Contacteer stad Antwerpen

Een fietser rijdt over een breed pad omringd door bomen en struiken.district Ekeren

Maak Ekeren Mee | idee: groen

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond groen.

Jullie ideeën

We kregen een hele hoop ideeën rond het groen in Ekeren. Die waren ook zeer divers waardoor het niet mogelijk is om op ieder idee apart in te gaan in deze tekst. We hebben ze dan ook wat gegroepeerd per thema.

Wat hebben we ermee gedaan?

Eetbaar groen

We kregen een aantal ideeën rond eetbaar groen. Specifiek rond de samentuin in het Hagelkruispark die al een tijdje in de pijplijn zit. We hopen daar binnenkort goed nieuws over te hebben zodat die snel kan opgestart worden.

Er was ook een idee voor een zelfoogstboerderij. In het definitief ontwerp van het park Hoekakker is er veel ruimte voorzien voor een vorm van CSA (community supported agriculture). Dat betekent zoveel als landbouw die door de gemeenschap zelf wordt ondersteund. We hopen dat de werken aan het park snel kunnen beginnen zodat die boerderij kan opgestart worden.

Andere ideeën handelden over meer fruit- en notenbomen in het openbaar groen of bessenstruiken op braakliggende terreinen. In een straat ligt dat ietsje moeilijker omwille van o.a. onderhoud zeker wanneer de vruchten afvallen. Maar op het speelterrein in de Willebeeklaan is er nu reeds een openbare fruitgaard en ook in het park Hoekakker zal een grote fruitgaard worden voorzien waar iedereen fruit mag gaan plukken. Wanneer er kansen zijn op dit vlak, maken we daar dus gebruik van. Op braakliggende terreinen ligt het initiatief bij de eigenaar van het terrein. Wij kunnen geen struiken planten op privéterrein.

Meer groen in het straatbeeld

Er waren wel wat ideeën over meer groen in het straatbeeld soms met vermelding van een specifieke straat of plein.

Bij ieder project openbaar domein wordt er steeds gekeken of extra bomen kunnen aangeplant worden. De groendienst maakt daarbij een selectie van enkele rassen waaruit de bewoners dan kunnen kiezen. Zo zijn er de laatste jaren al heel wat bomen bijgekomen in Ekeren. Daar bovenop heeft het district ook specifieke groene projecten zoals de vergroening van het kerkhof in de Driehoekstraat met het nieuwe heideveld.

In het najaar 2020 daagt de stad via de actie #BreekUIT haar bewoners uit om 2020 stenen uit te breken. Dat kan ook in je eigen achtertuin zijn. Er is binnen die actie ook de gelegenheid om voorstellen in te dienen voor delen van het openbaar domein. Ook het district zal bij de stad projecten indienen. De ideeën uit de Maak Ekeren Mee-sessie worden mee bekeken op haalbaarheid bij het bepalen van de locaties waar we een voorstel voor zullen indienen. Houd de website van het district in het oog voor meer informatie.

Eén idee suggereerde om meer groen te planten op het Kristus-Koningplein. Omdat dit plein ook dienst moet doen als evenementenplein en locatie voor de wekelijkse markt en de foren, is het niet mogelijk om hier meer groen te voorzien. Binnen het masterplan Ekeren centrum zijn er echter andere zones in het centrum aangeduid die serieus vergroend zullen worden. Zo staat een groenere kerkomgeving op het programma tijdens deze legislatuur.

Rozemaaipark

We kregen ook enkele ideeën over het nieuwe Rozemaaipark. Een idee rond beter onderhoud en één specifiek over het heviger terugsnoeien van het riet in de waterpartijen. Tot hiertoe zat het onderhoud van de groenaanleg nog bij de aannemer. Het is immers een standaard regeling dat na de aanleg van groen de aannemer minstens 2 jaar verantwoordelijk blijft voor het onderhoud en ook voor het vervangen van bomen of planten die te snel zijn afgestorven. In de praktijk betekent dat vaak dat het onderhoud beter kan. Al is dit van korte duur.

Een ander idee ging over de wandelpaden in beton. Het idee vroeg om die te verminderen. Ze zijn echter een essentieel onderdeel van het ontwerp van het park, vergemakkelijken de toegang voor minder mobiele mensen en kinderwagens en uiteraard ook voor voertuigen van de groendienst of veiligheidsdiensten. De paden blijven dus liggen zoals aangelegd.

We kregen ook een vraag voor meer vuilbakken. Dat idee zullen we verder in detail bekijken. Maar als er geen vuilbak staat of die vol is, is dit geen reden om afval zo maar weg te gooien. En spijtig genoeg merken we ook dat zelfs wanneer er voldoende vuilbakken staan er toch nog te veel afval naast de vuilbak wordt gegooid.

