Openbaarheid van bestuur in Merksem

Het basisprincipe van openbaarheid is dat alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Iedereen kan ze inkijken, er een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Op dat principe bestaan wel enkele uitzonderingen, om specifieke belangen te beschermen.

Met het Bestuursdecreet van 7 december 2018 werd een globale regeling uitgewerkt voor de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties binnen de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Het decreet voorziet in dezelfde procedureregels voor alle Vlaamse bestuursniveaus.

Ook de stad Antwerpen moet de richtlijnen wat openbaarheid van bestuur betreft volgen. De beslissingsbevoegdheid om aanvragen tot openbaarheid te behandelen werd door de algemeen directeur vanaf 1 januari 2009 gedelegeerd aan de bedrijfsdirecteurs.

Meer info

Op deze pagina vindt u meer informatie terug over de openbaarheid van bestuur.