Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Ondersteuning voor Berchemse jeugdprojecten

Organiseer je een project of activiteit voor en door jongeren op het grondgebied van district Berchem? 

Wie komt in aanmerking?

 • Een natuurlijk persoon, rechtspersoon (zoals een vzw) of een feitelijke vereniging.
 • Je hebt je woonplaats, maatschappelijke zetel of werking in district Berchem – of je kan aantonen dat je een sterke link hebt met district Berchem.

Wat komt in aanmerking?

Het project:

 • wordt uitgeoefend op het grondgebied van district Berchem; 
 • is afgebakend in de tijd;
 • is voor en door jongeren (tot en met 30 jaar);
 • is openbaar;
 • staat open voor Berchemse jongeren;
 • is zo laagdrempelig mogelijk;
 • heeft de nodige toelatingen en verzekeringen;
 • heeft een duidelijke inhoudelijke omschrijving;
 • vermeldt het gewenste ondersteuningsbedrag en een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor de ondersteuning gebruikt zal worden;
 • heeft een financieel plan met een opgave van de uitgaven en de raming van de inkomsten;
 • vermeldt andere aangevraagde ondersteuningen voor hetzelfde doel en geeft een verklaring op eer dat er geen sprake is van dubbele financiering. Dat wil zeggen dat indien er sprake is van meerdere ondersteuningen, de som van de ontvangen ondersteuning voor het project de reële kosten niet mag overschrijden.

Deze projecten zijn uitgesloten voor ondersteuning. Het project:

 • valt binnen de reguliere werking; 
 • heeft politieke doeleinden;
 • is gericht op religiebeleving of religieuze verspreiding;
 • heeft het doel om winst te maken, zoals benefieten of fondsenwerving.

Als het project als doel heeft de vereniging voor te bereiden op de voorwaarden van het ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen, dan wordt er een uitzondering gemaakt op de voorwaarde ‘valt binnen de reguliere werking’. Deze verenigingen moeten bij hun aanvraag een evaluatie indienen waarbij ze de voorwaarden voor het reglement voor Berchemse jeugdverenigingen toepassen op hun eigen werking.

Projecten boven de 1.000,00 euro moeten aan minimum 2 bijkomende voorwaarden voldoen. Het project:

 • is experimenteel, origineel, uitzonderlijk of vernieuwend;
 • zet in op promotie naar meerdere doelgroepen en meerdere wijken van district Berchem;
 • zet in op sociaal engagement: 
  • het project is gericht op inclusie;
  • het belang dat het project heeft voor een buurt;
  • het streven naar het verenigen van jeugd over alle diversiteit heen;
  • de aandacht voor duurzaamheid en ecologie;
  • het streven naar het wegwerken van drempels in het jeugdwerk;
 • geeft een kans aan beginnende artiesten (muziekgroepjes, cabaretiers, toneel e.d.);
 • is een samenwerking tussen minstens 2 van de volgende beleidsdomeinen: jeugd, cultuur, sport en onderwijs;
 • is een samenwerkingsverband tussen verenigingen;
 • zet in op zichtbaarheidsacties van het jeugdwerk in het district;
 • zet in op wervingsacties voor leden of begeleiders;
 • doet mee aan het voorbereidingstraject voor Berchemse jeugdverenigingen.

Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken?

De kosten die nodig zijn om het aangevraagde project gericht op de jeugd in district Berchem te organiseren.

Deze kosten komen niet in aanmerking voor ondersteuning:

 • loonkosten;
 • artiestenvergoedingen die hoger zijn dan de Kleine Artiesten Vergoedingen;
 • uitgaven in verband met eten en drinken, tenzij men kan aantonen dat de gemaakte kosten nodig zijn voor het project en niet terugverdiend kunnen worden;
 • infrastructuurwerken;
 • wegwerpmateriaal.

Hoe vraag je de ondersteuning aan?

Je vult het aanvraagformulier ‘2022 District Berchem – jeugd - project’ in via de verenigingendatabank: https://jeugd.csjdatabank.be/.

Vraag je minder dan 1.000 euro aan? Dan doe je de aanvraag minstens 4 weken voor de start van het project. 

Vraag je meer dan 1.000 euro? Dan doe je de aanvraag minstens 6 weken voor de start.

Hoeveel bedraagt de ondersteuning?

Ten laatste 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag krijg je antwoord. Je krijgt maximum 3.500 euro per projectaanvraag. Je kan meerdere aanvragen voor hetzelfde project doen, mits bijkomende motivatie. 

De ondersteuning wordt uitbetaald na voorlegging van de verantwoordingsstukken voor de rapportering. Wens je een voorschot van 60% van het goedgekeurde ondersteuningsbedrag? Vraag dit formeel aan via jeugddienst.berchem@antwerpen.be.

Meer informatie?

Jeugddienst.berchem@antwerpen.be
tel. 03 239 14 86