Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Een auto rijdt op het Laar een snelheidsinformatiebord voorbij dat een groene lachende smiley laat zien, met daaronder Ekeren dankt udistrict Ekeren

Maak Ekeren Mee | idee: mobiliteit

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond mobiliteit.

Jullie ideeën

We kregen heel wat uiteenlopende ideeën rond mobiliteit. Sommige ook tegengesteld aan elkaar. We kunnen hier niet ingaan op ieder individueel idee al gaat geen enkel idee verloren. Specifieke terugkoppeling volgt in de volgende sessies van Maak Ekeren Mee.

Wat hebben we ermee gedaan?

Snelheid

De snelheid van het verkeer is in Ekeren zoals in de meeste Vlaamse steden en gemeentes een belangrijker bron van ideeën en meldingen. Sommige mensen willen meer markeringen max. 30 km/u in de zone 30, die werd ondertussen in heel Ekeren aangebracht. Andere ideeën handelen dan weer over het uitbreiden of verkleinen van de zone 30. Voor heel de stad is er een richtlijn die voor elk type straat de maximumsnelheid vastlegt: zuivere woonstraten zijn zone 30, verbindingswegen die toegang geven tot die woonstraten zijn eerder zone 50. Dat algemeen principe wordt ook in Ekeren maximaal toegepast. Al zijn er uitzonderingen zoals zone 30 in het centrum of in de buurt van scholen.

We kregen ook enkele ideeën over extra snelheidsinformatieborden: lichtschermen die aanduiden hoe snel je rijdt of een boodschap geven op basis van je snelheid. Het district Ekeren beschikt reeds over 3 verplaatsbare snelheidsinformatieborden. We kiezen er zeer bewust voor om geen vaste borden te zetten. Wetenschappelijke studies tonen immers aan dat het effect van een snelheidsinformatiebord na ongeveer 1 à 2 maanden verdwijnt. Een ander voordeel van verplaatsbare boden is dat we ze kunnen inzetten in heel Ekeren. Alle straten met een snelheidsprobleem komen dus aan bod.

Signalisatie en spiegels

Een aantal ideeën handelden over het plaatsen van extra signalisatie of verkeersspiegels. Spiegels worden in de stad niet meer geplaatst omdat ze een vals gevoel van veiligheid geven en een verkeerde inschatting van hoe dichtbij het aankomende verkeer echt is. Ze zorgen dus voor meer onveiligheid in het verkeer en worden daarom stelselmatig weggehaald.

Alle ideeën rond signalisatie (ontbreken of aanpassingen) worden verder in detail bekeken. Als de signalisatie beter kan, zullen we dat zeker aanpassen. We blijven wel de algemene regel hanteren dat er enkel verkeersborden worden gezet wanneer de verkeerssituatie afwijkt van de normale regeling bv. borden rond voorrang, voorrang van rechts is de standaard situatie, dus zetten we enkel signalisatie wanneer we daarvan afwijken of wanneer de situatie op zich te onduidelijk is.

Parkeren en blauwe zone

We kregen enkele algemene ideeën rond parkeren en enkele specifieke rond de blauwe zone in het centrum van Ekeren.

Bij de heraanleg van het openbaar domein wordt er ook steeds gekeken om de parkeermogelijkheden te maximaliseren. Eén idee suggereert om aparte parkeerplaatsen voor camionettes in te richten. Er bestaat daarvoor echter geen specifiek verkeersbord en dus kunnen we dit niet invoeren.

Over de blauwe zone kregen we zowel ideeën om die uit te breiden als om ze terug kleiner te maken en om het winkelstraatprincipe af te schaffen. We bekijken verder in detail of aanpassingen kunnen.

Ook over laad- en loszones waren er enkele ideeën. De L&L-zones worden steeds bepaald met inspraak van de winkels die moeten beleverd worden. Het huidige aanbod voldoet aan de noden. Al is het natuurlijk belangrijk dat andere voertuigen de L&L-zones niet gebruiken tijdens de periodes die voor leveranciers werden vast gelegd. Dat zorgt immers voor verkeersonveiligheid en problemen rond doorstroming van het verkeer.

Rijrichting straten

Een aantal ideeën handelden over rijrichtingen in bepaalde straten of wijken. De ideeën rond het inrichten van enkelrichting in een straat worden gevraagd om meer parkeerplaats te creëren of minder verkeer in een specifieke straat. Het invoeren van een enkelrichting heeft uiteraard ook nadelen. Zo gaat vaak de gemiddelde snelheid omhoog en is er vaak een vrij grote omrijfactor waardoor we uiteindelijk meer verkeer creëren. Indien bij een specifiek project openbaar domein het nuttig is om een rijrichting aan te passen, zullen we dit niet nalaten.

Rijrichtingen in een hele wijk veranderen, is niet iets waarbij we over één nacht ijs kunnen gaan. Dat vraagt zeer veel onderzoek en voorbereiding, proefopstellingen en evaluaties. Binnen de huidige meerjarenplanning is dit niet mogelijk.

Deelwagens

Enkele Ekerenaars dienden ideeën in voor meer deelwagens in Ekeren. Het district is voorstander van een multimodale mobiliteit waar deelwagens een onderdeel van zijn.

Deelwagens worden aangeboden door privé bedrijven. Zij werken hun aanbod uit op basis van de vraag. Als je dus bv. een Cambio-wagen in je wijk wil, laat je dat best weten aan Cambio zelf. Als er genoeg vraag is, wordt het voor Cambio de moeite om aan de stad te vragen om extra Cambio-plaatsen in te richten. Ondertussen heeft Poppy beslist om hun werkgebied uit te breiden naar Ekeren.

