Ringproject 29 - Scheldebrug Overdering

Eerste overkapping wordt concreet in 18 leefbaarheidsprojecten

De 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten werden geselecteerd op basis van dialoog en onderzoek. Een grote stap voorwaarts voor leefbaarheid in Antwerpse ringzone. 

Het politiek stuurcomité heeft een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone, samen goed voor een bedrag van 1,25 miljard euro. Dat bedrag is vorig jaar toegezegd door Vlaanderen, de Stad Antwerpen en de Antwerpse haven.

Met deze Ringprojecten zet de stad een grote stap voorwaarts in haar leefbaarheid en aantrekkelijkheid. De projecten geven vorm aan twee groene longen voor Antwerpen – een grootstedelijk Park Noordelijke Rechteroever en een Regionaal Landschapspark op Linkeroever, een ambitieus bermenlandschap met waterbeheer en fietsostrades langs de hele ring en een aantal nieuwe stedelijke plekken. Naast de concrete projecten werd ook een algemeen kader van langetermijn stedenbouwkundig-ruimtelijke principes goedgekeurd, als basis voor toekomstige projecten in de Ringzone.

Evaluatie: leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, MKBA en draagvlak  

De beslissing van het politiek stuurcomité werd ondersteund door een evaluatie van alle overkappings- en leefbaarheidsprojecten op basis van vier criteria: leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, MKBA en draagvlak. De evaluatie van de leefbaarheid houdt rekening met de impact van de projecten op luchtkwaliteit, geluidsreductie, groentekorten, ecologie en klimaat en mobiliteit. De beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit gebeurde door een expertenpanel bestaande uit de Antwerpse Stadsbouwmeester Christian Rapp, prof. Aglaée Degros (Graz University of Technology), Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Het adviesbureau Deltares maakte een MKBA.

Elk ontwerpteam stelde een consensusnota op, waarin zij weergeven over welke onderdelen van hun ontwerp grote eensgezindheid bestaat, en die idealiter ook ondertekend wordt door een zo groot mogelijk aantal stakeholders. Daarnaast werd tijdens de Ringdagen van 26 t.e.m. 30 mei gepeild naar de mening van de meer dan 2.000 bezoekers. Op die manier kan het draagvlak voor ieder project ingeschat worden.

Hieronder kan u een overzicht van alle projecten terugvinden.  Meer informatie kan u terugvinden op www.antwerpenmorgen.be.

Overzicht van alle projecten, wit zijn de gekozen projecten, geel zijn de reserve, zwart is niet weerhouden Overdering
Overzicht van alle projecten, wit zijn de gekozen projecten, geel zijn de reserve, zwart is niet weerhouden

18 geselecteerde Ringprojecten, 4 op de reservebank

Uit de evaluatie van de in totaal 31 Ringprojecten die de zes ontwerpteams hadden uitgewerkt, kwamen 18 projecten naar boven:

 1. Oosterweelknoop / Noordkasteel: 14 miljoen euro
 2. Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord: 70 miljoen euro
 3. Stationsomgeving Luchtbal: 368 miljoen euro
 4. Stenenborgerweert / Kap Dam: 15 miljoen euro
 5. Bermenlandschap Albertkanaal: 6 miljoen euro
 6. Kap Sportpaleis: 147 miljoen euro
 7. Waterpark (gedeeltelijk): 63 miljoen euro
 8. Nieuw Oost: projectontwikkeling met autonome financiering, niet van overkappingsbudget
 9. Schijnvallei / Ter Loo / Deurne: 122 miljoen euro
 10. Longitudinaal Ringpark: 23 miljoen euro
 11. Nieuwe kap A12/Jan De Voslei: 145 miljoen euro
 12. Bermen van Knoop tot Lemanstraat: 55 miljoen euro
 13. Park Knoop Zuid (gedeeltelijk): 30 miljoen euro
 14. Scheldebalkon: 22 miljoen euro
 15. Scheldebrug: 49 miljoen euro
 16. Voltooien fietsnetwerk: 26,5 miljoen euro
 17. Stille bermen Zwijndrecht-Burcht: 48 miljoen euro
 18. Stille bermen Linkeroever: 36 miljoen euro

Naast deze Ringprojecten is 10,5 miljoen euro voorzien voor verder studiewerk rond onder andere het verkeerskundig systeem op de zuidoostelijke ring, tunnelveiligheid, multimodale knopen en overkappingskansen voor de volgende fasen.

Als bij uitwerking van de geselecteerde Ringprojecten budgettaire ruimte zou ontstaan, kunnen ook onderdelen van deze reserveprojecten gerealiseerd worden:

 1. Groene Brug: 12 miljoen euro
 2. Kap Kalverwei (gedeeltelijk): 124 miljoen euro
 3. Park Knoop Zuid (deel 2): 105 miljoen euro
 4. Ecopassage en waterlandschap Linkeroever: 25 miljoen euro

Werk met werk maken

De realisatie van een belangrijk deel van de eerste fase leefbaarheidsprojecten ligt in het projectgebied van de Oosterweelverbinding. Ze kunnen tegelijk aan en/of onmiddellijk aansluitend op de werken aan de Oosterweelverbinding uitgewerkt en gerealiseerd worden. De grondoverschotten van Oosterweel kunnen bovendien onmiddellijk gebruikt worden voor de aanleg van het bermenlandschap. Tegelijk kunnen de civiel- technische componenten van deze leefbaarheidsprojecten meteen toegevoegd worden aan de Oosterweelverbinding, zodat deze onderdelen tegelijk aanbesteed en gerealiseerd kunnen worden.

Volgende stappen in uitwerking leefbaarheidsprojecten

Het is nu zaak om de geselecteerde overkappings- en leefbaarheidsprojecten verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uit te werken. De nodige procedures zullen ook doorlopen moeten worden om naar uitvoering te kunnen gaan. Aan intendant Alexander D’Hooghe is gevraagd hierin nog een tijdelijke rol op te nemen, in afwachting van de aanstelling van een nieuwe intendant.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!