Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

ReigersbosElisabeth Verwaest

Natuurbeheerplan voor Reigersbos

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo en stad Antwerpen maakten een natuurbeheerplan op voor het Reigersbos. Van 4 januari tot en met 4 februari 2021 in er een inspraakronde waarbij het ontwerp van het beheerplan kan ingekeken worden en opmerkingen kunnen geformuleerd worden. 

Het Reigersbos in Berendrecht is een openbaar toegankelijk gebied met heel wat troeven op het vlak van natuur en recreatie. Het historisch karakter van het terrein bleef er goed bewaard. Naast het bos bevat het Reigersbos heel wat kleine landschapselementen zoals houtkanten en knotbomenrijen die worden afgewisseld met riet- en graslanden. Het Reigersbos is ook een broedplaats voor water- en rietvogels.

Waarom dit project?

Om de vele natuurwaarden en de recreatieve mogelijkheden van het natuurgebied op elkaar af te stemmen werd een natuurbeheerplan opgemaakt. Het plan formuleert een toekomstvisie voor het gebied en stelt een aantal concrete doelstellingen en beheermaatregelen voor.

Er wordt ingezet op het verweven van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het recreatief medegebruik voor wandelaars en bezoekers. Waar mogelijk blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Waarover gaat het project?

Het Reigersbos dankt zijn naam aan een kolonie blauwe reigers die hier al vele tientallen jaren lang in de lente aanwezig zijn. Na de Tweede Wereldoorlog was dit de grootste reigerskolonie van het land met maximaal 355 nesten. Nu is de broedkolonie geslonken tot enkele tientallen reigerparen.

Het Reigersbos maakt deel uit van een groter natuurgebied van de stad en het Gemeentelijk Havenbedrijf.

Landschap in beweging

Dit havenlandschap is ontstaan in de jaren vijftig. De drukke activiteiten in het Kanaaldok, met voorbijvarende containerschepen of de opslag van steenkool staan in schril contrast met de rust van dit cultuurhistorisch gebied.

De Berendrechtse dijk is een restant van de oudste inpolderingen van de Scheldepolder die teruggaan tot de elfde en twaalfde eeuw.

Langs de dijk ligt een langgerekte waterplas met twee grotere min of meer ronde delen. Dat zijn welen of wielen: zelf reflicten van oude dijkdoorbraken. Het snelstromende, kolkende water brak door de dijk en schuurde diepe, ronde plassen uit.

Bij het herstel van de dijk werd die om de diepe poel gelegd. Bomenrijen geven de oude perceelgrenzen van de landbouwgronden aan. Vroeger waren dat vooral akkers, nu zijn het graslanden en bosjes.

Geef feedback op het natuurbeheerplan

De inspraakronde loopt van 4 januari tot en met 4 februari 2021. U kan het plan via deze link downloaden of op het districtshuis in Berendrecht inkijken.
Op afspraak: telefonisch 03 289 28 12 of via mail district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be

Opmerkingen of bezwaren kunnen worden overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Tim Audenaert.

Dit kan op twee manieren:

Welke stappen worden er nog gezet?

Opmerkingen en bezwaren op het ontwerp worden verwerkt in een definitieve versie van het beheerplan.

Het definitieve beheerplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege en overgemaakt aan het Agentschap Natuur & Bos.
 

Meer info

Natuurbeheerplan Reigersbos
Vanaf 4 januari tot en met 4 februari 2021
www.antwerpenmorgen.be