Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens

Klacht toezichthoudende overheid

Lokale besturen staan onder administratief toezicht van andere overheden.

Het administratief toezicht op de gemeenten en OCMW’s is opgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur. We spreken in dat opzicht over 'bestuurlijk toezicht'.

De artikelen 326 tot en met 341 (deel  2, Titel 7) van het Decreet Lokaal Bestuur treden op 1 januari 2019 in werking. Deze regels vervangen de bepalingen van het Gemeente- en OCMW- decreet rond het bestuurlijk toezicht.

Ben je het niet eens met een beslissing van het stads-, districts- of OCMW-bestuur?

Lokale besturen worden vanaf 1 januari 2019 verplicht een lijst met beslissingen en een aantal inhoudelijke beslissingen op hun webtoepassing bekend te maken.

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid

Als een klacht wordt ingediend tegen een besluit van de stad, het district of het  openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dan brengt de toezichthoudende overheid de indiener van de klacht op de hoogte van:

  1. de ontvangst van de klacht, binnen tien dagen nadat ze ontvangen werd;
  2. het verzoek van de toezichthoudende overheid aan de gemeenteoverheid of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om het besluit en het bijbehorende dossier te bezorgen, binnen tien dagen na dat verzoek;
  3. het besluit van de toezichthoudende overheid over de ingediende klacht met vermelding van de motieven waarop het besluit is gebaseerd.

De toezichthoudende overheid kan aldus beslissen het betrokken besluit al dan niet te vernietigen. Als de toezichthoudende overheid beslist te vernietigen dan verdwijnt de betrokken beslissing uit het rechtsverkeer.

Hoe een klacht indienen?

U kan een klacht indienen bij de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur, bij de provinciegouverneur of bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zij onderzoeken de klacht. De minister en de gouverneur kunnen binnen bepaalde termijnen optreden tegen besluiten van het bestuur. Op basis van het onderzoek beslist de minister of de gouverneur om al dan niet op te treden tegen het bestuur.

Een klacht bij de toezichthoudende overheid wordt ingediend via één uniek adres, digitaal of op papier:

  • via het digitaal formulier dat ter beschikking gesteld wordt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Bij het indienen van dit digitaal formulier krijgt de klager automatisch een registratiemelding;
  • via aangetekende mail;
  • op papier, via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs.

Alle informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.

Contact

de toezichthoudende overheid
p/a Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC herman Terilinck Brussel, Thurn & Taxis-site
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
e-mail: binnenland@vlaanderen.be

Verwante info: