Post Noord

Zonecommandant Brandweer Zone Antwerpen

Meer dan 500 000 mensen in Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem rekenen erop dat de brandweer op elk moment kan uitrukken. Brandweer Zone Antwerpen is momenteel op zoek naar een zonecommandant om dit alles in goede banen te leiden. 

Wat doe je?

1. Als operationeel coördinator

​Verzekeren van de strategische coördinatie in noodsituaties teneinde de noodsituatie zo snel en efficiënt mogelijk te bedwingen, door de menselijke en materiële schade maximaal te beperken. Mogelijke taken (niet-limitatief):

 • Het verzekeren van de beleidscoördinatie van discipline 1 in het coördinatiecomité
 • Het inschatten van de gevolgen van een (grootschalig) incident voor de omgeving, het leefmilieu en de volksgezondheid evenals de impact van zowel het incident als de interventie op de werking van andere disciplines op het beleidsmatige vlak.
 • Het adviseren van de bestuurlijke overheden met betrekking tot het optreden van discipline 1 (langetermijnproblematiek en risico's voor de bevolking) en de strategische coördinatie.
 • Het optreden als aanspreekpunt van de media, bestuurlijke/politieke verantwoordelijken en andere, externe betrokkenen
 • Bij delegatie kunnen opvorderen van middelen

2. Als operationeel medewerker

Erop toezien permanent in staat te zijn om de operationele taken uit te voeren teneinde de
permanente beschikbaarheid van de hulpdiensten, volgens de meest recente goede praktijken, te
waarborgen. Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het op peil houden van de fysieke conditie.
 • Het deelnemen aan oefeningen, simulaties, plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.
 • Het volgen van de nodige bijscholingen en bijkomende vormingen.

3. Als administratief leidinggevende

Het leadership opnemen over de zone teneinde de goede operationele, administratieve en
technische werking van de zone te verzekeren. Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het uitwerken en communiceren van een visie, een missie en het gemeenschappelijk waardenkader van de zone.
 • Het opmaken van een managementplan (met de strategische doelstellingen van de zone) en het operationeel plan.
 • Het opmaken van een organogram van de zone, en het verdelen van de taken (en de daartoe noodzakelijke materiële en personele middelen) over de verschillende diensten/posten.
 • Het opmaken van de meerjarenplanning van de zone en voorstellen aan de bestuurlijke overheid.
 • Ondertekenen van de raadverslagen, medeondertekenen van de briefwisseling van de zone en uitvoeren van de raadsbesluiten.
 • Voorzitten van de Technische Commissie.
 • Verzamelen van adviezen voor de operaties.

4. Als contactpersoon

Verantwoording afleggen aan de bestuurlijke overheden over het gevoerde beleid en voorstellen
doen over het te voeren beleid. Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Technische keuzes maken die samenhangen met de door de zonale overheid gedefinieerde strategische beleidslijnen.
 • Zich verbinden tot het verbeteren van de veiligheid en de brandpreventie in de zone.
 • Met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de raad en het college.
 • De raad en het college op regelmatige tijdstippen op de hoogte brengen van de werking van de zone.
 • Het inhoudelijk voorbereiden van dossiers die ter beslissing aan de raad of het college worden voorgelegd.
 • Het aankoopprogramma van materieel van de zone opmaken (na advies van de Technische Commissie) en ter goedkeuring aan de raad voorleggen.
 • Advies vragen aan de gemeenten voor meerjarenplannen (luik gemeente) en de jaarlijkse actieplannen.
 • Driemaandelijks rapporteren aan het college inclusief klachten (voorzien van klachtenmanagementsysteem).

5. Als facilitator

Good governance implementeren en faciliteren in de zone teneinde de basisbeginselen van
behoorlijk bestuur op economisch vlak (zuinigheid, effectiviteit, efficiëntie) en op moreel vlak
(legitimiteit, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid) in de dagelijkse praktijk van de werking van de
zone te laten doordringen. Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Ontwikkelen en ondersteunen van de rol, de autonomie en de controlestructuren van het management.
 • Bewaken van de processen en eventuele belangenconflicten binnen de organisatie.
 • Zich verbinden tot het verbeteren van de relaties inzake civiele veiligheid tussen de hulpverleningszones, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 • Het ontwikkelen en toepassen van good governance en het waken over de transparantie en de accountability van de zone.

Wat valt onder je verantwoordelijkheid?

De functiehouder kan autonoom beslissen over:

 • de concrete uitvoering van de aan hem opgedragen taken.
 • de concrete beleids- of multidisciplinaire coördinatie en de strategie van discipline 1 in noodsituaties.
 • de interne administratieve organisatie van de zone (bijvoorbeeld : voorstellen inzake aanwerving, zware tuchtsancties en afdanking).
 • het geven van externe adviezen/beslissingen waarvoor geen politieke goedkeuring nodig is.
 • het beheer van een eigen werkbudget, waarvan het bedrag bepaald wordt door de zone.
 • het geven van antwoorden aan de pers en de bestuurlijke overheden.
 • het zetelen in de Raad en in het College met raadgevende stem.
 • de opvorderingen.

De functiehouder moet goedkeuring vragen voor:

 • de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan: door de raad
 • de goedkeuring van de jaarlijkse actieplannen: door de raad
 • de goedkeuring van het aankoopprogramma: door de raad
 • de goedkeuring van het managementplan en fundamentele beslissingen: door de raad
 • de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan - gemeentelijk luik: door de gemeenten
 • de goedkeuring van de jaaractieplannen - gemeentelijk luik: door de gemeenten
 • de goedkeuring van de aanwijzing van de leden van de technische commissie: door de raad
 • de goedkeuring van een zonaal operationeel organisatieplan: door de raad

Wat verwachten we van je?

 • Grondige kennis van managementtechnieken (prestatiemeetsystemen, vergadertechnieken, aansturing en motivatie, communicatietechnieken), functionele kennis van financieel beheer, logistiek, ICT en personeelsbeheer.
 • Kennis van operationele technieken.
 • Kennis van de overige hulpdiensten en hun middelen en bevoegdheden.
 • Kennis van de werking van de overheid, reglementering en recht.

Referentiekader?

 • Operationeel sterke hiërarchische organisatie.
 • Waardenkader : hulpvaardigheid, verantwoordelijkheid, inventiviteit, teamgeest
 • Complex regelgevend kader : federale organisatie, zonaal aangestuurd, sterk gekoppeld met geregionaliseerde bevoegdheden (brandpreventie, milieu).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De kandidaat voor de functie van zonecommandant moet aan de volgende voorwaarden voldoen:​

 • Je bent operationeel lid (geen stagiair) van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je hebt een nuttige ervaring  in een operationele functie binnen de civiele veiligheid 
 • Je hebt minstens vijf jaar ervaring in een managementfunctie.
 • Je hebt minstens de graad van kapitein.

Aan bovenstaande voorwaarden moet voldaan worden uiterlijk op de uiterste datum van inschrijven: 8 november 2016.

Wat mag je van ons verwachten?

Plaats van tewerkstelling

Je vaste werkplek bevindt zich op Post Noord van Brandweer Zone Antwerpen: Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen.

Uurregeling

Je werkt van maandag tot vrijdag in een systeem van flextijd, waarbij je ‘s nachts en in het weekend oproepbaar bent.

Loon

Zelfde loon als je huidige graad, aangevuld met de mandaattoelage van zonecommandant, zoals bepaald door het KB van 14 april 2014 houdende de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Officiële functietitel

Zonecommandant

Extra voordelen

De zonecommandant ontvangt naast zijn loon nog een aantal vergoedingen:

 • maaltijdcheques van 7 euro met een eigen bijdrage van 1,09 euro
 • een hospitalisatieverzekering
 • vakantiegeld
 • een eindejaarstoelage
 • een dienstvoertuig

Andere voordelen zijn:

 • een actieve loopbaanbegeleiding
 • gratis lidmaatschap van de personeelsvereniging Sodipa, die je heel wat kortingen biedt op tickets en in winkels en die ook zelf regelmatig activiteiten organiseert
 • gratis lidmaatschap van Brandweervereniging Vlaanderen 

Selectiedata en –procedure?

Selectieprocedure volgens het KB van 26 maart 2014, gewijzigd door het KB van 30 augustus 2016, tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie.

FASE 1
In fase 1 wordt de ontvankelijkheid van de kandidaturen onderzocht door de selectiecommissie.
Enkel kandidaten wier kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, worden toegelaten tot fase 2.

FASE 2
De selectiecommissie vergelijkt de titels en verdiensten van de kandidaten en analyseert hun
managementproject.

FASE 3
Fase 3 bestaat uit een assessment door een extern selectiebureau. Het assessment bestaat uit testen gelijkwaardig aan deze die vereist zijn voor een ambtenaar van niveau A, die hun managements- en leiderschapscapaciteiten toetsen. De testen omvatten drie delen:
1° een test gericht op de leidinggevende vaardigheden bedoeld in het functieprofiel,
2° een proef die de generieke managementcompetenties test,
3° een praktische gevalstudie die de functie weerspiegelt.

De testen bedoeld in 1° en 2° kunnen computergestuurd afgenomen worden.

Het selectiebureau geeft elke kandidaat de vermelding ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’. Enkel kandidaten die de van het selectiebureau de vermelding ‘geschikt’ krijgen, worden toegelaten tot fase 4.

FASE 4
Fase 4 omvat een selectiegesprek, waarin de geschiktheid van de kandidaat beoordeeld wordt aan de hand van de afstemming van het profiel van de kandidaat met het functieprofiel, rekening houdend met zijn kandidatuur, zijn managementproject en met zijn visie op het beheer van de zone, rekening houdend met de bijzonderheden ervan.

RANGSCHIKKING
Na de vergelijking van de titels en verdiensten, van de analyse van het managementproject en van de resultaten van het selectiegesprek maakt de selectiecommissie een gemotiveerde rangschikking op. 

Hoe solliciteren?

Solliciteren is mogelijk door onderstaande documenten per mail te versturen naar de dienst Werving en Selectie: BZA_brandweerselectie@Brandweerzone.Antwerpen.be.

Gelieve in het onderwerp ‘sollicitatie Zonecommandant’ te vermelden. Solliciteren is mogelijk tot en met 8 november 2016.

Bezorg ons volgende documenten:

 • motivatiebrief
 • cv met beschrijving van de titels en verdiensten die u meent te kunnen doen gelden om de betrekking te verkrijgen
 • managementproject voor de zone

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Neem contact op via mail naar BZA_brandweerselectie@Brandweerzone.Antwerpen.be of telefonisch met Jan Van Roey, officier personeel: 03/338.90.13