Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
grasland en gewild gras in het Te BoelaarparkDries Luyten

Hoe wordt het Te Boelaarpark beheerd? Over gewild gras, tulpen en veteraanbomen

In 2018 werd voor het Te Boelaarpark een beheerplan opgemaakt voor een periode van 24 jaar. De belangrijkste elementen uit dit beheerplan worden hier kort toegelicht. Zo krijg je inzicht in welke keuzes er worden gemaakt om het park optimaal te verzorgen en onderhouden. Hier lees je wat meer over het grasland, de veteraanbomen en de bostulpen. 

Grasland

In het grasland komen zones ‘natuurlijk grasland’ voor. Dit ligt in lijn met de visie van de stad om meer extensief te maaien, het zogenaamd ‘gewild gras’. Deze zones werden met de invoer van het nieuwe grasplan (2021) uitgebreid. Het Te Boelaarpark wordt hierin als pilootproject gezien.

Door minder te maaien, neemt het aantal soorten kruidachtigen toe ten opzichte van grassen, wat ten goede komt van bijen, vlinders, … Andere zones worden dan weer intensief gemaaid, om recreatief gebruik mogelijk te houden.

Ook alleenstaande bomen en kleine boomgroepen maken deel uit van het park. Beheermaatregelen hebben hier het doel om het onderliggend gazon ecologisch te verbeteren. Hiervoor wordt het blad niet geruimd onder de bomen, het gras extensief gemaaid, …

Veteraanbomen 

Op de grote grasvlakte staan oude bomen, veteraanbomen. Deze zijn afgeschermd door een hekwerk, om zowel de bomen als de parkgebruikers te beschermen. Deze bomen worden niet meer beheerd om veilig te zijn, maar volgen hun natuurlijke aftakelingsproces. Er kunnen dus gemakkelijker (grote) takken uitbreken, het is daarom ook verboden om in de zone binnen het hekwerk te gaan zitten.

Bostulpen

Bostulpen zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen, het zijn zogenaamde stinzenplanten (dit zijn soorten die vroeger zijn aangeplant, zich in stand hebben kunnen houden en nu de indruk wekken spontaan op die plekken voor te komen).

De bostulpen in het park zijn waarschijnlijk relicten uit de vroegere kasteeltuin. Ze komen zowel voor aan de rand van een klein bosje als in het aangrenzende grasland. De bostulpen die hier voorkomen zijn zich langzaam aan het uitbreiden, ze worden jaarlijks vanaf eind februari tot juni (eerste maaibeurt) beschermd door een hekwerk. 

Verwante info: