Plangebied RUP Contactzone Noorderlaan

RUP Contactzone Noorderlaan - Antwerpen

Het RUP Contactzone Noorderlaan ligt in het district Antwerpen, tussen de wijk Luchtbal en de haven. Het openbaar onderzoek van dit RUP wordt opgeschort en ten vroegste verder gezet na 24 april 2020. Dit is het gevolg van een noodbesluit van de Vlaamse regering op basis van de coronamaatregelen. 

De ruimtelijke invulling van de contactzone is sinds begin jaren ’90 geëvolueerd van een industriële omgeving naar een omgeving waarvan het industriële karakter sterk is afgebouwd.
Ten zuiden van de Michiganstraat is een gebied ontstaan met handelsactiviteiten gericht op leisure en recreatie, een doe-het-zelfzaak, een stelplaats van De Lijn en een brandweerkazerne. Ook het gebied ten noorden van de Michiganstraat is geëvolueerd naar een gemengde zone waarin de grens tussen ambachtelijk bedrijf, kantoor, showroom, dienstverlening en handelszaak moeilijk vast te leggen is. De zone tussen het Straatsburgdok en de Groenendaallaan  is een zone met allerhande bedrijvigheid, van verhuisfirma en autohandelaar tot kantoorfuncties.

De contactzone Noorderlaan transformeert . Het s-RSA erkent deze transformatie en benoemt de omgeving als de ‘contactzone Noorderlaan’. De dynamiek die de afgelopen decennia typeerde, blijft ook nu aanwezig. De wijzigingen in de ruimtelijke invulling en de aanduiding als contactzone zijn indicaties dat de geldende gewestplanbestemmingen van ‘industriegebied’ en gebied voor ‘ambachtelijke bedrijven en KMO aan evaluatie toe zijn.

De mobiliteitsafwikkeling is eveneens aan veranderingen onderhevig. Het project Brabo 2 voorziet een gewijzigd profiel voor de Noorderlaan met een tramverbinding tot aan de site Havana. 

De opdracht voor dit RUP is om binnen de bestaande beleidscontext volgende elementen op te nemen:

  • Een ruimtelijke structuur opzetten die de doelstellingen van de contactzone Noorderlaan mogelijk maakt. De structuur vormt een stabiel kader waarin de wijzigingen in programma worden opvangen.
  • Een ruimtelijk programma opzetten dat de doelstellingen van de contactzone mogelijk maakt. Het RUP voorziet voldoende flexibiliteit om de transformatie van het plangebied op te vangen.

De structuur en het programma binnen het RUP afstemmen met het mobiliteitsprofiel van de omgeving.

Stand van zaken - Openbaar onderzoek

Op 28 januari 2020 stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vast. De oorspronkelijke termijn van het openbaar onderzoek was van 17 februari 2020 tot en met 16 april 2020.

Omwille van de strenge coronamaatregelen heeft de Vlaamse regering op 27 maart echter alle openbare onderzoeken van ruimtelijke plannen opgeschort. Openbare onderzoeken die reeds liepen, worden opgeschort en ten vroegste na 24 april verdergezet.

Ook het openbaar onderzoek van RUP Contactzone Noorderlaan is dus opgeschort en wordt ten vroegste verder gezet na 24 april 2020.

De exacte datum van de verderzetting is nog niet gekend. De termijnen van de opschorting kunnen nog verlengd worden als de coronamaatregelen langer aanhouden. Komen er toch bezwaren binnen tussen 27 maart en 24 april, dan worden deze wel als ontvankelijk beschouwd. 

    Meer info

    Verwante info: