Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox

Wettelijke voorwaarden bij ondersteuning van stad of district

Als je ondersteuning kreeg van de stad Antwerpen of van een district, zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. De concrete voorwaarden staan in de afsprakennota of de ondersteuningsovereenkomst die je ontving. Of in het ondersteuningsreglement dat als basis diende om een aanvraag in te dienen.

 

Daarnaast zijn er nog een aantal wettelijke voorwaarden van toepassing op de toegekende ondersteuning.​We vatten de belangrijkste bepalingen samen waaraan je moet voldoen als je gebruik maakt van de ondersteuning.

Al deze bepalingen gelden voor elke ondersteuning vanuit de stad aan natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen, en ook voor ondersteuning die onrechtstreeks door de stad of het district wordt gegeven, dat wil zeggen via een tussenpersoon of waar de stad of het district optreedt als tussenpersoon voor ondersteuning vanuit het Vlaamse, federale of Europese niveau.