Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Wanneer betaalt u voor uw verblijfsaanvraag?

Vanaf 2 maart 2015 zijn sommige verblijfsaanvragen betalend. Het gaat om een Federale bijdrage die de administratieve kosten deels dekt.  

Waarom een bijdrage?

De bijdrage dekt de administratieve kosten van de behandeling van uw aanvraag. Ze zal dus niet teruggestort worden als uw aanvraag geweigerd wordt.

Opgelet! U moet de bijdrage betaald hebben vóór uw afspraak. Neem dus altijd uw betalingsbewijs mee naar uw afspraak. 
 

Wie betaalt een bijdrage?

De retributie is verschuldigd voor bepaalde categorieën van  aanvragen en geldt ook voor statuutswijzigingen. 

Uitzonderingen:

  • De vreemdeling is jonger dan 18 jaar
  • De vreemdeling die een asielaanvraag of een aanvraag subsidiaire bescherming indient
  • De vreemdeling die een aanvraag tot verblijf om medische redenen (artikel 9ter) indient
  • De burger van de Europese Unie die zijn aanvraag tot verblijf indient in het kader van art.40
  • Het familielid van de burger van de Europese Unie die gezinshereniging aanvraagt (art. 40bis of 47/1)
  • De Zwitserse onderdaan

Hoeveel moet u betalen? 

De verblijfsreden bepaalt het bedrag van de bijdrage. Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Een overzicht van de verschillende procedures en de bijbehorende retributies vindt u terug op de site van de Federale Overheid.

Opgelet! De aanvrager moet het precieze bedrag van de bijdrage betalen. De betaling moet het bedrag van de bijdrage en de eventuele bankkosten dekken.

Hoe moet u betalen? 

Het precieze bedrag van de bijdrage moet gestort worden op de bankrekening BE57 6792 0060 9235.

IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel.

De persoon die betaalt, moet in de mededeling van de overschrijving vermelden:

- de naam en de voornaam van de aanvrager;
- zijn nationaliteit;
- zijn geboortedatum.

Gebruik daarbij de volgende structuur in de mededeling: 
Naam Voornaam Nationaliteit DD.MM.JJJJ 

Meer info

U leest meer op de site van de Federale overheid