Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

RUP Dorpsversterking Berendrecht-Zandvliet

Om te verzekeren dat de dorpen Berendrecht en Zandvliet hun typerend landelijk karakter behouden, maakt de stad een plan op: het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorpsversterking.

Berendrecht en Zandvliet situeren zich in het noorden van Antwerpen. Ze worden begrensd door de A12 in het noorden en het oosten en door het havengebied in het zuiden en westen.

Dorpsversterking

Het RUP Dorpsversterking bouwt voort op de structuurschets ‘Berendrecht-Zandvliet: dorpen tussen haven en stad’ die in 2015 werd opgemaakt. Met de opmaak van het RUP bieden de stad Antwerpen en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een juridisch kader waarin bijkomende bebouwing in de polderdorpen op de gewenste plaats komt, en zich optimaal in het landschap inpast. Daarbij zetten ze in op het behoud van de doorzichten naar het open landschap en de kleinschaligheid van de bebouwing. Maar ook op het versterken van de typische aanwezige polderarchitectuur en de openheid van de waardevolle binnengebieden.

De uitwerking van dit RUP heeft 5 uitgangspunten:

  • Allereerst trachten stad en district lintbebouwing tegen te gaan en zo het zicht op en de openheid naar het landschap rondom en tussen de polderdorpen te behouden.
  • Aansluitend richt het RUP zich ook op het behoud van waardevolle open ruimtes in woongebied, de zogenaamde ‘landschapskamers’. Eventuele nieuwe bebouwing wordt hier zo ingepland dat de landschapskamers hun openheid behouden. Waar mogelijk worden ook nieuwe wandelpaden doorheen de landschapskamers voorzien.
  • Daarnaast wil het plan de historische kernen afbakenen, en het erfgoed en het harmonieuze karakter van de dorpskernen garanderen.
  • Ook de karakteristieke architectuur van de polderdorpen - de hoeves en kasteeldomeinen - moet maximaal behouden en beschermd worden. Daartoe wordt onderzocht welke verschillende invullingen ze kunnen krijgen, zonder afbreuk te doen aan hun erfgoedwaarde.
  • Ten slotte willen de stad en het district met dit RUP het agrarisch gebied tussen beide dorpen heropwaarderen en daar via nieuwe trage wegen veiligere verbindingen maken voor wandelaars en fietsers.

Stand van zaken

Op 4 september 2020 keurde het college de proces- en startnota van het RUP Dorpsversterking goed. De nota’s lagen ter inzage voor het publiek van 16 september 2020 tot en met 14 november 2020 en werden geadviseerd door de adviesinstanties. Het resultaat hiervan wordt verwerkt in de scopingnota en het voorontwerp-RUP. Deze worden nadien voorgelegd aan het college voor goedkeuring.

 

Meer info

Meer info over RUP Dorpsversterking vindt u op antwerpenmorgen.be.

Contact: Stadsontwikkeling - Omgeving - Planning & projecten ruimtelijkeplanning@antwerpen.be.

Verwante info: