Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandweer Zone Antwerpen

Veelgestelde vragen - preventie BZA

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen die te maken hebben met de dienstverlening rond preventie binnen Brandweer Zone Antwerpen.

Wat is het verschil tussen een consultatie en een (voor)bespreking?

Consultaties worden ingevoerd vanaf 1 januari 2021 en zijn voorbehouden voor particulieren, zoals een bouwheer zonder architect, de uitbater van een kinderopvang, een bezorgde burger die vragen heeft over de brandveiligheid van zijn/haar gebouw,… die een eenvoudige en/of beperkte vraag hebben met betrekking tot brandveiligheid. Een consultatie is beperkt in tijd (20 min) en is gratis. Er wordt geen verslag van het overleg opgesteld en er is geen verdere opvolging.

Professionele aanvragers (architect, studiebureau,...) dienen een (voor)bespreking aan te vragen. Tijdens een bespreking kan een project meer diepgaand worden besproken op basis van de specifieke vragen. Een bespreking is betalend en er wordt een verslag van het overleg opgesteld door de brandweer.

Verdere verduidelijking vind je terug in onze brochure.

Kan ik mijn project bespreken met de brandweer?

Lees alles daarover op deze pagina.

Ik vraag een omgevingsvergunning aan. Welke aanduidingen dienen op de brandweerplannen te staan?

Lees alles daarover op deze pagina.

Welke controles voert de brandweer uit?

Lees alles daarover op deze pagina.

Kan ik interventieplannen bezorgen aan de brandweer?

Momenteel rolt Brandweer Zone Antwerpen een digitaal portaal uit om digitale interventieplannen op een gestandaardiseerde manier te kunnen ontvangen.

Via deze website kan je specifieke informatie, een leidraad en sjablonen vinden: www.interventieplan.antwerpen.be.

In principe zal Brandweer Zone Antwerpen de organisaties en/of bedrijven met een hoog ingeschat risico zelf contacteren om een dossier op te starten.

In afwachting kan je een analoog interventieplan op een logische en aangeduide plaats nabij de toegang tot het bedrijf of gebouw ter beschikking houden.

Hoe zorg ik ervoor dat de brandweer steeds door kan?

Alle informatie daarover vind je op deze pagina.

tussentitel rookmelders

Hoe kan een rookmelder mijn leven redden? Waar plaats ik rookmelders en aan welke eisen moeten rookmelders voldoen?

Lees alles daarover op deze pagina.

Moeten er rookmelders aanwezig zijn in de algemene delen van appartementsgebouwen?

De wetgeving verplicht het plaatsen van rookmelders in gedeelde kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn. Alsook voor een kelder- of zolderruimte waarin zich een technische installatie (bv. verwarmingsinstallatie, meters (elektriciteit, gas)) bevindt. De plaatsing van rookmelders in het gemeenschappelijk trappenhuis is dus geen vereiste volgens deze wetgeving.

Nu is het zo dat brandweer bij omgevingsvergunningen van appartementen en andere gebouwen. meestal ook rookmelders oplegt in de gemeenschappelijke delen, maar dit wordt dan afzonderlijk via het brandpreventieverslag in de vergunning opgelegd. Dit dien je na te kijken in het brandpreventieverslag dat integraal deel uitmaakt van de omgevingsvergunning.

Ben ik wettelijk verplicht een branddetectie-installatie te plaatsen?

De verplichting tot plaatsing van automatische branddetectie is van verschillende factoren (bouwjaar gebouw, functie,...) afhankelijk en niet eenduidig te beantwoorden. Je kan in eerste instantie nakijken of de verplichting staat vermeld in een brandpreventieverslag. Dat kan je bijvoorbeeld terug vinden in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning of exploitatievergunning. In tweede instantie kan de verplichting zijn opgelegd in de van kracht zijnde regelgeving (bv. toeristische logies,...).

tussentitel blusmiddelen

Hoe en wanneer gebruik ik welke blusmiddelen?

Lees er alles over op deze pagina.

Ben ik wettelijk verplicht om brandblussers te plaatsen?

De verplichting tot plaatsing van brandblussers is van verschillende factoren (bouwjaar gebouw, functie,...) afhankelijk en niet eenduidig te beantwoorden. Je kan in eerste instantie nakijken of de verplichting staat vermeld in een brandpreventieverslag. Dat kan je bijvoorbeeld terug vinden in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning of exploitatievergunning. In tweede instantie kan de verplichting zijn opgelegd in de van kracht zijnde regelgeving (bv. politiecodex, toeristische logies,...).

De plaatsing van brandblussers wordt algemeen beschouwd als een praktijk van “goede huisvader”.  

We adviseren brandblussers van minstens één bluseenheid conform NBN EN 3-7 te plaatsen. Gebruik bij voorkeur 6 kg poeder type ABC of van een ander type als dit meer aangewezen is. Verdeel ze in het gebouw à rato van 1 brandblusser per 150 m² (binnenruimte). 

