Interne Audit - stad

Interne Audit draagt als onafhankelijk controleorgaan bij tot het bereiken van de beleidsdoelstellingen van de stad Antwerpen. De dienst doet dit door middel van objectieve waarderingen en evaluaties van de organisatiebeheersing, en levert zo een toegevoegde waarde bij de uitbouw van een kwaliteitsvolle organisatie.


Doel

Interne Audit ondersteunt het beleid en het management:

 • bij de beheersing van organisatorische, financiële en wettelijke risico’s die het bereiken van de organisatiedoelstellingen in de weg kunnen staan;
 • door voorstellen te formuleren voor een effectieve en efficiënte operationele werking.
   

Opdracht

De onderzoeks- of ondersteuningsopdrachten die Interne Audit uitvoert kunnen betrekking hebben op alle aspecten en activiteiten van de stad en de districten, met inbegrip van uitbestede of verzelfstandigde activiteiten. De onderzoeken hebben betrekking op de interne controle of organisatiebeheersing van de organisatie.

Organisatiebeheersing omvat het geheel van maatregelen en procedures dat ontworpen is om een redelijke zekerheid te verschaffen dat de stedelijke organisatie:

 1. de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;
 2. de wetgeving en vastgelegde procedures naleeft;
 3. over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
 4. op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
 5. haar activa beschermt en fraude voorkomt.

Hiertoe kan Interne Audit de bedrijfsprocessen en activiteiten van de stad onderzoeken en evalueren om na te gaan of de door het management ontwikkelde controle- en beheersmaatregelen voldoende adequaat, effectief en efficiënt zijn.
 

Werking

Het Auditcomité, de algemeen directeur, de financieel beheerder en de bedrijfsdirecteurs leggen in overleg de prioritaire aandachtsgebieden voor Interne Audit vast op basis van een risicoanalyse.

Een auditopdracht start met het vastleggen van de auditdoelstellingen, de timing en het plan van aanpak. Na het voeren van het onderzoek (veldwerk) wordt een ontwerprapport opgemaakt dat wordt besproken met het geauditeerde onderdeel van de stadsorganisatie (de geauditeerde). Het eindrapport wordt besproken met de geauditeerde en de bedrijfsdirecteur. Interne Audit rapporteert eveneens over auditopdrachten aan het college van burgemeester en schepenen en het Auditcomité.

Als actie wordt aanbevolen, is het aan de geauditeerde om een plan van aanpak op te stellen. De uitvoering van dit plan van aanpak wordt geëvalueerd door middel van een opvolgingsaudit, uitgevoerd 6 tot 12 maanden na het oorspronkelijke auditonderzoek.

Interne Audit richt zich op drie onderzoeksdomeinen:

 • procesaudits, die een beoordeling bevatten van de adequaatheid en effectiviteit van de processen of werkmethoden van een afdeling;
 • opvolgingsaudits, waarbij wordt nagegaan in hoeverre de aanbevelingen uit een eerdere audit werden uitgevoerd;
 • ad-hocopdrachten, waarbij advies kan worden verleend bij specifieke vragen over organisatiebeheersing, of waarbij wordt nagegaan of de organisatie het voorwerp is geweest van fraude.

De werking van de Interne Auditdienst is gebaseerd op een auditcharter, het reglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen en de normen van het Instituut voor Interne Auditors. De gehanteerde procedures worden gedocumenteerd in een procedurehandboek.

Samenwerking

Interne Audit werkt met een team van zes medewerkers aan de uitvoering van audits, onder begeleiding van een bedrijfsdirecteur. Als onafhankelijke dienst rapporteren zij aan het Auditcomité van de stad. Voor het uitvoeren van zijn opdrachten werkt Interne Audit nauw samen met de betrokken bedrijfseenheden.
 

Meer info

Meer informatie over Interne Audit is te vinden in het reglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen (hoofdstuk 12: organisatie stedelijke interne auditdienst en auditcomité).

Contact

Infolijn
Grote Markt 11
2000 Antwerpen
tel. 03 22 11 333
e-mail

Verwante info: