Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Goedgekeurde meerjarenplanning 2020-2025

De Ekerse districtsraad keurde de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Daarin zit ook het budget voor 2020 vervat. Daarmee wordt het bestuursakkoord ‘De toekomst verzEkeren’, dat begin 2019 werd goedgekeurd,concreet gemaakt.

Openbaar domein 

Het district zet in op een kwalitatieve aanleg en onderhoud van het openbaar domein. In samenwerking met de stedelijke diensten en andere overheden streeft het naar een verbetering van het openbaar domein met ruime aandacht voor duurzaamheid en veiligheid van alle gebruikers, in het bijzonder van de zwakke weggebruikers. Ook een vlotte bereikbaarheid van Ekeren via alle vervoersmiddelen staat steeds voorop.

Ook hecht het districtsbestuur veel belang aan het behouden van zijn groene karakter én aan de versterking ervan. In de meerjarenplanning budget voorzien om de in de vorige legislatuur opgemaakte beheerplannen (Hof De Bist en Veltwijckpark) ook effectief uit te voeren. Er wordt ook werk gemaakt om de verschillende groene zones met elkaar te verbinden. Bij de (her)aanleg van openbaar is er ook aandacht voor ontharding.

Sport, spel en beweging op het openbaar domein worden gestimuleerd. De sport- en speelterreinen worden goed onderhouden en gemonitord op vlak van veiligheid. Het district Ekeren blijft ook een voortrekker op het vlak van verkeerseducatie en de samenwerking met de scholen omtrent dit onderwerp.

Ekeren Bruist

Ekeren zorgt voor een breed, aantrekkelijk en voor iedereen toegankelijk aanbod op vlak van vrijetijdsbesteding, cultuur, sport, ... Ekeren Bruist het hele jaar door, dankzij de organisatie van evenementen in eigen beheer en door het ondersteunen van het dynamische verenigingsleven. Het bestuur heeft hierbij veel aandacht voor de verschillende doelgroepen en streeft naar een maximale deelname van elke Ekerenaar aan het gemeenschapsleven.

Kinderen en jongeren worden in hun ontwikkeling en persoonlijke groei ondersteund via een ruim aanbod van sport, spel, knutselactiviteiten, ... Jeugdcentrum 't Velt en JES op Rozemaai slaan de handen in elkaar om nog meer kinderen, tieners en jongeren te bereiken. Het district zet op het vlak van sport de intensieve samenwerking met de scholen verder, zodat ook kinderen en jongeren worden aangespoord om gezond te eten, te bewegen en te sporten.

Senioren zijn een belangrijke doelgroep in de Ekerse samenleving. Zij nemen in grote mate deel aan het algemene aanbod aan activiteiten op vlak van cultuur, sport en recreatie die het district aanbiedt. Daarnaast zorgt het district, in nauwe samenwerking met de seniorenverenigingen, voor een specifiek aanbod waar senioren belang bij hebben en die hen expliciet aanspreken.

De lokale middenstand is belangrijk voor de dorpskernen en voor de verschillende wijken. Het district Ekeren ondersteunt daarom de handelaarsverenigingen op verschillende manieren. Het district voorziet in een regelmatig overleg en waar mogelijk worden samenwerkingen opgezet i.f.v. evenementen of gezamenlijke acties.

De bloeiende wekelijkse markt op woensdag die druk bezocht wordt door de Ekerenaar en door bezoekers van randgemeenten of buurdistricten moet haar status als aantrekkingspool voor het winkelen in Ekeren behouden. Het district wenst ook in te zetten op een goed overleg met de foorkramers zodat de kermissen in Ekeren hun diversiteit en aantrekkingskracht voor de Ekerenaar behouden.

Ekeren is een dorp in de stad. De samenhang in de verschillende buurten en wijken is groter dan in grootstedelijk gebied. Het district Ekeren wenst die samenhang te behouden en te versterken waar mogelijk. Dat kan door buurtacties, straatfeesten, BIN's etc. te ondersteunen en te faciliteren. Via het reglement ter ondersteuning van wijk-, buurt- en straatinitiatieven (Dorpsmakers Ekeren) spoort het district burgers ook aan om kleinschalige initiatieven te nemen waarbij ze elkaar beter leren kennen en harmonieus samenleven een doel is.

Kostenbewust, efficiënt en effectief werken

Het strategisch plan van het district bestaat uit een consequente vertaling van het bestuursakkoord, waarbij de beschikbare middelen worden toegewezen aan de projecten en aan de reguliere werking, aangevuld met een tijdslijn waarop de verschillende projecten worden ingepland. De uitgangspunten die het districtsbestuur daarbij hanteert zijn kostenbewustzijn, een realistische aanpak en veel aandacht voor efficiëntie en effectiviteit. 

Ekeren voert een duidelijke en laagdrempelige communicatie in een frisse huisstijl die herkenbaar is voor de Ekerenaar en voor de bezoekers van het district. Het district maakt daarbij gebruik van een breed scala aan communicatiekanalen en hanteert het principe van "maximaal digitaal, maar op papier wanneer nodig". Sociale media zijn een belangrijk kanaal om bewoners te informeren en betrokkenheid te creëren.

Het district Ekeren hecht veel belang aan de mening van de Ekerenaar. Naast de gekende aanpak die wordt gehanteerd bij openbaar domein projecten en de rol die de adviesraden spelen, lanceert het district Ekeren een breed participatietraject in alle Ekerse wijken om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en te bevragen naar hun behoeften en hun ideeën voor Ekeren.

Heel wat zaken met een impact op het district vallen buiten de districtsbevoegdheid. Niettemin is het districtsniveau voor de burger het logische eerste aanspreekpunt. Het district volgt deze dossiers daarom kort en kordaat op, met respect voor de bevoegdheidsverdeling maar met maximale aandacht voor de belangen van Ekeren.

Adviesbevoegdheid

Als district van de stad Antwerpen heeft Ekeren naast een aantal beleidsbevoegdheden ook een belangrijke adviesbevoegdheid. In samenwerking met de stad Antwerpen streeft het district ernaar om vanuit de verschillende bevoegdheidsniveaus een maximale winst voor Ekeren te realiseren. We zetten daarom proactief en op een dynamische manier in op overleg en samenwerking met zowel de stedelijke partners als met andere overheden.

Strategische programma's 

Het district zal deze twee strategische projecten realiseren samen met diverse partners. Het gaat concreet over de opwaardering van de Ekerse putten en over de verdere heraanleg van het centrum van Ekeren met de nodige ambitie voor de kerkomgeving.