Minder (zwaar) verkeer

Een aantal ideeën handelen over minder verkeer en specifiek minder zwaar verkeer in Ekeren. Er werden reeds een aantal maatregelen genomen om zwaar verkeer in bepaalde straten te mijden. We proberen tot een goed evenwicht te komen tussen de noden van onze handelaars om beleverd te worden, of de bereikbaarheid van het zwembad voor scholen en de wens van de bewoners om alle zwaar verkeer te mijden. In het bestuursakkoord 2019-2024 werden een aantal maatregelen opgenomen: “We blijven ons inspannen om zwaar, doorgaand vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen via een tonnageverbod, beperkingen op de toegelaten lengte, door het beter aanduiden van alternatieve routes en te geleiden naar vrachtwagenparkings.”

Minder verkeer is moeilijk om enkel vanuit het district Ekeren aan te pakken. We zorgen o.a. voor uitbreiding van veilige fietsinfrastructuur zodat er alternatieven zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingen voor fietsers en voetgangers maar niet voor auto’s. Ook daar kregen we enkele ideeën rond.

Er loopt voor heel de stad een project over trage wegen, en dus ook voor het district Ekeren. De volgende stappen werden in het voorjaar 2020 ingepland, maar door de lockdown n.a.v. COVID-19 dienden we die uit te stellen. Het blijft alleszins de bedoeling om tijdens deze legislatuur dit project af te ronden en een uitgebreide beleidsnota trage wegen te hebben.

In het huidige bestuursakkoord worden er reeds concrete projecten vermeld: een vlotte verbinding vanaf de Prinshoeveweg, door Hoekakker en de site van de voormalige Sint-Lucaskliniek richting de E. Waghemansbrug, en doorsteek van Schoonbroek naar het Hagelkruispark.

Bevoegdheid Vlaams gewest

Niet alle wegen in Ekeren vallen onder de bevoegdheid van het district. Ideeën die handelen over de Leugenberg, bomen langs de A12, parkeergarage Havana gratis maken, effecten Oosterweelwerken, … kunnen we vanuit het district enkel signaleren naar het Vlaams Gewest.

Rond het Haventracé komen er zogenaamde werkbanken bij elkaar waar ook het district Ekeren in vertegenwoordigd is zodat de verzuchtingen die daarover leven in het district ook meegenomen worden in de verdere uitwerking van dit deel van het Toekomstverbond dat werd afgesloten tussen de overheden en de burgerbewegingen. Het bestuursakkoord van het district komt reeds tegemoet aan de ideeën die hierover werden geuit: pleiten voor verder onderzoek naar een ondertunnelde variant van het Haventracé tot voorbij Ekeren. En voor Haventracé en A102 vragen we bufferende en milderende maatregelen, die de impact op de leefbaarheid op de omwonenden minstens neutraliseren.

Losse ideeën

Tot slot waren er ook een aantal losse ideeën die niet direct onder één titel te groeperen zijn:

  • Zelfde voorrangsregeling Klein Heiken in Ekeren en Kapellen à onze regeling is de juiste voor dit type straat. Het is Kapellen die voor de aanpassing zal moeten zorgen.
  • Plaatsen bloembakken Klein Heiken à we plaatsen geen bloembakken meer om wegversmallingen te maken. Ze zijn niet veilig en moeilijk te onderhouden.
  • Zebrapad kruispunt Klein Heiken-Bredestraat alsook zebrapad op dit kruispunt van even naar oneven zijde à gaan we in detail bekijken, meer nieuws in de volgende Maak Ekeren Mee-sessies.
  • Kruispunt Oudebaan - Karel Seclefstraat, geen voorrang van rechts à er is reeds beslist dat ook na de heraanleg dit kruispunt voorrang van rechts zal blijven. O.a. omdat dit helpt om de gemiddelde snelheid op de Oudebaan lager te houden.
  • Aan het Kristus-Koningplein de lichten afstellen i.f.v. het links afslaan naar het plein à dit werd bij de heraanleg uitvoerig bekeken en onderzocht en niet weerhouden. De doorstroming van het verkeer is gemiddeld genomen beter met de huidige regeling.
  • Groot Hagelkruis tussen Akker en Ferdinand Verbieststraat is té smal en er zijn geen uitwijkstroken. Verkeer loopt regelmatig vast. à er is op dit moment geen heraanleg van het Groot Hagelkruis voorzien.
  • Straat per straat herbekijken met realistisch verkeersbeleid aub à dit is een standaard onderdeel bij de heraanleg van een straat.
  • Werken beter op mekaar afstemmen - stad - provincie - De Lijn zodat alle werken niet samen gebeuren à Waar provincie staat, zou er Vlaams gewest moeten staan. Er zijn immers geen provinciale wegen meer. En naast het lijstje in het idee, zijn er ook nog de verschillende nutsbedrijven die ook werken laten uitvoeren op het openbaar domein. Er is op dit moment reeds zeer veel afstemming van verschillende werken en werven. En de planning moet constant bijgestuurd worden omdat het ene project dan weer sneller, dan weer trager, vooruit gaat dan een ander project. Sommige werken worden ook beter samen uitgevoerd net om de hinder te beperken. En er zijn natuurlijk ook nog dringend herstellingswerken die ineens roet in het eten kunnen gooien.

Resultaat

Het districtsbestuur is blij met alle ideeën rond mobiliteit al zijn sommige dan tegenstrijdig. Er waren veel ideeën en zeer uiteenlopend. Sommige zeer gedetailleerd, anderen dan weer zeer algemeen geformuleerd.

Aan sommige ideeën is ondertussen reeds gevolg gegeven en is het resultaat al te zien in het straatbeeld. Andere ideeën kunnen dan weer niet weerhouden worden om verschillende redenen.

Specifieke terugkoppeling over alle ideeën geven we in de volgende Maak Ekeren Mee sessies.