Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox

Meerjarenplan district Deurne

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. Nieuw is dat het jaarlijkse budget voortaan is opgenomen in het meerjarenplan. Het budget is dus geen afzonderlijk beleidsrapport meer. De jaarlijkse autorisatie van de kredieten is geïntegreerd in het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan. Eind 2019 keurde de districtsraad het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het meerjarenplan bestaat altijd uit een strategisch en een financieel luik: de doelstellingen die het district het komende jaar of de komende jaren wil realiseren en het kostenplaatje dat daaraan gekoppeld is.

Er zijn twee soorten budgetten:

  • Exploitatiebudget: dit is een raming van alle ontvangsten en uitgaven die het district in het komende dienstjaar verwacht en die nodig zijn voor de dagelijkse werking.
  • Investeringsbudget: dit is een raming van alle investeringen van het komende jaar, zoals de heraanleg en het structureel onderhoud van wegen, speelpleinen en sportterreinen.

Elk jaar wordt deze raming één, soms twee keer gewijzigd gedurende het jaar. Deze aanpassing van het meerjarenplan wordt op dat moment gepubliceerd.

Het district krijgt jaarlijks een dotatie van de stad om deze uitgaven te financieren.

Meer info

district.deurne@antwerpen.be

Overzicht documenten van het meerjarenplan

​Hieronder vind je een overzicht van de goedgekeurde documenten die betrekking hebben op het meerjarenplan van het district Deurne. Ze zijn chronologisch gerangschikt van recent naar oud.