Contacteer stad Antwerpen

Vader en dochter fietsen de fietstunnel uit richting Bist.Infrabel

Maak Ekeren Mee – idee | fietsinfrastructuur

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën en vragen rond fietsinfrastructuur.

Jullie ideeën

Verschillende Ekerenaars stuurden een idee in rond allerlei fietsinfrastructuur in Ekeren. Sommige ideeën zijn algemeen geformuleerd maar de meeste ideeën gaan over een specifieke locatie.

Wat hebben we ermee gedaan?

Fietsstraten

We kregen een aantal ideeën voor het invoeren van meer fietsstraten zowel algemeen als voor specifieke locaties in het centrum, maar ook voor Rozemaai en Mariaburg. Fietsstraten zijn mogelijk als ze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

  • de fietsverbinding in de straat moet gecategoriseerd zijn in het fietsplan als hoofd-, kern- of schakelroute, geen wijk- of buurtroute. Vóór het invoeren van een fietsstraat wordt deze theoretische categorie getoetst aan de praktijk door een telling van de fietsers die door de straat rijden;
  • de intensiteit van het autoverkeer moet lager zijn dan 3.500 voertuigen per etmaal;
  • er mag geen openbaar vervoer rijden noch veel vrachtverkeer;
  • maximum snelheid in de straat is 30 km/u;

In 2020 zal zo een deel Schriek (tussen Statiestraat en Schriek) een fietsstraat worden. Volledige wijken of het centrum van Ekeren voldoen niet aan de criteria. Het districtsbestuur bekijkt wel waar extra fietsstraten kunnen ingevoerd worden.

Fietspaden sneeuw- en ijzelvrij

Afhankelijk van het weer of wintertype onderneemt de stad acties om sneeuw en ijzel te bestrijden volgens het sneeuw- en ijzelplan. Ook de Ekerse fietspaden zijn hierin begrepen. Je kan dit plan hier consulteren.

Bist

Over de nieuwe aanleg van Bist ontvingen we een aantal ideeën. In combinatie met de vaststelling dat een aantal weggebruikers zich niet hielden aan verschillende verkeersregels heeft het districtsbestuur beslist om extra aanpassingen te laten uitvoeren:

  • paaltjes in de schrikstrook tussen rijbaan en fietspad;
  • aanpassing in het stuk tussen Korte Bist en Kapelsesteenweg: fietssuggestiestrook in richting Kapelsesteenweg, enkelrichtingsfietspad in richting Veltwijcklaan.

Deze aanpassingen worden in 2020 uitgevoerd.

Fietsostrade

Verschillende suggesties gingen over de fietsostrades in Ekeren. De fietsostrades worden meestal aangelegd door de provincie. Zowel de verbinding naar Kapellen als die naar de haven zijn reeds in voorbereiding. We hopen dat alle procedures snel kunnen afgerond worden zodat er kan gestart worden met de werken.

De fietsostrade door Muisbroek (havenverbinding) krijgt een aansluiting langs de A12 tot aan de Ekersesteenweg aangelegd door stad en district. Het eerste deel aan het Rozemaaipark is reeds gerealiseerd. Het andere deel is voorzien voor 2021. Later zal het Vlaams gewest ook een veilige verbinding aanleggen richting Leugenberg langs de afrit van de A12. Langs deze route wordt ook de Edisonwijk verbonden met de fietsostrade.

De link tussen de fietsostrades en de Ekerse wijken is een gedeelde bekommernis tussen het districtsbestuur en de inzenders van ideeën. Een verbinding tussen de fietsweg aan de Wilgehoevestraat en de havenverbinding is meegenomen in de projecten rond de nieuwe spoorkruising. Het district is vragende partij om een studie over de verbinding tussen Donk en de fietsostrade Antwerpen-Essen alsnog op te nemen in het project Hoekakker. Het ontwerp voor het park voorziet in verschillende oost-west en noord-zuidverbindingen die ook met de fiets kunnen gebruikt worden.

Fietswegen

Fietswegen zijn fietsverbindingen die apart liggen maar niet de status van een fietsostrade hebben. In Ekeren is de belangrijkste fietsweg die langs het goederenspoor.

We kregen enkele ideeën rond de kruising van die fietsweg met de Driehoekstraat en met De Noteschelp (plaatsen paaltjes en spiegel) waar we niet kunnen op ingaan. De fietsweg dient immers ook als dienstweg voor NMBS/Infrabel en voor hulpdiensten waardoor paaltjes niet kunnen. Paaltjes zijn tevens een extra veiligheidsrisico voor de fietsers. Ook bolle spiegels worden niet meer geplaatst omdat die de verkeersveiligheid verlagen i.p.v. verhogen.

Binnen het project van de spoorkruising in Oude Landen wordt de fietsweg nog verder doorgetrokken tot aan de Prinshoeveweg en zo verder tot aan het Laar. Het fietspad op de Prinshoeveweg ter hoogte van Leerhoeklaan en Poorthoflaan wordt zo vernieuwd. Ook dit idee mochten we ontvangen tijdens de Maak Ekeren Mee-avonden.

Centrum

We kregen ideeën rond extra fietsinfrastructuur in het centrum tot zelfs het volledig autovrij maken.

Het district bekijkt wat er kan op het vlak van aanbrengen van extra fietsmarkering in het centrum. Een fietspad in de Kloosterstraat kan niet. Dit werd uitvoerig bekeken in de voorbereiding van de heraanleg maar is niet realiseerbaar omdat de Kloosterstraat niet overal breed genoeg is. Het districtsbestuur gaat ook bekijken of acties zoals een autoluwe of autoloze zondag haalbaar zijn.

Schoonbroek

Enkele ideeën gingen over de aanleg van een veilig fietspad langs Schoonbroek en het doortrekken ervan tot aan Rozemaai. Dit is reeds in de meerjarenplanning van het district opgenomen voor realisatie vanaf 2023.

Laar

Eén idee ging over de slechte staat van het fietspad Laar tussen de Kapelsesteenweg en de E. Waghemansbrug. Dit fietspad wordt in 2020 vernieuwd.

Fietskaart

Het weergeven van alle veilige fietsroutes in één kaart was ook een idee dat enkele keren werd ingediend. Er bestaan digitaal al enkele mogelijkheden zoals op de website SlimNaarAntwerpen.be en de Route2School-app.

De komende jaren zal er in Ekeren extra fietsinfrastructuur worden aangelegd. We bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een kaart van de bestaande en toekomstige fietsinfrastructuur.

Kapelsesteenweg

Heel wat Ekerenaars deden suggesties over de fietsinfrastructuur langs de Kapelsesteenweg. Een volledige heraanleg van de Kapelsesteenweg is in voorbereiding samen met de andere partners zoals het Vlaams gewest en de gemeente Brasschaat. Je kan het project hier opvolgen. Volgens de huidige planning moeten de werken afgerond zijn in 2024. Alle ideeën rond fietsinfrastructuur worden meegenomen in dit project.

Gewestwegen

Er kwamen ook suggesties binnen over de aanpassing van de fietsinfrastructuur langs andere gewestwegen dan de Kapelsesteenweg: Leugenberg, Ekersesteenweg, Steenstraat en De Beukelaerlaan.

Langs de Ekersesteenweg werd het dubbelrichtingsfietspad ondertussen volledig vernieuwd door het Vlaams gewest en er kwam ook een enkelrichtingsfietspad langs de kant van Rozemaai. In het kader van de aanleg van een nieuwe spoorkruising zal het Vlaams gewest de Kloosterstraat doortrekken naar de afrit van de A12 en voorzien van degelijke fietsinfrastructuur. Zo kan de gevaarlijke en voor fietsers oncomfortabele brug verdwijnen. De ideeën voor de andere gewestwegen geven we door aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Dubbelrichting voor fietsers in enkelrichtingstraten

Enkele Ekerenaars dienden een idee in om het in bepaalde straten die enkelrichting zijn het dubbelrichtingsverkeer voor fietsers af te schaffen.

Er bestaan voorwaarden vooraleer dubbelrichting voor fietsers kan ingevoerd worden. Het districtsbestuur zal herbekijken of er voor een aantal straten voldaan is aan de voorwaarden.

Overgang fietspaden rijbaan

Een vlakke overgang tussen fietspaden en rijbanen bv. ter hoogte van kruispunten werd ingediend als idee. In het verleden werd hier niet altijd correct mee omgesprongen. Nu zijn de richtlijnen zo dat die overgang minimaal moet zijn om het comfort voor de fietsers maximaal te garanderen. Bij heraanleg van kruispunten wordt die richtlijn consequent toegepast.

Andere locaties

We kregen ook enkele ideeën binnen rond een aantal specifieke locaties: een heraanleg van het fietspad in de Driehoekstraat met extra groen; vernieuwen van het fietspad in Klein Heiken, fietspaden voorzien in de Leo Vermandellei, een fietssuggestiestrook in de Willy Staeslei en ook een heraanleg van Schriek tussen brug en Kapelsesteenweg met fietspad of fietssuggestiestrook.

De middelen van het district zijn niet onbeperkt. Het district geeft dan ook prioriteit aan ‘missing links’ en aan locaties die er het slechtste aan toe zijn. Er staan al heel wat projecten rond fietsvoorzieningen op stapel. We bekijken of de ingediende locaties realiseerbaar zijn en een hogere prioriteit kunnen krijgen.

Algemene ideeën

We kregen ook een aantal ideeën rond fietsinfrastructuur die zeer algemeen werden geformuleerd: betere en aparte fietspaden, veiligere fiets- en voetpaden, meer fietsvoorzieningen, leuke wandel- en fietsstraten, bredere fietspaden voor veiligheid combinatie verschillende types fietsen, betere verlichting, overal dezelfde kleur en zelfde beleid in heel Vlaanderen.

Dit zijn eerder algemene richtlijnen en doelstellingen die nu reeds worden meegenomen in de ontwerpfase van specifieke projecten. Het vademecum fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid wordt maximaal toegepast. Je vindt het vademecum hier.

Resultaat

We kregen heel wat ideeën rond fietsvoorzieningen in Ekeren. Het is duidelijk dat de Ekerenaar graag fietst. Er zijn reeds een aantal projecten uitgevoerd om fietsen makkelijker te maken en ook de komende periode zal er heel wat extra fietsinfrastructuur worden aangelegd in de lijn van de ingediende ideeën. Suggesties waar nog geen project voor op stapel staat, zullen verder in detail bekeken worden op haalbaarheid.