Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Openbare werken in Deurne

Openbare werken in Deurne: vaak gestelde vragen

Net als veel andere Deurnenaren zal ook jij met een heleboel vragen en bedenkingen zitten als er openbare werken aan een straat of aan het groen worden aangekondigd in je buurt. 

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen over werken openbaar domein verzameld, enerzijds over de heraanleg van straten en anderzijds over de heraanleg van groen.

Vragen bij de heraanleg van een straat

 • Worden bewoners betrokken bij de heraanleg van een straat?
  Als de impact van de heraanleg of ingreep groot genoeg is, beslist het Deurnse districtsbestuur om de bewoners te betrekken met een info- of inspraakmoment. Tijdens zo’n moment krijgen bewoners de kans om de ontwerpplannen in te kijken en vragen te stellen.
 • Hoeveel tijd zit er tussen de hoorzitting en de start van de werken? 
  Na een hoorzitting volgt de definitieve goedkeuring van het ontwerp en worden de aanbestedingsdocumenten opgemaakt. Hierna volgt nog een lange administratieve fase: de aanvraag van de bouwvergunning, bodemonderzoeken, veiligheidscoördinatie, afspraken met nutsbedrijven, enz. Na de aanbesteding van de werken en als alle vergunningen beschikbaar zijn, worden de werken gegund en kan een aanvangsdatum van de werken bepaald worden. Het kan dus 1,5 tot 2 jaar na de hoorzitting duren voordat de werken effectief starten.
 • Worden bewoners ingelicht bij aanvang van de werken?
  Bewoners en winkels worden voor aanvang van de werken ingelicht met een infobrief. Hierin staan de data van de werken (fasen), het aanspreekpunt tijdens de werken, info over huisvuilophaling... Wanneer er veel impact verwacht wordt, organiseert het district een infomoment over de start van de werken waarop ook de projectleider en de aannemer aanwezig zijn. Alle informatie staat ook steeds op de webpagina 'Openbare werken en mobiliteit'.
 • Wat zijn de gele affiches die voor aanvang van de werken worden opgehangen in de straat?
  De gele affiches die uithangen dienen om het openbaar onderzoek (ingreep in openbaar domein) aan te kondigen. Na een looptijd van een maand worden de mogelijke bezwaarschriften gebundeld en na een collegebeslissing aan de dienst stedenbouwkundige vergunningen van stad Antwerpen overgemaakt met de bouwaanvraag. Het aanbestedingsdocument wordt dan in de districtsraad goedgekeurd. Aansluitend kan de aanbestedingsprocedure uitgeschreven worden. Na ontvangst van de bouwvergunning kan de gunning aan de aannemer worden gegeven. 
 • Gebeuren werken in één keer of wordt er in fasen gewerkt?
  Afhankelijk van de omvang van de werken en de technische noodzaak, worden de werken in één of meerdere fasen uitgevoerd. Het opsplitsen in fasen gebeurt om de hinder naar de buurt toe zoveel mogelijk te beperken. 
 • Hoelang duren de werken?
  Dit is afhankelijk van de omvang van de werken en is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden zoals weer, technische problemen,…. De uitvoeringstermijn van de werken wordt aangekondigd in de infobrief naar de bewoners en wordt uitgedrukt in werkbare dagen.
 • De werken zijn begonnen, maar liggen stil. De werken duren langer dan verwacht. Wat is er aan de hand
  Dit kan het gevolg zijn van onvoorziene weersomstandigheden. Als het hard regent of vriest, kan er niet verder gewerkt worden. De uitvoeringstermijn wordt dan verlengd. De aannemer dient de werken uit te voeren binnen de gestelde uitvoeringstermijn van x-aantal werkbare dagen. Als de uitvoeringstermijn overschreden wordt, wordt de aannemer hiervoor beboet. In uitzonderlijke omstandigheden, bv. faillissement, worden de bewoners verwittigd.
 • Wanneer wordt de rioolaansluiting van de huizen vervangen?
  Als blijkt dat de rioolaansluiting één van volgende gebreken vertoont:
  - wanneer in oudere straten een volledige heraanleg van de straat wordt voorzien, worden alle rioolaansluitingen vervangen.
  - ze is stuk;
  - ze is niet in pvc of gres uitgevoerd;
  - de dichting is niet met rubberringen uitgevoerd;
  - de rioolaansluiting is gemeenschappelijk (in dit geval wordt er voor iedere eigendom een afzonderlijke wachtaansluiting geplaatst). De bestaande rioolaansluiting wordt opnieuw aangesloten.
 • Moeten de bewoners extra betalen voor de vervanging van de rioolaansluitingen?
  De rioolaansluitingen (vanaf het hoofdriool tot de grens openbaar domein - privé domein) worden tijdens de heraanleg vervangen zonder kosten voor de eigenaar (kosten zitten mee in “waterfactuur”). Bij diep gelegen huisaansluitingen ten opzichte van het straatriool is het nuttig om een terugslagklep te plaatsen om bij hevige regen terugslag van het riool te vermijden. 
 • Wat gebeurt er met de nutsleidingen tijdens de heraanleg van een straat?
  De nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water…) worden voor aanvang van de werken verzocht, indien nodig, de noodzakelijke werken uit te voeren. Na heraanleg van de straat is er een werkverbod van vijf jaar, tenzij er zich een specifiek probleem voordoet (breuk in waterleiding, gaslek, nieuwbouw, …).
