Joost Joossen

Nieuwe toekomst voor groene zone Gallifortlei

​De stad Antwerpen en het district Deurne zetten in op een kwalitatieve verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk Deurne-Noord. Er zijn plannen voor bijkomende scholen en sportvoorzieningen. Bovendien wordt de beschikbare groene open ruimte beter ingericht om aan alle noden van de buurt te voldoen. Om deze plannen om te zetten in de praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op. De buurtbewoners worden stap per stap betrokken bij de opmaak daarvan.

Betere woon- en leefomgeving voor groene zone aan Gallifortlei

Het plangebied aan het noordelijke deel van de Gallifortlei is zo’n 5 hectare groot. De site wordt begrensd door de Alfons Schneiderlaan en Jan Welterslaan in het oosten, de Ter Heydelaan in het zuiden en de Gallifortlei in het westen.

Naast ruimte voor groen volgens de richtlijnen uit het groenplan, moet er ook plaats zijn voor bijkomende maatschappelijke functies zoals onderwijs en sportvoorzieningen. Tegelijk met de nieuwe invullingen moet het huidige groen wel zoveel mogelijk behouden blijven als verbinding tussen het Bisschoppenhofpark en de Bremweide en voor wateropvang. De stad probeert hierin een evenwicht te vinden, onder meer door te pleiten voor gedeeld ruimtegebruik.

Vandaag worden de mogelijkheden in dit gebied bepaald volgens het gewestplan en het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Volgens deze plannen is dit gebied bestemd voor wonen, groen en recreatie. De bouw van een school en sporthal is momenteel niet mogelijk. Daarvoor moeten de huidige bestemmingen uitgebreid worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan of ‘RUP’. Dat is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan.

Situering plangebied

Het plangebied van RUP Gallifortlei ligt in Deurne Noord en is zo’n 5 hectare groot.

  • Het noordelijk deel is nu een hondenloopweide met centraal een private ‘samentuin’.
  • Het zuidelijk deel is een woonzone met verschillende appartementsgebouwen en enkele grootschalige detailhandelszaken, waaronder de Delhaize.
  • Ten oosten is het voetbalstadion ‘De Bosuil’ en de groene ruimte Bremweide.
  • Ten westen situeert zich een woonzorgcentrum en het Bisschoppenhofpark.
  • De site wordt begrensd door de Alfons Schneiderlaan / Jan Welterslaan in het oosten, de Ter Heydelaan in het zuiden en de Gallifortlei in het westen.
Situering plangebied op kaart

Tijdelijke sportballon en mobiele units school

Op korte termijn wil de stad een tijdelijke school en een sportballon plaatsen.

Sportballon
Er is een sportballon op de site van de Bosuil moeten wijken als gevolg van de recente uitbreiding van de voetbalclub. Daarom zal er tijdelijk een nieuwe constructie binnen het plangebied van RUP Gallifortlei worden opgericht. De sportballon kan dan gebruikt worden door de tijdelijke school, de scholen in de omgeving, en door sportclubs uit de buurt.

School
De vestiging van het Stedelijk Lyceum aan de Lakborslei verkeert in slechte staat. Een renovatie- en uitbreidingsproject van de hele site werd opgestart in samenwerking met AG VESPA. Daarom moet de huidige vestiging in de Lakborslei tijdelijk op een andere locatie ondergebracht worden. Het AG Stedelijk Onderwijs voorziet een tijdelijke huisvesting met gehuurde mobiele units op het terrein aan de Alfons Schneiderlaan. Na de renovatie van de Lakborslei keert de school terug naar haar vaste stek. Dan komt de ingenomen ruimte vrij voor een nieuwe school.

Terinzagelegging van de proces- en startnota

Een RUP start met de opmaak van een ‘proces- en startnota’. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

Deze nota wordt afgestemd met alle partners. Zo kan de stad een weloverwogen beslissing nemen. De nota wordt voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Voor RUP Gallifortlei was dit van 20 juni tot en met 18 augustus 2018.

Infomoment voor de buurtbewoners

De stad organiseerde op 19 juni 2018 een infomoment waar de buurtbewoners meer info kregen over de toekomstplannen en de bijhorende juridische procedure voor dit project. Er werd uitgelegd wat de terinzagelegging is, en hoe inspraak mogelijk is.

U kan hieronder de infopanelen van het infomoment bekijken:

Infopaneel 1

Infopaneel 2

Infopaneel 3

Infopaneel 4

Infopaneel 5

Infopaneel 6

Inspraak en verder verloop

Het schepencollege keurde in zitting van 18 mei 2018 de startnota voor dit RUP goed. Een raadpleging over deze startnota wordt georganiseerd.

U kon van 20 juni 2018 tot en met 18 augustus 2018 de startnota inkijken en opmerkingen geven. Op basis van die input wordt nu een voorontwerp opgemaakt. In het voorjaar van 2019 volgt het openbaar onderzoek. 

Meer info

www.antwerpenmorgen.be/gallifortlei

Verwante info: