Participatiemoment tijdens de opmaak van het masterplan district Deurne

Participatie Park Groot Schijn

Het Masterplan dat nu op tafel ligt, is het resultaat van een intensief participatietraject dat met bewoners en met meer dan 40 verenigingen die actief zijn in het gebied werd afgelegd. Met in totaal 19 overlegmomenten waar het ontwerpteam ook telkens op aanwezig was, hebben de stad en de gebruikers een unieke weg afgelegd. Alle betrokkenen konden elke stap in het planproces volgen. Alleen op die manier kon er een plan komen met een breed draagvlak.

Participatiecharter

Sinds de start van de opmaak van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) tot de huidige goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan zijn er verscheidene comités en verenigingen actief geweest om in dialoog te treden met stad Antwerpen  over dit project. Naast Comité Site Ruggeveld werd ook de Werkgroep rond Ruggeveld-Silsburg opgericht op initiatief van Antwerpen aan 't Woord. Deze groepen hebben zich nu verenigd tot ‘Werkgroep rond Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg’. 

Via een participatiecharter engageert de stad Antwerpen zich met om tijdens het volledige ontwerpproces van het nieuwe park nauw overleg te plegen met de verenigingen en (buurt)bewoners. Het charter omschrijft de samenwerking tussen de stad en ‘Werkgroep rond Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg’, die optreedt als vertegenwoordiging van de verenigingen en (buurt)bewoners. Het participatiecharter is ondertekend door Stad Antwerpen, het district Deurne, de Werkgroep rond Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg en Antwerpen aan 't Woord.

Vandaag wordt het maseterplan uitgewerkt tot concrete uitvoeringsplannen.  Ook in deze fase en tijdens de volledige realisatie van het volledige park engageert de stad zich opnieuw om ook in deze fase nauw overleg te plegen met de verschillende verenigingen uit het park en de (buurt)bewoners.  Hiervoor wordt het charter in het najaar van 2015 opnieuw ondertekend.

De bewoners van het woonwagenterrein is een specifieke doelgroep met aparte noden en bekommernissen. Met hen wordt er een apart communicatietraject gevolgd dat ook gebaseerd is op nauw overleg op regelmatige basis, maar niet is vastgelegd in een charter. 

Masterplan in de prijzen

Het Masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg is gelauwerd met de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs. Dat is een tweejaarlijkse prijs die met steun van de Vlaamse regering wordt uitgereikt aan het meest innovatieve en stimulerende initiatief op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling. Het Masterplan blonk uit door het unieke participatietraject dat met alle betrokkenen werd afgelegd.

Park zkt naam

Met de campagne 'Park zkt naam' deden de stad en het district een beroep op de Deurnenaars en parkbezoekers voor het vinden van een passende naam voor dit nieuwe park. De campagne was een enorm succes. Uit de 376 inzendingen is er nu één gekozen. Op 8 september 2011 werd de naam bekendgemaakt: Park Groot Schijn.

Verwante info: