Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Ridder van ParijsstraatGoogle Maps

Heraanleg Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat

Stad Antwerpen, district Merksem en water-link in samenwerking met Aquafin leggen de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat opnieuw aan. De werken zijn gepland vanaf de tweede helft van 2023. Vooraf voeren de nutsmaatschappijen al voorbereidende nutswerken uit in beide straten. De straten zijn geselecteerd voor het het project Antwerpen Breekt uit. Dit project in de nieuwe straten geeft kans tot “ontharden, vergroenen en verblauwen”. Met meer groen en opvang van water stomen we de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat klaar voor de toekomst. 

De riolering in de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat is aan vernieuwing toe. Dit biedt de mogelijkheid om na de vernieuwing van de riolering ook de rijweg en het voetpad opnieuw aan te leggen. De Trammezandlei en de Ridder van Parijstraat zijn geselecteerd voor het stedelijk project Antwerpen breekt uit.

Aangename straten en pleinen die zorgen voor verkoeling, meer groen en water. Dat is wat de stad met ‘Antwerpen Breekt Uit’ wil realiseren. Dankzij dit project worden stukken straat of verharde pleinen vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Op sommige plaatsen kan het opgevangen water tijdens extreme droogte worden hergebruikt.

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf, waarbij de bewoners vanaf het begin betrokken zijn. Met de input van de bewoners maken de ontwerpers een concept voor de straat dat opnieuw met de bewoners besproken wordt. Daarna maken de ontwerpers een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

Antwerpen Breekt UIt

Proefsleuven 5 december 2022

In Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei worden op maandag 5 december 2022 verschillende proefsleuven gemaakt. Er geldt een plaatselijk parkeerverbod. 

Infomoment definitief ontwerp

Het definitief ontwerp werd op dinsdag 25 oktober 2022 aan de bewoners voorgesteld. Bewoners hadden ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Beide straten worden ingericht als woonerf. Dit geeft de meeste opportuniteiten op vlak van vergroenen, verblauwen en verblijven. De straten worden gelijkgronds aangelegd en er geldt een snelheidsregime van maximum 20 km/u. Om het verkeer af te remmen zijn er asverschuivingen. Parkeren gebeurt in afgebakende vakken en er is ruimte voor fietsbeugels. Het woonerf biedt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en verblijfsplekken. 

Er werden ten opzichte van het voorontwerp een aantal wijzigingen aangebracht. Om te voldoen aan de blijvende vraag naar een optimalere parkeerbalans, werden er 5 extra parkeerplaatsen voorzien. Het zijn er 3 ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Bartholomeusstraat en 2 ter hoogte van het kruispunt met de Lebaudystraat. Qua materiaal is er gekozen voor grotere zones met lineaire grasbetontegels. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene toegankelijkheid en het comfort voor voetgangers en fietsers.

Aan de kruising Ridder van Parijsstraat met Trammezandlei komt een pleintje met grote groenvakken in een grillige vorm en verschillende soorten beplanting, twee toekomstbomen, zitbanken, fietsbeugels en een papiermand. Een wadi met stapstenen vangt het water op zodat het nadien in de ondergrond kan infiltreren. 

In de Ridder van Parijsstraat blijven alle bomen behouden. De groenzone werden er waar mogelijk doorgetrokken tot tegen de perceelsgrenzen om zo nog meer ruimte te bieden aan de bestaande bomen.  In de Trammezandlei worden de bomen gerooid. De te verwachten levensduur van de bomen in deze straat is beperkt. Er komen nieuwe bomen, waarvan 2 toekomstbomen ter hoogte van het nieuwe pleintje. Er komen verschillende boomsoorten, namelijk:  

Trammezandlei 

  • Acer campestre 'Queen Elizabeth' (veldesdoorn);
  • Acer platanoides 'Olmsted' (Noorse esdoorn);
  • Celtis occidentalis (Westerse netelboom);
  • Acer campestre 'Huibers Elegant' (veldesdoorn).

Pleintje

  • Toekomstboom Quercus robur (zomereik);
  • Toekomstboom Liquidambar stryraciflua (amberboom);
  • Cornus mas (gele kornoelje);
  • Fraxinus pennsylvanica 'Zundert' (zachte es).

Om het water op te vangen, krijgen Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat een gescheiden rioleringsstelsel. Daarnaast wordt regenwater zoveel als mogelijk geïnfiltreerd in de groenzones, een poreuze regenwaterleiding in Ridder van Parijsstraat, gebruik van waterdoorlatende bestrating (grasbetontegels) en een infiltratiekom in de centrale groenzone.  

