatiewagen174,42 euro
Snelle interventiewagen231,54 euro
Andere wagens/containers125,46 euro