Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Maak Ekeren Mee | idee: Bovenlokale bevoegdheden

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond bovenlokale bevoegdheden.

Jullie ideeën

We kregen heel wat ideeën rond zaken waar het district niet bevoegd voor is of waar we als district geen impact op hebben. We kunnen die ideeën dus niet zelf realiseren. Soms kunnen we een rol spelen om tot realisatie te komen, vaak ook niet. Zo kregen we ideeën die onder de bevoegdheid van een andere overheid vallen zoals de stad of de Vlaams overheid. Maar ook ideeën over privéterrein of privéinitiatieven.

Deze ideeën zijn echter even waardevol als de ideeën die wel binnen de bevoegdheden van het district passen. Daarom dat we ook over deze ideeën terugkoppelen.

Wat hebben we ermee gedaan?

Ideeën rond privéterrein of privéinitiatief

 • Deelcontainers in het district voorzien. 
  De deelcontainer die er was, was een privéinitiatief op privéterrein. We zijn dit genre initiatieven genegen maar het is onmogelijk om dit vanuit het district te organiseren.
 • Het in gebruik nemen van oude gebouwen zoals de ‘trapjes’ op de Markt of Hof van Mertens.
  Beide gebouwen zijn privé-eigendom. Wij kunnen die gebouwen dan ook niet in gebruik nemen. De ‘trapjes’ is ondertussen door de eigenaar volledig gerenoveerd.
 • Pad tussen Lorkenlaan en Haagdoornlaan proper maken.
  Dit pad is privé-eigendom, het onderhoud is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
 • Onderhoud groene bermen Sint-Vincentschool.
  Ook dit is privé-eigendom waarbij het onderhoud de verantwoordelijkheid van de eigenaar is.
 • Hoe eindelijk van sluikstort af geraken. Bouwafval in servitudeweg Lange Sterrestraat. 
  Het deel dat openbaar domein is, werd in 2020 opnieuw aangelegd. Alle sluikstort in het openbare gedeelte kan steeds worden doorgegeven aan de sluikstortcel: 0800 935 11 (elke werkdag van 9 tot 17 uur). Voor sluikstort op privé-eigendom is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) om actie te ondernemen.
 • Concertzaal in Ekers Hof. à
  Het Ekers Hof is privé-eigendom. Het is dus aan de eigenaar om te beslissen of die een concertzaal wil realiseren of niet.
 • Bestemming van leegstaande kinderopvang in het Groot Hagelkruis.
  Dit is privé-eigendom. Er zou wel een nieuwe uitbater zijn.
 • Rock, Jazz en Blues concerten in Ekers Hof.
  Dit is privé-eigendom. Iedereen kan steeds contact opnemen met de eigenaar om bepaalde activiteiten te organiseren in één van hun zalen.
 • Toezicht op lokaal Scouts (vuil) Mariaburg.
  De Scouts is gehuisvest in privé-eigendom. Wij kunnen daar geen toezicht houden op de reinheid tenzij er gevaren zijn voor de openbare gezondheid of veiligheid. En in zulks gevalis dit de bevoegdheid van de stad.
 • Meer plaats om samen binnen te zitten op Rozemaai. 
  Dit is vooral privé-initiatief.

Ideeën binnen de bevoegdheden van de stad

 • Taalavonden, ‘remedial teaching’, huiswerkbegeleiding voorzien voor kansarmen.
  Er worden door verschillende (sociale) organisaties binnen en buiten de stad reeds allerlei initiatieven genomen. Het district kan maximaal doorverwijzen naar die organisaties.
 • Kantine zwembad inrichten als betaalbare feestzaal.
  Een nieuwe uitbater wordt gezocht via AG VESPA (het autonoom gemeentebedrijf van de stad dat zich bezig houdt met patrimonium). Eens die gevonden is, is het aan de uitbater om te beslissen of hij de ruimte beschikbaar stelt als feestzaal en aan welke prijs.
 • Vervallen huizen opkopen om af te breken en stukjes park te maken.
  Eén van de opdrachten van AG VESPA is ook om in bepaalde wijken binnen de stad privé-eigendom op te kopen en te ontwikkelen voor nieuw privégebruik om zo een impuls te geven aan een bepaalde wijk. Verder bestaat Ekeren nu reeds uit meer dan 50% openbaar groen. En daar zal de komende jaren nog bijkomen. De nood is elders in de stad op dit vlak een pak groter dan in Ekeren.
 • Zorgen dat er via de Haagdoornlaan niet geladen en gelost wordt door Eyckerman.
  Als district hebben we reeds gedaan wat we konden door de manier waarop we de keerlus aan het einde van de Haagdoornlaan hebben aangelegd. De vergunningen van de handelaar verbieden duidelijk dat er niet langs achter geladen of gelost mag worden. Het is nu dan ook een zuivere taak voor handhaving waarvoor het district niet bevoegd is.
 • Verbod op komende shishabar.
  De shishabar is er uiteindelijk niet gekomen wel een café. Al was die beslissing eerder een zuivere privéaangelegenheid. Alles rond vergunningen en opvolging ervan zit bij de stad.
 • Dienstencentrum opstarten in de wijk naast Antverpia.
  We willen benadrukken dat Antverpia goed werk levert. Als er extra noden zijn, wordt dit best doorgegeven aan het Zorgbedrijf Antwerpen.
 • Camerabewaking in Lodewijk Andersonsstraat naast brug Schriek.
  Alles rond toezicht en handhaving is stedelijke bevoegdheid.
 • Geen beton op Hoekakker.
  De stad heeft na aandringen door het district een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) goedgekeurd waarbij 13,5 ha van in totaal 18 ha van deze privé-eigendom een publiek park zal worden. Het volledige gebied was ingekleurd als woonzone en kon dus volledig bebouwd worden door de privé-eigenaar zonder dit RUP.
 • Deel Leugenberg bij Hoevenen of Kapellen voegen, centrum en winkels liggen dichter dan centrum Ekeren.
  Al is het district niet bevoegd voor grenscorrecties, we kunnen toch meegeven dat het district geen voorstander is om een deel van zijn grondgebied af te staan aan een buurgemeente.
 • Minder omleidingen door Klein Heiken en beter afgestemd op
  Het verlenen van vergunningen voor werken verloopt via een stedelijke dienst. Er gebeurt afstemming met buurgemeentes en ook met het Vlaams gewest. Aannemers zijn nu reeds verplicht om onze bewoners tijdig op de hoogte te brengen van de werken. We weten dat er vaak een probleem is met werken door nutsbedrijven. Het stadsbestuur werkt aan een nieuw samenwerkingsprotocol met de nutsbedrijven om maximaal problemen te voorkomen.
 • Aangename voorstellen naar de burger inzake de Oude Landen niet terug draaien of zelfs afschaffen (sport en recreatie).
  Tussen het opstellen van het eerste plan voor een sportbuurtpark naast De Oude Landen en nu is er wel wat tijd verlopen. Nu het project van de spoorkruising terug is opgestart, werd er bekeken wat er nog wel en wat er niet meer kan. Het oorspronkelijke plan is niet meer realiseerbaar.
  Er komt nu ook een extra park dichtbij in het gebied Hoekakker met allerlei voorzieningen. Dat betekent dat de noden voor het parkgebied naast De Oude Landen zijn veranderd. We blijven er bij de stad op aandringen om samen met de bewoners het gebied zo aangenaam mogelijk in te vullen.
 • In- en uitrit KSK Donk veiliger maken.
  Dit wordt mee bekeken als nevenproject bij de realisatie van de spoorkruising en buurtpark Oude Landen.
 • Parkeergelegenheid rond het project van het Zorgbedrijf in Prinshoeveweg/Jozef Ickxstraat, parkeerplaatsen op straat zijn nu al vaak ontoereikend + communiceren met Zorgbedrijf over de leefbaarheid van de buurt rond het project.
  Binnen het project zijn ook een aantal boven- en ondergrondse parkeerplaatsen voorzien, zo vergund door de hogere overheid. In de zomer 2020 heeft het district bemiddeld tussen de bewoners en het Zorgbedrijf wat geresulteerd heeft in extra overlegmomenten en een nieuwsbrief. Het Zorgbedrijf was echter reeds daarvoor al bezorgd om de leefbaarheid van de buurt tijdens en na de werken. Zo is bv. het binnengebied zo ontworpen dat het ook kan gebruikt worden door de buurt.
 • Aanpak sluikstort en zwerfvuil in Bospolder.
  Handhaving en opruimen van sluikstort en zwerfvuil is een stedelijke bevoegdheid. Het district heeft wel geïnvesteerd in extra communicatie om de gebruikers aan te manen om zich aan de geldende regels te houden.
 • Aanpakken ‘sluik’-parkeren vrachtwagens op Transcontinentaalweg, sluikstort
  Een deel van de brug valt onder bevoegdheid van het Havenbedrijf, een ander deel onder bevoegdheid van het district. Handhaving is sowieso bevoegdheid van de stad.
 • Minder nachtwinkels.
  De stad heeft duidelijke richtlijnen over hoeveel en waar nachtwinkels mogen komen. Die regels gelden uiteraard ook in Ekeren.
 • RUP Mariaburg waterdicht maken
  Het goedkeuren of aanpassen en handhaven van een RUP is zuivere bevoegdheid van de stad.
 • Tuintje rond de kerk Van de Weyngaertplein mee onderhouden.
  Binnen het project van de heraanleg van het Van de Weyngaertplein worden de mogelijkheden samen met de stad en de kerkfabriek bekeken.
 • Fairtrade gemeente worden.
  De stad Antwerpen is reeds Fairtrade gemeente en dus ook alle districten.
 • Ekeren terug een dorpsgevoel geven met wijkagent en politiekantoor terug gewoon open.
  De organisatie en werking van de politie is stedelijke bevoegdheid. De stad houdt daarbij niet enkel rekening met Ekeren maar ook met de noden van de andere districten en uiteraard van de stad in haar geheel. Op de website van de politie kan je opzoeken wie jouw wijkagent is, want die bestaan nog steeds. Het politiekantoor is enkel open op afspraak wat ook het voordeel heeft dat je op dat moment sneller geholpen wordt.
 • Bij nieuwe verkavelingen meer vrouwelijke straatnamen
  Het toekennen van straatnamen is een stedelijke bevoegdheid maar wel op basis van advies van het district. Zo hebben we onlangs geadviseerd om een deel van Pastorijveld te hernoemen naar Amelia Briersstraat. De stad is ons advies gevolgd. De nieuwe verkaveling zijstraat van de Kapelsesteenweg werd Moeder Sarovstraat gedoopt. Als in de toekomst zich nog kansen voordoen zullen we die zeker aangrijpen voor meer vrouwelijke straatnamen voor te stellen aan de stad.

Ideeën binnen de bevoegdheden van de Vlaamse overheid

 • Circulaire economie ondersteunen en promoten
  Economisch beleid is vooral de bevoegdheid van de Vlaamse en federale overheid.
 • Algemene bouwstop
  De Vlaamse overheid bepaalt de algemene ruimtelijke regels voor heel Vlaanderen en wil daarbij de bestaande groene vrije ruimte in niet-stedelijk gebeid maximaal vrijwaren. Het district Ekeren is onderdeel van het stedelijk gebied waar oplossingen moeten gevonden worden voor de vraag aan bijkomende woningen. Stad en district houden daarbij ook rekening met voldoende groene ruimte. Een algemene bouwstop is niet realistisch omdat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd.
 • Betere luchtkwaliteit
  Het district doet mee met het project curieuzeneuzen, net zoals veel van zijn inwoners, om de luchtkwaliteit in het district beter in kaart te brengen. En bij alle projecten openbaar domein van het district wordt een maximaal aantal bomen aangeplant. Maar uiteraard is er ook een impact van bovenlokaal verkeer, de haven of andere factoren waarop het district geen impact heeft. Maatregelen op stedelijk en vooral Vlaams niveau zullen zeker ook hun effect hebben in Ekeren.
 • Geluidshinder aanpakken (Schoonbroek, Rozemaai en Donk).
  Binnenkort worden door het Vlaams gewest eindelijk extra geluidsschermen geplaatst langs Schoonbroek. Het district is hier al lang vragende partij voor, ook voor Rozemaai en Donk. We laten geen kansen onbenut om deze vragen op tafel te leggen bij het Vlaams gewest.

Andere

 • Speelbabbel in de voormiddag.
  Dit behoort tot de werking van het Huis van het Kind. Als er voldoende vraag naar is, zullen zij dit zeker organiseren.
 • Geen verloedering, geen ‘criminalisering’ Mariaburg.
  Dit is vooral de taak voor handhaving en juridische opvolging. Vooral bevoegdheden van de stad, maar uiteraard ook van de Vlaamse en federale overheid.
 • Wij willen dat mensen met alle achtergronden hier wonen.
  Er is geen enkele regelgeving die mensen zou verbieden om in Ekeren te komen wonen.
 • Brievenbus aan apotheker terug plaatsen aub.
  bPost beslist waar ze hun brievenbussen plaatsen of weghalen. Zij beslissen dit op basis van hoe vaak die brievenbus wordt gebruikt. Als een bepaalde postbus is weggehaald, wil dit zeggen dat er al te lang te weinig post in werd gestoken. bPost is een privébedrijf en beslist dit volledig autonoom.

Resultaat

Ideeën over onderwerpen waar het district niet voor bevoegd is, kunnen we niet zelf realiseren. Toch hebben ook deze ideeën nut als leidraad voor het districtsbestuur in contacten met andere overheden of partners. Andere ideeën geven ons dan weer de kans om meer uitleg te verschaffen over het item.