Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Victoriano Moreno

Reglement Projectenfonds sociaal-sportieve praktijken

Hieronder vind je het volledige reglement voor het Projectenfonds voor sociaal-sportieve praktijken.

 

1. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 1 maart 2021.

2. Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door stad Antwerpen.

3. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning?

De ondersteuningsverstrekker wil Antwerpse organisaties ondersteunen die via een structureel sportaanbod de maatschappelijke doelstellingen omschreven in artikel 4 nastreven. Ook organisaties die een structureel sportaanbod willen opstarten, komen in aanmerking.

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Rechtpersoonlijkheid hebben
 • Een structureel sportaanbod aanbieden of opstarten, dat geen commercieel doel heeft

4. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning?

Het project moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project streeft onderstaande maatschappelijke doelstellingen na:
   Het verminderen (of voorkomen) van overgewicht en/of motorische achterstand bij kinderen.
  Het positief ondersteunen en versterken van competenties van jongeren met leerproblemen in hun schoolloopbaan. Deze projecten kaderen binnen de visie van het A’REA UP-plan.
 • Het project is maximaal toegankelijk.
 • Minstens 80% van de deelnemers aan het project wonen of verblijven deeltijds in de stad Antwerpen.
 • Projecten met een religieus, filosofisch of politiek karakter komen niet in aanmerking.

Alle kosten met betrekking tot het project komen in aanmerking voor de ondersteuning.

5. Aanvraag

De ondersteuningsaanvraag moet ten laatste ingediend worden op 31 maart van het lopende jaar.

Digitaal ingediende aanvragen ontvangen binnen 7 kalenderdagen een digitale bevestiging van ontvangst. Deze betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, zonder de volledigheid van het dossier al te controleren.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad aan de aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden opgenomen:

 • een duidelijke omschrijving van het project waarvoor de ondersteuning zal worden aangewend
 • een duidelijke omschrijving van het maatschappelijk doel waarvoor de ondersteuning wordt aangevraagd
 • een overzicht van de activiteiten die zullen uitgevoerd worden om dit maatschappelijk doel te bereiken
 • een gedetailleerde begroting van het project
 • een overzicht van de gevraagde ondersteuning
 • een overzicht van elders aangevraagde ondersteuning voor hetzelfde project
 • een duidelijke omschrijving van de plan van aanpak inzake monitoring en evaluatie

6. Beslissing

De jury beoordeelt de aanvragen en adviseert het bevoegde orgaan bij het nemen van de beslissing over de aangevraagde ondersteuning.

Samenstelling jury:

 • Directeur sport (voorzitter)
 • Maximaal 3 medewerkers van de stad Antwerpen (dit op basis van de benodigde inhoudelijke expertise in functie van de te beoordelen projecten)
 • Maximaal 3 externe deskundigen

De jury formuleert een advies binnen 75 dagen na de datum van uiterste indiening.

Het bevoegde orgaan neemt een beslissing over de vastlegging en de hoogte van de ondersteuning binnen een termijn van 120 dagen na de datum van uiterste indiening. Elke aanvrager wordt digitaal binnen 14 kalenderdagen na de beslissing hierover ingelicht.

7. Financiële ondersteuning

De minimale ondersteuning bedraagt 10.000 euro. De maximale ondersteuning bedraagt 25.000 euro.

De ondersteuning voor het project wordt vastgesteld op basis van volgende criteria:

 • de beoogde impact
 • de beoogde resultaten en bijhorende indicatoren
 • het gecreëerde aanbod
 • de beoogde doelgroep
 • de mate van toegankelijkheid van het aanbod
 • de competenties van de medewerkers
 • het innovatieve karakter van het project
 • de ingediende begroting

Deze financiële ondersteuning moet ten laatste op 31 december het jaar volgend op het jaar van de toekenning van de ondersteuning besteed zijn.

8. Termijnen voor uitbetaling

De ondersteuning wordt als volgt uitbetaald: 80% van de ondersteuning zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na toekenning van de ondersteuning worden uitbetaald, de resterende 20% wordt uitbetaald binnen 30 kalenderdagen na het binnenbrengen van de verder opgesomde verantwoordingsstukken (artikel 9 en 10).

9. Inhoudelijke rapportage

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier:

Binnen 30 kalenderdagen na afloop van de activiteiten moet een activiteitenverslag ingediend worden dat toelaat de inhoud en het bereik van de project/activiteiten na te gaan.

10. Financiële rapportage

De verantwoordingsstukken worden ingediend via de sportdatabank.

 • Financiële verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen, …)
 • Een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven van de activiteiten of het project

Deze stukken moeten ten laatste op 31 januari twee jaar na het jaar van de toekenning van de ondersteuning aan de stad bezorgd zijn.

11. Overgangsmaatregelen

Aanvragen voor het jaar 2021 kunnen tot en met 30 juni 2021 ingediend worden.

12. Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).