Voor brandcompartimenten kleiner dan 300 m² dienen er minstens twee brandblussers van minstens één bluseenheid aanwezig te zijn.

Ben ik wettelijk verplicht om muurhaspels te plaatsen?

De verplichting tot plaatsing van muurhaspels is van verschillende factoren (bouwjaar gebouw, functie,...) afhankelijk en niet eenduidig te beantwoorden. Je kan in eerste instantie nakijken of de verplichting staat vermeld in een brandpreventieverslag. at kan je bijvoorbeeld terug vinden in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning of exploitatievergunning. In tweede instantie kan de verplichting zijn opgelegd in de van kracht zijnde regelgeving (bv. politiecodex, toeristische logies,...).

Waaraan moet een brandladder voldoen?

De brandladder dient overal op minimum 0,5 m afstand van de gevel en uitspringen te worden bevestigd, zodat personen de ladder kunnen afdalen met de rug naar de gevel. Een andere optie is een brandladder van het type kooiladder met rugringen te voorzien. Deze rugringen dienen onderbroken te zijn ter hoogte van elk opstapniveau

De ladder dient een minimumbreedte tussen de ladderstijlen van 0,55 meter te hebben. De afstand tussen de sporten bedraagt tussen de 0,25 en 0,30 meter.

Voor de verbinding tussen het evacuatieniveau en de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag kan een uitschuifbaar gedeelte gebruikt worden. Het uitschuifbaar gedeelte is voorzien van een systeem waardoor het bij ontgrendeling zeer traag daalt. In laagste stand wordt het uitschuifgedeelte automatisch vergrendeld.

model metalen brandladderBrandweer Zone Antwerpen
tussentitel woningen

Wanneer spreken we van een eengezinswoning?

Voor het bouwen of verbouwen van eengezinswoningen is in principe geen brandpreventieadvies vereist in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning. In de bijlage eengezinswoningen vind je de interpretatie van de FOD Binnenlandse Zaken welke gebouwen beschouwd worden als een eengezinswoning. Toch kan de vergunningverlenende overheid beslissen om nog een advies te vragen aan brandweer (bv. eengezinswoning in binnengebied).

Wat kan ik doen als ik bezorgd ben over de brandveiligheid in mijn huurwoning?

De brandweer heeft wettelijke taken waarbij een controle ter plaatse of rondgang verplicht zijn, maar dit geldt niet voor één- of meergezinswoningen.

De huurder moet in eerste instantie per aangetekende brief zijn verhuurder aanspreken. Hierin vraagt de huurder om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Geef de verhuurder één maand de tijd om te reageren op je melding en/of door de gebreken te herstellen.

Antwerpse inwoners kunnen gratis advies en hulp vragen bij een technisch adviseur op een Antwerps Woonkantoor. Contacteer hen via 03 338 60 66 of via woonkantoor@antwerpen.be.

Informatie over Wonen in Antwerpen vind je hier.

Inwoners van Zwijndrecht en Wijnegem vinden meer informatie op de website van gemeente Zwijndrecht en gemeente Wijnegem.

Mag de voordeur van een appartementsgebouw slotvast worden vergrendeld?

Brandweer Zone Antwerpen begrijpt dat de beheerder of bewoners de inkomdeur van een woongebouw ’s nachts slotvast willen afsluiten. Deze reactie is evident als men dit bekijkt vanuit het standpunt van inbraakpreventie. Indien men dit echter vanuit het standpunt van brandpreventie benadert, is het slotvast afsluiten van de inkomdeur onaanvaardbaar.

Hierdoor kunnen namelijk de bewoners, werknemers en/of gasten die geen sleutel op zak hebben, de deur van binnenuit niet openen en dus ook niet evacueren. 

Rekening houdend met brandpreventie (evacuatie verzekeren) en inbraakpreventie (ongewenste bezoekers buiten houden) bieden volgende mogelijkheden een oplossing:

 • Gebruik sloten die op nachtslot gedraaid kunnen worden, maar die van binnenuit steeds met de gewone deurklink geopend kunnen worden.

 • Plaats op bestaande sloten een cilinder met een draaiknop aan de binnenzijde.

 • Elke andere oplossing waarbij geen sleutel vereist is om de deur van binnenuit snel te kunnen openen. 

Los van het bovenstaand advies wil Brandweer Zone Antwerpen erop wijzen dat de beheerder van het gebouw (vereniging van mede-eigenaars, syndicus, enzovoort …) en eventueel de werkgever (in geval er personeel tewerkgesteld wordt in het gebouw) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en evacuatiemogelijkheden van het desbetreffende gebouw.

We zouden aan ons gebouw graag een brandweerkluisje / sleutelkluisje hangen met een sleutel van het gebouw. Kan dat?

Brandweer Zone Antwerpen werkt zelf niet met een sleutelloper en houdt geen sleutels of toegangscodes bij van bedrijven. Dit is immers niet houdbaar dor de grote hoeveelheid aan bedrijven in ons beschermingsgebied.

Er bestaan echter wel oplossingen die het mogelijk maken om de brandweer toegang te verlenen tot het terrein:

 • de poort is open bij aankomst van de brandweer

 • de poort is te openen vanop afstand door een alarmcentrale (bv. bewakingsfirma) waar de detectie toekomt of rechtstreeks door detectie, daarvoor:

  • is het slot van de poort en de openingsinstallatie/mechanisme voorzien van een noodvoeding of ontgrendelt de poort bij stroomuitval

  • staat op de poort het brandweerembleem + vermelding "in geval van noodsituatie - contact + tel. nr."

  • worden de poorten die open kunnen gaan, aangegeven met een oranje zwaailicht

Indien de poort zelf niet rechtstreeks te openen is, kan je volgens dezelfde bovenvermelde voorwaarden een sleutelkastje installeren waarin de sleutel van de poort aanwezig is.

Waarom is het belangrijk om de binnendeuren dicht te doen?

De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van levensbelang. Wanneer er brand uitbreekt, houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende binnendeur de rook tot 20 minuten tegen. Tijd die levens kan redden.

De deur dicht doen is een simpele handeling die geen geld of moeite kost, terwijl het de verspreiding van de verstikkende rook effectief vertraagt.

Je vindt meer info terug op de website doededeurdicht.be

Hoe verlaat ik op een veilige manier mijn woning bij brand?

Alle informatie daarover vind je op deze pagina.

tussentitel brandveiligheid

Welke eisen gelden voor elektrische voertuigen in parkeergarages?

Er is tot op heden geen wetgeving voor elektrische wagens in (ondergrondse) parkeergarages. De elektrische aansluiting dient te voldoen aan de voorwaarden van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische installaties). 

Indien een bouwheer advies vraagt aan Brandweer Zone Antwerpen over het parkeren van of het voorzien van oplaadpunten voor elektrische voertuigen, geven wij het advies om deze zo dicht mogelijk bij de uitgang te voorzien, dus bijvoorbeeld zeker niet op niveau -4. Een brandende elektrische wagen dient immers uit het gebouw verwijderd te worden, omdat het vuur gemakkelijk opnieuw kan opflakkeren.

Het is aan de syndicus om afspraken betreffende het parkeerbeleid van elektrische wagens in het intern bewonersreglement op te nemen.

Aan welke brandveiligheidseisen moet een kinderopvang voldoen?

Daarover lees je alle informatie op deze pagina.

tussentitel gasflessen

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen voor het opladen van mijn elektrische fiets, step of hoverboard?

We adviseren om elektrische fietsen, steps of hoverboards niet op te laden in de vluchtweg (bv. inkomhal) van je woning, maar liefst buiten en anders in een ruimte die afgesloten kan worden met een deur en die zo min mogelijk brandlast (ander materiaal) bevat. Als er iets misloopt tijdens het opladen is er zo meer kans dat de vluchtweg bruikbaar blijft en dat de brand minder hevig woedt of uitbreidt. Als je binnen oplaadt, hang ook steeds een rookmelder in de ruimte waar je je elektrische fiets/step/hoverboard wilt opladen.

Laad je batterij niet op als deze mogelijks beschadigd is, bijvoorbeeld als je je batterij hebt laten vallen. Er is misschien uitwendig geen schade zichtbaar, maar mogelijks is deze intern wel beschadigd. Gebruik ook steeds de correcte oplader.

Bij voorkeur laad je de batterij op als je aanwezig bent, maar liefst niet tijdens het slapen.

Via deze gratis app kan je in het scenario “spelen en logeren” samen met je gezin ontdekken hoe je brand kan voorkomen en wat te doen tijdens brand.

De app kan je hier downloaden:

Speel met een VR-bril en ga volledig op in het scenario

Hoe bewaar ik gasflessen?

Alle informatie daarover vind je op deze pagina.

Wat zijn goede nooduitgangen en hoe evacueer ik?

Daarover lees je alles op deze pagina.

Hoe herken en voorkom ik CO?

Alle informatie over CO vind je op deze pagina.

Hoe houd ik mijn kot brandveilig?

Alle informatie daarover vind je op deze pagina.

Hoe hou je je feest brandveilig?

Veilig feesten is gemakkelijk. Hoe? Dat lees je hier.

Waarom is rook gevaarlijk?

Waar rook is, is vuur. Dat wist u al langer. Maar wist u ook dat rook schadelijk kan zijn voor uw gezondheid? Als het brandt bij u in de buurt, sluit dan uw ramen en deuren. Help anderen uit uw omgeving om uit de rook te blijven. Lees er hier alles over.

Wat doe ik na brand?

Als je slachtoffer van een brand bent, moet je veel verwerken en op korte tijd heel wat regelen. Via deze link vind je alvast enkele richtlijnen.