Inrichtend comité van het Wereldcongres Esperanto te Antwerpen in 1911  Staande v.l.n.r.  : Frans Schoofs, Willem Van der Biest, Louis Ritschie, F. Dupont  Zittend v.l.n.r. : Maria Posenaer, Amatus Van der Biest-Andelhof, Oscar Van Schoor 2233#31

Malkovru la historion de Esperanto en Antverpeno kaj Flandrujo

(Ontdek de geschiedenis van het Esperanto in Antwerpen én Vlaanderen)

Vlaanderen kent het bestaan en gebruik van het Esperanto sinds het begin van de twintigste eeuw met een aantal Esperantoclubs. De koepelorganisatie van deze groepen is de Vlaamse Esperantobond (VEB), met zetel te Antwerpen. De VEB coördineert de werking van de verschillende groepen en onderneemt acties om het gebruik van een neutrale tweede taal en het behoud van taaldiversiteit te bevorderen. 

Antwerpen is steeds het belangrijkste centrum geweest voor de Esperantosprekers in Vlaanderen. In 1911, 1928  en 1982 hebben er drie wereldcongressen van het Esperanto plaatsgevonden. Bij het eerste ervan was L.L. Zamenhof, de initiator van die plantaal, zelf aanwezig.

Ook binnen de over de hele wereld verspreide Esperantogemeenschap heeft Antwerpen naam en faam, o.m. door de vele uitgaven van Esperantopublicaties, en door de continuïteit in het verenigingsleven dat begonnen is met de ondertussen ontbonden Esperantogroep Antverpena Grupo Esperantista, gesticht in 1903. Eén groep, La Verda Stelo, is ononderbroken blijven functioneren van 1907 tot heden.

De vele activiteiten van het VEB omsluiten weldra 120 jaar. Sporen van dit verleden vinden we terug in foto’s, verslagen, administratieve documenten, drukwerken, krantenknipsels, … Samen met de publicaties vormen de archiefstukken een onmisbare en authentieke bron voor de onderzoeker om de betekenis en de geschiedenis van het Esperanto in Vlaanderen te kunnen reconstrueren en duiden.

Eind 2016 verhuisden de Vlaamse Esperantobond en de plaatselijke Esperantogroep hun zetel naar de Lange Beeldekensstraat 169. Dit gaf de aanleiding om een groot deel van de bibliotheek en van de archieven toe te vertrouwen aan respectievelijk de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het FelixArchief.
Vrijwilliger Cyreen Knockaert van de VEB startte in het FelixArchief met de beschrijving van dit archief, ondertussen goed voor een 500-tal nummers. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience zijn ondertussen al meer dan 2.150 titels gecatalogeerd uit de Esperanto-bibliotheek, ook dankzij Cyreen. 

6 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
SchenKel

Hartelijk dank aan het stadsbestuur en alle medewerkers die de bewaring van deze archieven mee hebben mogelijk gemaakt. Hiermee worden al deze stukken toegankelijker gemaakt voor het grote publiek, dat zo geïnformeerd wordt van de verwezenlijkingen die het Esperanto in onze wereld mogelijk heeft gemaakt, en nog zal maken.

Jouw avatar
Forstbirdo1

Professor Jo Haazen https://johaazen.weebly.com/ , wereldbefaamd beiaardier en Esperantospreker, thans hoogleraar te Sint-Petersburg (Rusland), verzocht mij in zijn naam het Stadsbestuur en de medewerkers van het FelixArchief te danken en te feliciteren voor hun vriendelijke en efficiënte hulp bij het tot stand komen van een Esperantoarchief te Antwerpen. Het professioneel en definitief bewaren en toegankelijk maken van authentieke documenten is immers van onschatbare waarde! Cyreen Knockaert

Jouw avatar
genTano1

Wat hier verwezenlijkt werd heeft een enorme waarde op cultuur-historisch vlak. Ik hoop dan ook dat deze informatiebron vele studies ten goede zullen komen en inzichten zullen verruimen.

Jouw avatar
lodchjo@yahoo.com

Ook al is er een Zamenhofstraat in Antwerpen, het aandeel van het Esperanto in de geschiedenis van de Stad blijft zeer onbekend, ik denk dan aan het feit dat Zamenhof zelf hier aanwezig was op het wereldcongres in 1911 zoals vermeld in dit artikel, maar ook het bestaan van een heuse Antwerpse Esperantosprekende Politiegroep (!), opgericht in 1950, het bestaan van een Esperantoafdeling van Bond zonder Naam sinds 1980, tevens gevestigd in Antwerpen, en nog veel meer. Van harte proficiat dus voor dit belangrijke werk!

Jouw avatar
piet.glorieux@gmail.com

Ik ben heel blij dat (een deel van) van het archief van de Vlaamse Esperantobeweging een veilig onderkomen heeft gevonden in het Felixarchief. Antwerpen speelde en speelt een hoofdrol in de Vlaamse Esperantogeschiedenis. Enerzijds omdat de zetel van de Vlaamse Esperantobond, jarenlang internationaal een begrip in de Esperantowereld, er is gevestigd, anderzijds omdat de actieve Antwerpse club La Verda Stelo één van de oudste clubs ter wereld is. Veel dank aan vrijwilliger Cyreen.

Jouw avatar
mireille4

Douglas Trots mogen we zijn op wat onze stad Antwerpen allemaal in het werk stelt om haar burgers op alle mogelijke manieren in de watten te leggen. Gewoonweg met ALLES wordt hier rekening gehouden zowel, met werken aan de toekomst, met werken aan geluk en ontspanning van vandaag en er ook voor zorgen dat geschiedenis, waarop vandaag gebouwd werd niet in de vergeetput geraakt. Dikke chapeau en respect.