ingekleurde Paardenmarkt

Voorstel Paardenmarkt

In september en oktober 2017 voerden de buurtbewoners en het district Antwerpen overleg over de herinrichting van de Paardenmarkt. Met de opmerkingen werd een nieuw voorstel uitgetekend. U kan tot en met 31 januari 2018 uw mening doorgeven.

Op 14 september 2017 en 5 oktober 2017 pleegden de buurtbewoners overleg met het district Antwerpen. Hierbij werden de bezorgdheden en opmerkingen omtrent de herinrichting van de Paardenmarkt besproken. Het verslag van deze beide overlegmomenten kan u in bijlage terugvinden.
 

Beslissing beroepsprocedure

Omwille van een beroepsprocedure tegen de bouwvergunning konden de werken tot nu toe niet volledig zoals gepland uitgevoerd worden. Ook de afstemming op de werken van de Noorderlijn zorgde voor oponthoud. Op 12 oktober 2017 besliste de deputatie van de Provincie Antwerpen geen gevolg te geven aan het ingediende beroep en een voorwaardelijke vergunning af te leveren. De duur van de vergunning wordt beperkt tot 5 jaar.

De vergunning werd eind december 2017 uitgehangen op de Paardenmarkt. Vergunningsplichtige werken kunnen ten vroegste 45 dagen na deze uithanging uitgevoerd worden. Binnen deze periode kan nog beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Tijdelijke invulling

De herinrichting van de Paardenmarkt is steeds opgevat als een tijdelijk project in afwachting van een definitieve en duurzame heraanleg. Uit zowel de bezwaarschriften als de overlegmomenten bleek de bezorgdheid over de timing van deze definitieve heraanleg. Intussen is de heraanleg van de Paardenmarkt ingeschreven in de meerjarenplanning van het district Antwerpen en van Rio-link. De procedure tot heraanleg is dus opgestart. Om het inspraaktraject in goede banen te leiden wordt een focusgroep van een beperkt aantal bewoners samengesteld. Wie nog interesse heeft om deze focusgroep te vervoegen kan zich melden bij het team Participatie.

 

Fietsverkeer

Uit het overleg bleek dat de bekommernis over het fietsverkeer op de Paardenmarkt groot is. Veel fietsers maken gebruik van de uitgebreide voetgangerszone. Op de vraag naar aparte fietspaden kan op dit moment uit financiële en praktische redenen niet worden ingegaan. De conclusie is dat er slechts 1 veilige fietspadoplossing bestaat: langs beide zijden van de straat een enkelrichtingsfietspad. Hiervoor zou de hele straat opnieuw op de schop moeten (asfaltlaag, wegmarkeringen, fietssuggestiestroken, snelheidsremmers, parkeerstrook, sorteerstraat, bushalte,…)

Gezien de verhoogde verkeersdruk op de Paardenmarkt wordt wel ingegaan op de vraag om de huidige situatie te herbekijken. Het voorstel bestaat uit een uitbreiding van de voetgangerszone naar voetgangers- en fietserszone. In dit voorstel blijven de fietssuggestiestroken behouden. Fietsers kunnen dus zelf de keuze maken of ze op de rijbaan blijven (gemengd verkeer), of de autovrije zone gebruiken. Dit voorstel werd reeds op de overlegmomenten getoond, en gaf aanleiding tot een aantal opmerkingen. Voornamelijk omtrent de overgang tussen de afgescheiden zone en het gemengde verkeer.

Om de overgang zeer duidelijk en opvallend te maken zal de voetgangers- en fietszone in een aangepaste kleur (kleur op het plan louter ter illustratie) geschilderd worden. Ook de verkeersborden worden aangepast aan de nieuwe situatie.

 

voorstel plan kleine versie

Andere aanpassingen

De huidige aanpassingen ogen niet allemaal even aantrekkelijk. Nu de beslissing over de beroepsprocedure genomen is, kunnen ook de resterende ingrepen uitgevoerd worden.
 

 • Iets meer dan 500m² van de verharde ruimte wordt omgevormd tot groene ruimte. Zowel op de bestaande voetpaden aan de noordzijde als naast de nieuw afgebakende rijweg (in plaats van de huidige betonblokken) worden plantvakken aangelegd die de verschillende zones duidelijker afbakenen. Er wordt bekeken of de nieuwe aanplantingen bij de definitieve heraanleg te verplanten zijn. Binnen het project zelf, of op een andere locatie.
   
 • Er komen nieuwe fietsstallingen, die qua vormgeving refereren naar paardenfiguren.
   
 • Ter hoogte van de Rijnpoortvest wordt een middeneiland aangebracht (in plaats van de huidige betonblokken), dat het verkeer duidelijker moet geleiden en een veilige opstelruimte voor overstekende fietsers en voetgangers biedt. Deze realisatie is afhankelijk van de vordering van de werken aan de Noorderlijn.
   
 • Plaatsen van een aantal zitbanken aan de noordzijde.

 

Bushalte

De bushalte ter hoogte van de Rodestraat zal behouden blijven, er wordt momenteel wel bekeken of er budget kan worden vrijgemaakt om ze in te korten. Op die manier kan ook een extra parkeerplaats voorzien worden. Op dit moment (december 2017) wordt de bushalte niet benut, dit is echter een tijdelijke situatie. Verwacht wordt dat de bushalte in de loop van 2018 opnieuw in gebruik wordt genomen.

 

Velostation

Het velostation verhuist naar de overzijde van de straat, zodat er een verbeterde spreiding van de parkeermogelijkheden en laad- en losmogelijkheden ontstaat.

 

Laden en lossen

Door het versmallen van de rijweg zijn de mogelijkheden om te laden en te lossen op de rijweg zelf, aanzienlijk afgenomen. Deze ingreep was noodzakelijk uit verkeersveiligheidsoverwegingen. De voorziene laad- en loszones zullen nu duidelijker worden aangegeven met zogenaamde ‘biggenruggen’, om oneigenlijk gebruik te ontmoedigen. Bijkomend wordt een verkeersbord E1 (parkeerverbod) op de laad- en loszone aangebracht. Dit ter hoogte van de kerk en in het begin van de Rijnpoortvest.

 

Laadpunt elektrische wagens

Ter hoogte van de Paardenmarkt 78 werd een laadpaal voor elektrische wagens voorzien. U kan hierover meer informatie terugvinden via deze webpagina.

 

Rodestraat

De aanpassingen aan het kruispunt Rodestraat – Paardenmarkt kaderen binnen het grotere mobiliteitsbeleid. Vanuit de Rodestraat is het voor gemotoriseerd verkeer enkel mogelijk om rechtsaf te slaan. Deze situatie wordt niet gewijzigd omwille van volgende redenen:

 • De verplichte rechtsaf voor voertuigen is er gekomen om het kruispunt na verwijdering van de verkeerslichten verkeersveilig te kunnen houden.
 • Om te vermijden dat wagens die het kruispunt oversteken het verkeer zouden stremmen.

 

Inspraak

U kan tot en met 31 januari 2018 uw mening over het voorstel bezorgen aan het district Antwerpen: 

 • rechtstreeks op deze pagina
   
 • via e-mail op participatie.2000@stad.antwerpen.be
   
 • per brief aan district Antwerpen - team Participatie - Lange Gasthuisstraat 21   2000 Antwerpen 
   
6 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
luc@vanpevenage.eu

- ondergronds sorteerstraatje verplaatsen naar voorziene plaats voor verhoogd busperron - verhoogd busperron verplaatsen naar Paaardenmarkt 123-129 - intelligente (en niet doserende verkeerslechten) verkeerslichten zoals in Duitsland/Nederland moet toch kunnen ? - graag verlichtte paaltjes ('s nachts haast onzichtbaar) - mogen fietssuggestiestroken niet op kruispunten geschilderd worden, dit zou de automobilist duidelijkheid verschaffen

Jouw avatar
Matthysen.agnes@gmail.com

Ik sluit mij aan bij vorige reactie. Paardenmarkt en omgeving hebben studenten- en dus fietskarakter, dit is prioritair op ander transport. Bovendien biedt de uitzonderlijke breedte vd straat vele mogelijkheden zoals groene middenberm en veilige oversteek. Maar fietsen is hier gevaarlijk. Hoe kan je veilig vanaf Paardenmarkt de Italielei op, zowel naar links als naar rechts. Omgekeerd, richting Hessenbrug: fietssuggestiestroken of achter de paaltjes? Graag ook zebrapaden die doorlopen tot op het voetpad. Safety first! Met dank voor een overdacht, duurzaam en overzichtelijk verkeersbeleid in een aangename buurt.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Luc en Agnes, bedankt voor jullie feedback.

Jouw avatar
lodego

dit is het zoveelste plan dat op een 3D rendering en maquette er fraai uitziet, maar in praktijk de bestaande problemen niet oplost en nieuwe problemen schept. Denk maar aan leveringen, brandweerwagens, begrafenissen met lijkwagens aan de kerk... De trottoirs op de Paardenmarkt zijn al sinds mensenheugenis van de breedste in heel Antwerpen. De bomen op die trottoirs hebben de problemen niet opgelost. Er ligt wel minder hondenpoep dan in de jaren 1980. Mijn zus is op de Paardenmarkt doodgereden door zatten op een plek waar ze 14,5m breed is. Ze fietste. De kosten van dit plan zullen heel hoog zijn, studiebureaus zullen er al goed aan verdiend hebben en tal van zogezegde deskundigen en betweters. De Antwerpenaar vraagt echter maar twee zaken: dingen die werken en dingen die weinig geld kosten.

Jouw avatar
rita.somers@scarlet.be

Ik ben verantwoordelijk voor het 'Onthaal Sint Antonius' op de Paardenmarkt 109. Het probleem van laden en lossen is er, en ik weetniet of dit opgelost zal zijn met deze aanpassingen? Deze week, met de 'ontploffing' is DUIDELIJK gebleken dat deze strook NODIG is voor 'ruimere' doeleinde dan voor HAVER en.... Wij hebben een probleem met 'laden en lossen' geef ons een beetje méér ruimte A.U.B.???

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Lode en Rita, bedankt voor uw feedback.