Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen

Privacyverklaring BZA

Brandweer Zone Antwerpen hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw privacy. De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen worden dan ook met de grootste zorg verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze privacyverklaring geeft jou als burger meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brandweer Zone Antwerpen (BZA).

 


 

I. Inleiding

Brandweer Zone Antwerpen hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw privacy. De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen worden dan ook met de grootste zorg verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze privacyverklaring geeft jou als burger meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brandweer Zone Antwerpen (BZA).

Het doel van deze privacyverklaring is jou te informeren over:

  • het feit dat wij, in het kader van onze opdrachten, persoonsgegevens verzamelen

  • waarom wij deze gegevens verwerken

  • hoe lang we de verzamelde gegevens bewaren

  • hoe jij jouw rechten betreffende jouw persoonsgegevens kan uitoefenen

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

II. Contactgegevens
 

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Brandweer Zone Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die zij verricht in het kader van de activiteiten, die haar toevertrouwd werden door de Federale Overheid Binnenlandse Zaken.

De hoofdtaak van BZA is het uitvoeren van interventies op het grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeenten Wijnegem en Zwijndrecht.

Contactgegevens:

Adres: Brandweer Zone Antwerpen, Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen

E-mail: info@brandweerzone.antwerpen.be

Telefoon: 03 338 88 11

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

E-mail: dpo@brandweerzone.antwerpen.be

Brief: Brandweer Zone Antwerpen, t.a.v. DPO, Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen
 

III. Gegevensverwerking

 

1. Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen (bijvoorbeeld wanneer je ons zelf belt of een aanvraagformulier invult), of wij verkrijgen jouw gegevens via andere personen (bijvoorbeeld wanneer iemand een noodoproep doet) of via de overheid (bijvoorbeeld de stad, politie, …).

Onze zone heeft de nodige machtigingen verkregen van de Sectorale Comités van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zo heeft de zone toegang tot het Rijksregister en de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen.

Op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit kun je nagaan bij welke machtigingen onze zone is aangesloten: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Geef hiervoor in het zoekveld rechtsboven de term ‘brandweerzone’ in.

Jouw gegevens worden in principe slechts bewaard zolang als de wet ons verplicht deze bij te houden, en zolang als nodig is om onze opdrachten uit te voeren.

2. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Brandweer Zone Antwerpen heeft verschillende opdrachten, die haar door de wet werden toevertrouwd, zoals bijvoorbeeld: het blussen van brand, bijstand bij het redden van burgers in nood, preventieadvies geven voor het voorkomen van brand, het verwijderen van wespennesten, enzovoort.

In het kader van deze opdrachten worden de persoonsgegevens (bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mail,...) die jij ons verstrekt, alleen verwerkt met het doel onze dienstverlening naar jou als burger toe zo correct en efficiënt mogelijk te organiseren. Voor heel veel taken van de brandweer is het immers heel belangrijk dat we snel over de juiste informatie kunnen beschikken (denk maar aan het juiste adres wanneer het ergens brandt, of wanneer er een wespennest verwijderd moet worden).

De zone verwerkt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden, noch om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat jij hiervoor jouw toestemming geeft.

De gegevens die we verwerken worden bovendien bewaard in een beveiligde omgeving, die niet voor het publiek toegankelijk is.

3. Rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

De AVG/GDPR bepaalt in art. 6 dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw gegevens op rechtmatige wijze verwerkt kunnen worden.

De verwerking van jouw gegevens gebeurt enkel op basis van deze rechtsgronden. Deze rechtsgronden zijn bovendien mee opgenomen in het register der verwerkingen.

De taken van de brandweer zijn voornamelijk verankerd in wetgeving (denk bijvoorbeeld aan: het bestrijden van brand, het leveren van preventieadvies, het factureren van de interventies die niet gratis zijn,...). De doeleinden van de verwerking van jouw gegevens zijn, zoals hiervoor reeds vermeld, het correct en efficiënt uitvoeren van de taken van de brandweer. Indien jouw gegevens verzameld en verwerkt worden in het kader van taken die de brandweer op basis van de wet moet uitvoeren, heeft de zone jouw toestemming niet nodig.

4. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

 

Personeel van de zone

De personeelsleden van onze zone hebben toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de zone heeft toegang tot dezelfde informatie. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen de toegangen van medewerkers van de personeelsdienst en die van de financiële dienst.

Verwerkers

Voor het uitvoeren van bepaalde taken doet de zone een beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die in opdracht van de zone persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn: ICT-bedrijven waar de zone mee samenwerkt, verzekeringsmaatschappijen,...

Deze verwerkers hebben dezelfde verplichtingen als de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR, sluit Brandweer Zone Antwerpen met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst”.

 

VI. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je ons contacteren via dpo@brandweerzone.antwerpen.be. De zone houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij, overeenkomstig art. 30 van de GDPR. Daarnaast heb je ook het recht om:

  • jouw persoonsgegevens te laten wissen

  • jouw persoonsgegevens te laten verbeteren

  • de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken

  • jouw persoonsgegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie

  • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens

Wanneer de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. De gegevens die verwerkt werden in de periode tussen het verlenen van toestemming en het intrekken ervan, blijven rechtmatig verwerkt.

Wanneer je denkt dat jouw rechten geschonden worden of wanneer je een inbreuk hebt vastgesteld, heb je het recht je tot de Gegevensbeschermingsautoriteit te wenden:

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel:  +32 (0)2 274 48 00

Email: contact@apd-gba.be

website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be