 • Sommige riooldeksels liggen vaak niet meer vast en zorgen voor geluidsoverlast als auto’s er over rijden.
  Bij de heraanleg van straten worden de riooldeksels vervangen door nieuwe deksels die voorzien zijn van een rubberen ring (om een betere dichting te hebben en geluidsoverlast te voorkomen). Als er geen heraanleg gepland is, kunnen bewoners dit best melden aan het district. Klik hier om een melding door te geven.
 • Mogen groene voortuintjes verhard worden om er een parkeerplaats van te maken?
  Overeenkomstig artikel 57-58-59 van de gemeentelijke bouw- en woningverordening van de stad Antwerpen mag de voortuin niet meer verhard worden dan strikt noodzakelijk voor de toegang tot het gebouw. Als je geen garage hebt, wil dit concreet zeggen dat in een voortuin enkel een verharding mag zijn zo breed als de voordeur. Indien de verharde voortuin niet ouder is dan vijf jaar en er een klacht ingediend wordt of een bouwtoezichter dit zelf vaststelt, kan een proces-verbaal opgesteld worden. Dit houdt in dat een eigenaar hiervoor een boete kan oplopen of verplicht wordt alles terug in de oorspronkelijke staat te herstellen. 
 • Worden de keldergaten hersteld als het voetpad aangelegd wordt?
  Neen, het herstellen van keldergaten dient op eigen kosten te worden uitgevoerd. De keldergaten, met behoud van de materialen, worden wel aangepast aan de hoogte van het nieuwe voetpad.
 • Hoe kan ik een parkeerplaats voor gehandicapten aanvragen (die opgenomen wordt in het nieuwe plan van de heraanleg)?
  De aanvraag voor een parkeerplaats voor mindervaliden moet steeds bij 'Mobiliteit en Parkeren' ingediend worden. Zij starten dan een onderzoek dat nagaat of de aanvrager voldoet aan de normen die vastgesteld zijn door het Ministerie van verkeer. Als dit het geval is, meldt 'Mobiliteit en Parkeren' dit aan de cel mobiliteit die voor de uitvoering zal instaan.  
 • Waar moeten we met onze afvalzakken naar toe als de straat opengebroken is?
  Als de vuilniskar niet meer in de straat kan, moeten alle vuilniszakken verzameld worden op de bereikbare hoeken van de straat. Je dient hiervoor zelf het nodige te doen bij de normale ophaalmomenten. 
 • De glasbak is verdwenen voor de werken. Wat moet ik nu met mijn glas doen? 
  Voor de duur van de werken moet je met je glas naar een andere glascontainer in de buurt. Laat het vooral niet achter op de plek waar de glascontainer stond. Dit is sluikstort en wordt streng beboet. 
 • Ik heb een verhuis gepland in de periode van de werken. Hoe moet ik dit nu regelen? 
  Vaak kan een verhuis gewoon doorgaan als er tijdig de nodige afspraken gemaakt worden. Staat er  een werfkeet in de straat? Ga daar dan gerust aankloppen. Als de contactgegevens van de aannemer in de infobrief staan, kan je hem ook via deze weg contacteren. Of contacteer de dienst Wijkoverleg Deurne (wijkoverleg.deurne@antwerpen.be of tel. 03 338 45 76) die je in contact brengt met de aannemer. 
 • Kan ik tijdens de werken nog in en uit mijn garage of woning? 
  Bij gewone onderhoudswerken is de periode waarin uw garage onbereikbaar is erg beperkt. Vaak is dit enkel een probleem op het moment dat het stukje voetpad voor je deur aangepakt wordt. Bij herbestratingswerken is het de duurtijd van de werken. Door de werken gefaseerd uit te voeren trachten wij de hinder tot een strikt minimum te beperken.
 • De werken zijn afgelopen, maar er ligt nog zand op het voetpad. Wordt dit nog opgekuist? 
  Op een nieuw (her)aangelegd voetpad moet zand tijdelijk blijven liggen. Dit mag je in geen geval wegvegen. Na verloop van tijd verdwijnt dit tussen de stoeptegels, waardoor ze vaster komen te liggen.
 • Kan het straatbeeld opgefleurd worden bij een heraanleg?
  Bewoners hebben de mogelijkheid om hun straat en gevels te vergroenen, op te fleuren en te verfraaien in samenwerking met Ding Dong Deurne. Het initiatief moet echter wel van de bewoners komen. 

Vragen bij de heraanleg van groen

 • Verwijdert de groendienst het onkruid op de stoep?
  Onkruid op de voetpaden moet onderhouden worden door de eigenaar van het aangrenzend perceel. Dit staat zo beschreven in de politiecodex: “De bewoner of gebruiker is verplicht alle maatregelen te treffen om de reinheid van het voetpad voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom, met inbegrip van de straatgoot, te garanderen zonder evenwel de bestrating te beschadigen”.  Een propere stad is dus zowel de verantwoordelijkheid van de burger, als de verantwoordelijkheid van de stadsdiensten. 
 • Waar kan ik (brand)hout kopen? 
  Brandhout wordt verkocht via openbare veilingsite www.makaa.be.
 • Hoe kan ik meer groen in mijn straat krijgen?
  Bewoners hebben de mogelijkheid om hun straat en gevels te vergroenen, op te fleuren en te verfraaien in samenwerking met Ding Dong Deurne. Het initiatief moet echter wel van de bewoners komen.