Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Wat is een RUP en BPA?

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) geven uitvoering aan het strategische Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA). 

Door het opmaken van een RUP concretiseert de stad haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's vervangen de vroegere gewestplannen en BPA's. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg rechtsgeldig.

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan. Na de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen worden er geen nieuwe BPA's meer gemaakt. Vanaf dan worden in Antwerpen gemeentelijke RUP's opgemaakt. De bestaande BPA's blijven wel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een RUP.

Wat is een RUP?

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de wijk. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

De voordelen van een RUP

De RUP's zijn veel flexibeler dan de BPA's. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen na verloop van tijd in werking treden of hun inhoud kan op een bepaald tijdstip veranderen. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen ook modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen. Het RUP is een instrument dat beter kan inspelen op de dynamiek van de samenleving. Het beschrijft ook beter hoe de functies of activiteiten zich tot elkaar verhouden.

Procedure

proces- en startnota: na goedkeuring door het college wordt

  • een participatiemoment georganiseerd
  • advies gevraagd aan alle betrokken instanties
  • advies gevraagd aan de districtsraad en Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)

scopingnota: 

  • alle adviezen op de startnota worden verwerkt tot een scopingnota
  • wordt goedgekeurd door het college

voorontwerp-RUP: na goedkeuring door het college wordt

  • advies gevraagd aan alle betrokken instanties
  • advies gevraagd aan de districtsraad en de Gecoro

ontwerp RUP: na goedkeuring door de gemeenteraad 

  • wordt advies gevraagd aan de deputatie en het departement omgeving
  • wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende 60 dagen
  • adviseert de Gecoro over de ingediende adviezen en bezwaarschriften

goedkeuring RUP: het RUP wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Na verloop van de schorsings-/vernietigingstermijn en publicatie in het staatsblad is het RUP rechtsgeldig.

Meer info

Stadsontwikkeling - ruimtelijke ordening

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be