Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Infrastructuurtoelage voor Berchemse jeugdverenigingen

Het district Berchem wil Berchemse jeugdverenigingen ondersteunen bij infrastructuurwerken aan jeugdlokalen gelegen op het grondgebied Berchem.

Onderstaande tekst is slechts een selectie uit het toelagereglement. Raadpleeg het volledige toelagereglement vooraleer u een aanvraag indient.

Heeft jouw vereniging recht op een infrastructuurtoelage?

Het district Berchem kan een infrastructuurtoelage geven aan:

 • elke jeugdvereniging die een werkingstoelage krijgt van het district
 • elke vzw die in haar statuten onder meer volgende doelstelling heeft staan: het beheer van een lokaal van een jeugdvereniging die een werkingstoelage van het district krijgt
  • aparte aanvragen bij aanwezigheid van meerdere jeugdverenigingen zijn mogelijk, mits bepaalde voorwaarden

Bij de beoordeling van toekenning van de toelage wordt rekening gehouden met een bijkomend criterium: de jeugdvereniging stelt al dan niet - indien mogelijk - haar lokalen open voor andere Berchemse verenigingen.

Raadpleeg het reglement van de infrastructuurtoelage om de andere basisvoorwaarden na te lezen.

Welke werken komen in aanmerking voor een infrastructuurtoelage?

Het district Berchem kan een toelage verlenen voor volgende werken:

 • aanpassings- en herstellingswerken aan een lokaal van een jeugdvereniging
 • werken in het kader van (brand)veiligheid en/of inbraakpreventie
 • het optrekken van een nieuw lokaal
 • de aankoop van een lokaal of bouwgrond met het oog op de start van een bouw van een lokaal binnen de 3 jaar na aankoop

Raadpleeg het reglement van de infrastructuurtoelage om de voorwaarden met betrekking tot de infrastructuur na te lezen.

Hoeveel bedraagt de infrastructuurtoelage?

Het district Berchem geeft een toelage als tussenkomst in de kosten die gemaakt worden voor infrastructuurwerken.

 • de toelage bedraagt maximaal 80% van de gemaakte, toegelaten kosten
 • volledige renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten kunnen voor maximaal 70% worden betoelaagd

Per budgetjaar kunnen toelagen alleen worden toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Hoe vraag je de infrastructuurtoelage aan?

De aanvraag moet bij het district Berchem worden ingediend. Er is geen uiterste indientermijn. Aanvragen kunnen dus het hele jaar door ingediend worden.

Om aanspraak te maken op een infrastructuurtoelage adviseren we om de werken niet te starten voordat het district de bestaande situatie heeft kunnen beoordelen. Raadpleeg het reglement van de infrastructuurtoelage om de volledige aanvraagvoorwaarden na te lezen.

Het aanvraagformulier kan vanaf 6 januari 2020 ingediend worden via de verenigingendatabank: https://jeugd.csjdatabank.be/. Om de lopende dossiers te raadplegen kan u hier met een login en paswoord eenvoudig uw gegevens invullen, wijzigen en beheren.

Lees vooraf zeker ook het volledige toelagereglement na.

Welke documenten moet je indienen bij jouw aanvraag?

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Een omschrijving van de werken
 • Een begroting met een kostenraming
 • Prijsoffertes: er moeten minimum drie offertes worden bijgevoegd of er moet aangetoond worden dat inspanningen werden gedaan om deze te bekomen
 • Een kopie van de polis van de verzekeringen en een bewijs van betaling van de premie voor de lopende periode
 • Een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of een bewijs dat deze niet vereist is
 • Administratieve informatie over uw feitelijke vereniging of rechtspersoon

Raadpleeg het reglement van de infrastructuurtoelage om de uitgebreide toelichting bij de vereiste documenten na te lezen. 

Wanneer weet je of de infrastructuurtoelage is goedgekeurd?

Het bevoegde orgaan beslist over de toelageaanvragen binnen een termijn van 6 maanden na de datum vermeld op de ontvangstmelding en na het vervolledigen van het dossier in de verenigingendatabank.

Bij beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met de prioriteit van de werken voor het betreffende gebouw:

 • voortbestaan van de jeugdvereniging en instandhouding van het lokaal op korte termijn
 • instandhouding van het lokaal op lange termijn
 • veiligheid
 • verfraaiing, ecologie en toegankelijkheid

Aan welke verplichtingen moet je voldoen bij de infrastructuurwerken?

De aanvrager moet:

 • de werken voltooien binnen een termijn van 18 maanden na de datum van goedkeuring van de toelage
 • zijn kosten bewijzen aan de hand van facturen die binnen de zes maanden na factuurdatum bij het district ingediend moeten worden
 • het district de gelegenheid geven om het lokaal te bezoeken om te controleren of de werken uitgevoerd worden en of de toelage werd aangewend waarvoor ze werd toegekend
 • de dagelijkse werking van de jeugdvereniging bijhouden in een steeds beschikbaar dagboek volgens een door het district aangeleverd sjabloon.

Wanneer wordt de toelage uitbetaald?

Toelagebedrag minder dan 25.000 euro

Na de goedkeuring van het aanvraagdossier en de toekenning van de toelage door het bevoegde orgaan wordt de eerste schijf van de toelage bepaald op basis van het verslag van het plaatsbezoek, de goedkeurde offertes en plannen. Dit bedrag zal nooit groter zijn dan 50% van het toegekende toelagebedrag.

Op basis van bijkomende facturen worden extra schijven van minimaal 10% uitbetaald.

Het resterende saldo van de toelage wordt uitbetaald nadat de werken voltooid zijn en het district de uitvoering van de werken en de facturen heeft gecontroleerd.

Toelagebedrag gelijk aan of hoger dan 25.000 euro

Na de goedkeuring van de aanvraag en de toekenning van de toelage door het bevoegde orgaan wordt de eerste schijf van de toelage bepaald op basis van facturen.

Op basis van bijkomende facturen worden extra schijven van minimaal 10% uitbetaald. 

Het saldo van de toelage wordt uitbetaald nadat de werken voltooid zijn en het district de uitvoering van de werken en de facturen heeft gecontroleerd.

Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Meer informatie kan je verkrijgen op de Berchemse jeugddienst:
Lange Pastoorstraat 28
2600 Berchem-Antwerpen 
tel. 03 239 14 86 
jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be