Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Buurtpark HollebeekstraatStad Antwerpen

Buurtpark Hollebeek

De stad Antwerpen spant zich, samen met districten Hoboken en Wilrijk, in voor de bescherming en versterking van de beek en het groen rondom in het noorden van de Hollebeekvallei. Zo wil de stad verzekeren dat het een mooi groen, toegankelijk en veilig park wordt en blijft. Hiervoor maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op en organiseerde verschillende inspraakwandelingen om ook rekening te houden met de mening van de buurt. Lees er hier meer over.  

Het Hollebeekpark
Het Hollebeekpark
Stad Antwerpen1|3
De Hollebeek
De Hollebeek
Stad Antwerpen1|3
Buurtpark Hollebeek
Buurtpark Hollebeek
Stad Antwerpen1|3

De Hollebeekvallei is een groene zone rond de Hollebeek die loopt van het Schoolselhof in het zuiden tot aan de Zwaantjes in het noorden en die een natuurlijke scheidingslijn vormt tussen de districten Hoboken en Wilrijk. Het ‘Buurtpark Hollebeekstraat’ omvat het bouwblok tussen de Hollebeekstraat, de Zwaantjesstraat, de Daniel Herreynslaan, de Lucas Henninckstraat en de Gaspar Verreyckenlaan.

Waarom een nieuwe toekomst voor buurtpark Hollebeek?

Het buurtpark Hollebeekstraat in Hoboken en Wilrijk is volgens het huidige gewestplan woongebied. Dit betekent dat het huidige park rond de Hollebeek bebouwd zou kunnen worden. De stad wil de beek en het groen en zo de eigenheid van de vallei in het noorden beschermen en zo een groene doorsteek creëren voor fauna en flora.

Dit doet de stad door het te herbestemmen van woongebied naar parkgebied met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een RUP is een juridisch document dat vastlegt wat er kan en niet kan. Voor dit gebied bepaalt het plan wat groen dient te blijven, wat de bouwschriften rondom de vallei zijn, wat de rol van de beek is als waterberging bij overstromingen, enz.

Het RUP streeft een optimaal evenwicht tussen het wonen, recreatie, de beek en de natuur na. Niet alleen de grootte en de inrichting van het buurtpark zijn belangrijk om een samenhangend water- en natuurgebied te bereiken. Ook de manier waarop er in het gebied gebouwd en tuinzones ingericht worden, speelt een rol. Daarom is ook uw rol van belang. 

Inspraakwandelingen door buurtpark Hollebeek

Om gericht te kunnen peilen naar de noden, wensen en verzuchtingen van de verschillende bewoners, nodigden we u uit op zaterdag 6 mei en op zaterdag 13 mei om met ons door het buurtpark te wandelen en samen stil te staan bij een aantal vragen. Een dertigtal buurtbewoners hebben meegewandeld en bijgedragen tot een zeer geslaagd inspraaktraject. De inbreng van de buurt wordt momenteel verwerkt. In het voorjaar 2018 zullen we de resultaten van deze inbreng terugkoppelen aan de buurt.

Inspraakmoment Hollebeek
1|3
Inspraakmoment Hollebeek 2
1|3
Inspraakmoment Hollebeek 3
1|3

Geschiedenis achter de Hollebeekvallei

​In 2008 ontwikkelde de stad samen met de districten Hoboken en Wilrijk de ‘Visienota Hollebeek’. Voor die visienota werd u toen ook bevraagd naar de noden, wensen en visie voor de vallei. Met deze opmerkingen in het achterhoofd werd in 2012 tussen de Zwaantjesstraat en de Gaspar Verreyckenstraat langs de Hollebeek een klein park ingericht. Er werden toen enkele concrete acties gerealiseerd in samenwerking met de districten Hoboken en Wilrijk, zoals de aanleg van enkele paden doorheen het groen en een brug over de Hollebeek.

Dit park ligt echter bijna volledig in een woonzone volgens het gewestplan dat vandaag van kracht is. Daardoor is het park juridisch niet beschermd en kan er nog steeds gebouwd worden. In 2014 verleende het college een vergunning aan een bouwproject in de Hollebeekstraat. Het college besliste toen dat een deel van de projectgrond als park ingericht en beschermd moest worden. 

De aanleg van dit park op de grond van het bouwproject is intussen gestart. Voor de verankering van de zone als groen gebied werd ook RUP ‘Buurtpark Hollebeekstraat’ opgestart. De bedoeling is om de buurt grondig te bevragen en nauw te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarom nodigen we u uit op een van onze participatiewandelingen.

Infomarkt 12, 13 en 14 juni 2018

Aan de hand van de input uit de participatieacties, kon de stad de aandachtspunten opsporen en zo de ambitie van het RUP scherpstellen. Op basis van alle verzamelde input werkte de stad  een aantal ideeën uit in een ‘richtnota’, die door de gemeenteraad werd goedgekeurd in januari 2018. In het voorjaar 2018 werd er opnieuw naar de buurt gegaan om in focusgroepen rond deze richtnota te werken. Op basis van de uitkomst van deze focusgroepen en het voorstellen van de richtnota tijdens een infomarkt, zal een voorontwerp voor het buurtpark Hollebeek worden opgemaakt.

De richtnota kan u raaplegen op antwerpenmorgen.

Verwante info: