Contacteer stad Antwerpen

De burgerbegroting | Hoe en wat?

Hier kom je meer te weten wat 'Ook een idee voor Ekeren', of de burgerbegroting van het district Ekeren, juist inhoudt. Je vindt er meer uitleg over de voorwaarden en het indienen, kiezen en uitvoeren van voorstellen.

Wat is de burgerbegroting?

De burgerbegroting is een project van het district Ekeren waarbij de inwoners elk jaar 10.000 euro kunnen toewijzen aan voorstellen die door inwoners worden ingediend en die passen binnen de bevoegdheden van het district.

De burgerbegroting verloopt in 4 stappen:

 • Stap 1: verzamelen projectvoorstellen
 • Stap 2: bekendmaking ingediende voorstellen
 • Stap 3: selectie van de projectvoorstellen (deze stap loopt samen met stap 2)
 • Stap 4: uitvoering van de geselecteerde voorstellen

Wie kan voorstellen indienen?

Iedereen die in het district Ekeren is gedomicilieerd en ten minste 16 jaar is op 1 januari van het jaar waarin de voorstellen kunnen ingediend worden, kan een voorstel indienen.

Wanneer en hoe indienen?

Ieder jaar voert het district een communicatiecampagne met oproep voor het indienen van voorstellen. Het district communiceert op maat om het bereik bij alle Ekerenaars te maximaliseren.

Voorstellen moeten ingediend worden ten laatste op 15 juni bij wijkoverleg Ekeren. Dit kan op papier of digitaal maar liefst digitaal. Het voorstel bevat minstens:

 • identificatie gegevens indiener (naam en voornaam, adres, leeftijd);
 • budgettering;
 • voorstel (wat en waarom, wie realiseert: indiener of district).

Wijkoverleg Ekeren verwittigt de indieners of hun voorstel voldoet aan de algemene voorwaarden en doorgaat naar de selectiefase.

Hoe verloopt de selectiefase?

Iedereen die op 1 april in Ekeren woont en ten minste 16 jaar is, krijgt één stem om mee te kiezen voor de meest populaire voorstellen.

Om iedereen in staat te stellen om alles te weten te komen over de ingediende voorstellen organiseert het district een digitale voorstellingsmarkt:

 • Iedere indiener krijgt een pagina op ekeren.be en kan hiervoor aanleveren:
  • tekst: maximaal 2500 karakters alles inbegrepen behalve bijschriften bij afbeeldingen;
  • maximaal 10 afbeeldingen aan te leveren als jpg-bestand;
  • maximaal 1 presentatie aan te leveren als pdf-bestand;
  • maximaal 1 filmpje aan te leveren als YouTube-link.
  • Noot: indien de technische mogelijkheden van antwerpen.be en dus ook van ekeren.be veranderen, kunnen ook de technische bepalingen zoals hier meegegeven veranderen.
 • De lay-out van de pagina is gelimiteerd door het sjabloon dat van kracht is voor de webpagina’s op ekeren.be:
  • het sjabloon wordt aangeleverd aan de indiener door het district;
  • het district maakt de pagina aan met het materiaal van de indiener;
  • het district doet enkel een spellingscontrole en zal schrijffouten aanpassen.

Het district communiceert algemeen naar zijn inwoners over hoe ze zich kunnen informeren over de voorstellen en hoe er kan gestemd worden. De indieners kunnen zelf extra communicatieacties opzetten om steun te krijgen voor hun voorstellen, uiteraard binnen de geldende stedelijke regels zoals bv. voor evenementen.

Stemmen kan enkel digitaal. Inwoners die niet beschikken over een computer of internetverbinding kunnen terecht in de bibliotheek Driehoek in de Driehoekstraat.

Uitslag

Na het afsluiten van de stemperiode stelt Wijkoverleg Ekeren een rangschikking op van meest populair tot minder populair. De voorstellen worden uitgevoerd in volgorde van populariteit en tot er niet langer voldoende budget beschikbaar is om het volgende voorstel uit te voeren.

Indien er onvoldoende budget over is om het volgende voorstel te realiseren, wordt dit restbudget overgedragen naar de burgerbegroting van het volgende jaar.

Het district communiceert aan zijn inwoners welke voorstellen het hebben gehaald en de verdere planning rond uitvoering.

Wanneer en hoe uitvoeren?

Indieners kunnen aangeven of ze hun voorstel zelf willen en kunnen uitvoeren of dat ze verwachten dat het district zal instaan voor de realisatie van het voorstel. Het districtscollege beslist echter nadat de uitslag van de stemming bekend is of de realisatie door de indiener kan. In ieder geval wordt de indiener maximaal betrokken bij de realisatie.

Algemene voorwaarden voor de ingediende voorstellen

Nadat de periode voor het indienen van voorstellen werd afgesloten, gebeurd een administratieve check of de voorstellen voldoen aan enkele algemene voorwaarden. Op de volgende vragen moet een positief antwoord komen voor het voorstel kan meegenomen naar de selectiefase:

 • Woont de indiener in Ekeren op 1 januari van het jaar dat het voorstel werd ingediend?
 • Was de indiener minstens 16 jaar op 1 januari van het jaar dat het voorstel werd ingediend?
 • Valt het voorstel binnen de bevoegdheden van het district?
 • Kan het voorstel uitgevoerd worden met het beschikbare budget?
 • Komt het voorstel nog niet voor in de meerjarenplanning van het district of de stad?
 • Komt het voorstel de inwoners van het district ten goede?

Via de burgerbegroting kunnen verder geen levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde of fondsenwerving ondersteund worden. Ook hierop doet de administratie een check.

Extra controles

We begrijpen dat niet iedere bewoner op de hoogte is van alle wetgeving of geldende prijzen. De administratie van het district doet daarom ook een controle op:

 • Raming budget door de indiener. Is dit realistisch of moet dit bijgesteld worden? Zitten alle kosten erin (aankoop én uitvoering)?
 • Zijn er wettelijke (kwaliteits-)voorwaarden voor de realisatie van het project waar geen rekening mee werd gehouden door de indiener?
 • Is er een reden om de indiener uit te sluiten bv. omwille van openstaande schulden bij stad of district, op basis van herhaalde negatieve ervaringen in voorgaande jaren. Het districtscollege beslist over de eventuele uitsluiting.

De uitkomst van deze controle op zich heeft geen automatisch effect op het al dan niet meenemen van het voorstel naar de selectiefase. Het kan wel zijn dat het voorstel op basis van deze controle moet aangepast worden voor of na de selectiefase zodat het correct kan gebudgetteerd en uitgevoerd worden.