Definitief ontwerp Ridder van Parijsstraat
Definitief ontwerp Ridder van Parijsstraat
2|2
Definitief ontwerp Trammezandlei
Definitief ontwerp Trammezandlei
2|2
Referentiebeeld parkeervakken in kasseien met beugels ter bescherming van de plantvakken
Referentiebeeld parkeervakken in kasseien met beugels ter bescherming van de plantvakken
Jeroen Broeckx2|8
Referentiebeeld grasbetontegels en plantvakken
Referentiebeeld grasbetontegels en plantvakken
Jeroen Broeckx2|8
Referentiebeeld plantvakken aan gevel
Referentiebeeld plantvakken aan gevel
2|8
Referentiebeeld groenzone voor regenwaterinfiltratie met stapstenen
Referentiebeeld groenzone voor regenwaterinfiltratie met stapstenen
Frederik Beyens2|8
Referentiebeeld groenzones voor regenwaterinfiltratie
Referentiebeeld groenzones voor regenwaterinfiltratie
OKRA Landschapsarchitecten2|8
Referentiebeeld zitbank
Referentiebeeld zitbank
2|8
Referentiebeeld zitbank
Referentiebeeld zitbank
2|8
Referentiebeeld fietsbeugels
Referentiebeeld fietsbeugels
2|8
Dwarsprofiel Ridder van Parijsstraat
Dwarsprofiel Ridder van Parijsstraat
2|3
Dwarsprofiel Trammezandlei
Dwarsprofiel Trammezandlei
2|3
Dwarsprofiel Trammezandlei pleintje
Dwarsprofiel Trammezandlei pleintje
2|3

Voorontwerp bewonersmoment 16 juni 2022

Het voorontwerp voor beide straten werd toegelicht op donderdag 16 juni 2022.  De bewoners van beide straten gaven hun meningen en stelden de nodige vragen. Doorlopend konden ze bij Aquafin terecht voor de informatie rond afkoppelen en maatregelen op eigen terrein.

Beide straten krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater en afvalwater worden in de toekomst apart afgevoerd. Het propere regenwater kan deels ter plaatse in de bodem sijpelen voor het in de regenwaterleiding terechtkomt. Als eigenaar bent u verplicht om het afvalwater van uw woning (wc, bad, spoelbak,…) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doet u door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. Dit noemen we afkoppelen.

Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en het concept een aantal wijzigingen aangebracht. Om te beantwoorden aan de vraag naar het optimaliseren van de parkeerbalans, werd het ontwerp van de Trammezandlei aangepast. Er werden twee asverschuivingen gesupprimeerd en sommige groenzones werden geschrapt of verkleind. Hierdoor werden er ten opzichte van het concept zeven extra parkeerplaatsen gecreëerd.

Het pleintje aan de kruising Ridder van Parijsstraat/Trammezandlei werd vormgegeven. Er komen grote groenvakken met een grillige vorm en verschillende soorten beplanting, zitbanken, fietsbeugels en een papiermand. In de graszone komt een wadi met speelaanleidingen in de vorm van stapstenen. Op het pleintje is ook een toekomstboom voorzien. 

Voor de verhardingen is gekozen voor een combinatie van waterdoorlatende materialen. Waar meer passage is, komen waterpasserende betonstraatstenen met een porfiervoeg zodat de straat goed toegankelijk is. Waar minder passage is, komen waterpasserende betonstraatstenen met een groene voeg. Ter hoogte van de garages en restzones van de rijloper wordt gebruik gemaakt van lineaire grasbetontegels. 

​Ter hoogte van de kruispunten werden extra fietsbeugels voorzien.

Juni 2022 - Plan voorontwerp Trammezandlei
2|2
Juni 2022 - Plan voorontwerp Ridder van Parijsstraat
2|2

Concept en bewonersmoment 18 december 2021

Het ontwerpteam heeft voor beide straten een ontwerpend onderzoek uitgevoerd rond groen en parkeren. Bij beide straten biedt het woonerfprincipe de meeste opportuniteiten op vlak van vergroenen, verblauwen en verblijven. Dit betekent voor beide straten een gelijkgrondse aanleg met een snelheidsregime van maximum 20 km/u. Er zijn asverschuivingen die de snelheid van het verkeer afremmen. Parkeren gebeurt in afgebakende vakken en er is ruimte voor fietsbeugels. Er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zowel informele als formele verblijfsplekken zorgen ervoor dat het aangenaam verblijven is in beide straten. Dit gaat van zitmogelijkheden tot open ruimte om te spelen.

In de Ridder van Parijsstraat blijven de bestaande bomen behouden. In de Trammezandlei komen grotendeels nieuwe bomen. Het kruispunt wordt maximaal vergroend met grote nieuwe bomen en groenvakken. Geveltuinen zorgen voor extra groenvolume. Om regenwater mee op te vangen zijn er verdiepte plantvakken en gebruik van waterdoorlatende materialen. Daarnaast wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Het bewonersmoment vond plaats op zaterdag 18 december 2021. Het concept werd besproken en bewoners gaven hun input en mening. Na dit moment wordt er in verschillende stappen verder gewerkt aan een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp.

Plan concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
Plan concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
2|3
Programmapunten concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
Programmapunten concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
2|3
Referentiebeelden concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
Referentiebeelden concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
2|3
Wat leeft er in Ridder van Parijsstraat?
Wat leeft er in Ridder van Parijsstraat?
2|2
Ontwerpend onderzoek Ridder van Parijsstraat
Ontwerpend onderzoek Ridder van Parijsstraat
2|2
Wat leeft er in Trammezandlei?
Wat leeft er in Trammezandlei?
2|2
Ontwerpend onderzoek Trammezandlei
Ontwerpend onderzoek Trammezandlei
2|2

Digitale workshop 2 juni 2021

Tijdens het digitaal info- en participatiemoment in maart 2021 werd dieper in gegaan op de resultaten van de bevraging van januari 2021. De randvoorwaarden voor beide straten werden toegelicht en er werd verder gewerkt rond de profielen van de straten. Bewoners gaven hun mening over de verschillende scenario's die werden voorgesteld voor Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat en de ontwerper ging hiermee verder aan de slag. Tijdens de nieuwe digitale workshop op in juni 2021 werd gewerkt rond het profiel van beide straten. Er werden 2 workshops georganiseerd, één de Trammezandlei en het kruispunt (toekomstig plein) en één voor de Ridder van  Parijsstraat. Bewoners gaven input en stelden vragen over het profiel van de straten. Hiermee gingen ontwerpers aan de slag om het concept op te maken. 

Digitaal infomoment - 10 maart 2021

Tijdens het digitale infomoment met workshop in december 2020 dachten verschillende bewoners een eerste keer na over een nieuwe straat. Ook via mail of telefoon gaven bewoners hun wensen door. De knelpunten en ideeën werden opgesomd. Er werd o.a. gepraat over bomen, plantvakken, parkeren, breedte van de straat en voetpaden, opvang van (regen)water, fietsenstallingen, materialen, woonerfprincipe en een plein als mogelijk verbinding tussen de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat. Onderaan vindt u de link naar een kort verslag van dit digitale moment.

In januari 2021 werd een digitale bevraging gehouden. De bewoners kozen hun voorkeur voor uw straat aan de hand van sfeerbeelden. Daarnaast werden er suggesties, wensen, plannen en beelden door verschillende bewoners gegeven.

Tijdens het digitaal info-en participatiemoment op woensdag 10 maart 2021 werd hier dieper op in gegaan en werd verdergewerkt rond de profielen van de straat. Bewoners stelden vragen over de randvoorwaarden en gaven hun mening over de verschillende scenario's die werden voorgesteld voor Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat. Na het bewonersmoment stuurden enkele bewoners nog reacties en vragen door. De presentatie en het verslag vindt u onderaan terug. 

Sfeerbeelden - digitale bevraging
Sfeerbeelden - digitale bevraging
2|3
Sfeerbeelden - digitale bevraging
Sfeerbeelden - digitale bevraging
2|3
Sfeerbeelden - digitale bevraging
Sfeerbeelden - digitale bevraging
2|3

Voorbereidende werken – grondmechanisch onderzoek

Met de heraanleg van de straat wordt de riolering vernieuwd. Als de weersomstandigheden het toelaten start op 22 maart 2021 de aannemer Group Van Vooren met een grondmechanisch onderzoek in beide straten. Dit onderzoek geeft een beeld van de opbouw en de samenstelling van de ondergrond. Op drie verschillende plaatsten in beide straten maakt de aannemer boringen, plaatst peilbuizen en voert infiltratieproeven uit. Er geldt een plaatselijk parkeerverbod om de werken te kunnen uitvoeren. De werken duren tot 26 maart. Bij slechte weersomstandigheden worden de werken op een later tijdstip uitgevoerd.

Voorbeelden van vergroenen en verblauwen

Geveltuin
2|5
Geveltuin
2|5
plantvak
2|5
Plantvak
2|5
Gevelton
Een gevelplant met regenwaterton (gevelton).
Stadslab 20502|5

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Verwante info: