Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok luchtfoto AG Vespa

RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Het projectgebied Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok ligt in de Damwijk in het noorden van het district Antwerpen. Het bevindt zich tussen het Lobroekdok en Park Spoor Noord.

Door de definitieve sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met uitzondering van een aantal vleesverwerkende bedrijven aan de rand. Een kwalitatieve herontwikkeling van de Slachthuissite zal een enorme impuls zijn voor de hele Damwijk. Tegelijkertijd vraagt een herontwikkeling van de Slachthuissite ook een toekomstvisie voor de zone Noordschippersdok, aansluitend bij de Slachthuissite, en de kade van het Lobroekdok aan de overzijde van de Slachthuislaan.

De stad heeft de ambitie om dit stadsdeel te herontwikkelen tot een woongebied met ruimte voor recreatie, voorzieningen zoals een school, kleinschalige bedrijvigheid en lokale handel. De stad heeft samen met de private eigenaars van de Slachthuissite een masterplan opgemaakt voor het 18 ha grote projectgebied. Dat wordt nu juridisch vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden.   

AG VESPA coördineert de herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok.

Het definitieve masterplan werd samen met het voorontwerp-RUP goedgekeurd op het college van 17 november 2017. 

Meer informatie

Meer informatie over het project Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Bericht van onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen deelt mee:

1. Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat het door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld RUP 'Slachthuissite/Noordschippersdok/Lobroekdok' ter inzage ligt van 25 juli 2018 tot en met 22 september 2018.

2. Overeenkomstig de bepalingen van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, als uitvoering van het RUP, wordt ook een onteigeningsplan opgemaakt dat voorziet in de onteigening van:

Dit onteigeningsplan werd op 25 juni 2018 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld en ligt ter inzage van 25 juli 2018 tot en met 22 september 2018.

Beide plannen zijn ter inzage:

  • In het districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21 - 2000 Antwerpen, en dit tijdens de openingsuren van de stadsloketten;
  • op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be.

Als u bezwaren of opmerkingen heeft over het voorlopig vastgesteld RUP en/of onteigeningsplan kan u deze, vanaf 25 juli 2018 en uiterlijk op 22 september 2018, bezorgen aan de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening).

U kan een bezwaarschrift indienen:

  • Per mail: gecoro@stad.antwerpen.be
  • Of per aangetekend schrijven: GECORO, Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen.
  • Of tegen ontvangstbewijs: in het districtshuis.