Ecologische waarde en onderhoud

Enkele ideeën gingen over de ecologische waarde en onderhoud van het openbaar groen. Zo kregen we het idee om de bermen later te maaien. De bermen worden nu reeds gemaaid volgens het Bermendecreet om de biodiversiteit te bevorderen. Soms krijgen we dan weer meldingen dat er te weinig gemaaid wordt. Het is dus steeds zoeken naar een evenwicht tussen ecologisch beheer en voldoende onderhoud.

Een ander idee handelde over meer natuurlijke diversiteit bij de aanleg van groen in het district. Dat is niet overal even makkelijk. Maar de laatste jaren werden o.a. de kerktuin rond de St.-Lambertuskerk en het monument van de gesneuvelden aangelegd als prairietuin en de plantsoenen in de ‘rozentuin’ in het Veltwijckpark kregen een aanplanting met zeer diverse vaste planten. Die zijn ecologisch veel interessanter en bijkomend voordeel is dat ze minder onderhoud vragen. Als er mogelijkheden zijn voor meer diversiteit zullen we die dus zeker aangrijpen.

We geven ook mee dat het bestuursakkoord vermeldt dat we zelf meer inzetten op bijen door gebruik van bloemenmengsels en bloemenweiden waar bijen kunnen gedijen. Ligt in lijn van de ideeën die we daarover kregen.

Promotie

We kregen ook enkele ideeën om meer promotie te maken voor geveltuinen, egeldoorgangen in tuinen of voor het sensibiliseren van bewoners dat ze hun voetpad onkruidvrij moeten houden.

Het Ecohuis neemt de promotie o.a. voor geveltuinen voor haar rekening. Wanneer voetpaden te slecht worden onderhouden of een haag te ver groeit, wordt daar effectief tegen opgetreden. Grote problemen kunnen steeds gemeld worden via het meldingsloket op antwerpen.be.

Als district organiseren we ieder jaar de wedstrijd ‘Ekeren Bloeit’ wat ook een vorm van promotie is voor groene voor- en geventuinen.

Het bestuursakkoord maakt ook melding van het stimuleren van bewoners bij het plaatsen van bloembakken en stimuleren groene voortuinen dus ook hier zijn er zeker al overeenkomsten tussen de ideeën en het bestuursakkoord.

Losse ideeën

Andere ideeën zijn niet samen te brengen onder één titel:

  • Natuurgebieden beter toegankelijk maken à dit staat in het bestuursakkoord: “We gaan in overleg met de beheerders om te bekijken hoe we het beheer kunnen ondersteunen en de gebieden zo toegankelijk mogelijk maken voor de recreant” en staat dus op de planning.
  • Grasplein aan Leugenberg groener maken, meer parkgevoel en activiteiten à dit grasplein is eigendom van AG VESPA, de vastgoeddochter van de stad Antwerpen. Het is daarom voor het district niet mogelijk om hier veel extra infrastructuur of aanplantingen te voorzien.
  • Bomen in Veltwijckpark voorzien van plaatjes met botanische en familienaam à we bekijken wat er mogelijk is.
  • Bladkorven plaatsen in de straten tijdens het najaar à dit doen we niet in de stad.
  • Kluislaan bomen te groot à De groendienst zal dit in detail bekijken en snoeiwerken laten uitvoeren indien nodig.
  • Klimaatinitiatieven in de planning? à De stad en het district werken op vele verschillende vlakken rond het klimaat. Dat doen we bv. door het energieverbruik te verlagen door het vervangen van openbare verlichting door LED, het vergroenen maar ook verblauwen van het district wanneer zich daar kansen voor aandienen, maar ook door de aanleg van extra fietsinfrastructuur, het voorzien van ruimte voor deelwagens en laadpalen, …
  • Beplanting in de perken rond de bomen in de Patronaatstraat en Oorderseweg hebben te lijden van dierlijke resten, kan hier geen hek rond à we bekijken wat we kunnen doen, al is dit vooral de verantwoordelijkheid van de eigenaars van de dieren.

Resultaat

Het districtsbestuur is blij met de ideeën rond groen in het district. Ekeren is een zeer groen district en het bestuur wil dit verder bestendigen en uitbreiden. De ideeën van de bewoners liggen dan ook in lijn van het bestuursakkoord. Er zijn slechts enkele ideeën waar we niet kunnen op ingaan omdat ze tegengesteld zijn aan andere noden van die specifieke locatie. Aan de realisatie van andere ideeën wordt op dit moment dan weer hard gewerkt. Voor nog andere is er meer onderzoek nodig. Daarover meer tijdens de volgende Maak Ekeren Mee-sessies.